4.5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

У бухгалтерському обліку застосовується велика кількість рахунків. Тому для з'ясування особливостей використання кожного з них необхідна класифікація. Кожний рахунок має свій визначений зміст, будову, значення і структуру. Разом з тим за певними ознаками рахунки можуть бути об’єднані в однорідні групи.

 

Основоположниками класифікації рахунків були францу-зькі автори М. де ла Порт і Б. Баррем.

М. де ла Порт виділяв три групи рахунків:

1. Рахунки власника (капітал, збитки й прибутки).

2.Рахуншмаша(шса,тоЄаритощо).

3. Рахунки кореспондентів (ті, що показують дебіторську г кредиторськузаборгованість).

Б. Баррем пропонував дві групи рахунків:

1) загальні рахунки власника (капіталу) та його агентів (ка-сира, тощо);

2) приватнірахунки кореспондентів (дебіторів і кредиторів) [63, с. 134].

У теорії бухгалтерського обліку рахунки класифікуються за двома ознаками:

>          за економічним змістом;

>          за призначенням і структурою.

Класифікація рахунків за економічним змістом констатує, що врахо-вується на тому або іншому рахунку. В основі економічної класифікації ле-жить розподіл об'єктів обліку на види ресурсів і джерела їх утворення, тобто в економічній класифікації групи рахунків будуються за однорідністю еко-номічного змісту об'єктів, що обліковуються.

Класифікація за призначенням і структурою показує, як будуються ті або інші рахунки, який зміст записів по дебету, кредиту та характер сальдо цих рахунків.

Обидві класифікації тісно пов'язані і взаємодоповнюють одна одну. Тому правильне використання рахунків на практиці можливе лише за умови вивчення призначення, структури й економічного змісту всіх рахунків.Класифікація

рахунків

за економічним

змістот

J7

Економічний зміст того або іншого рахунка визначається змістом об'єкта, що обліковується на даному рахунку. У цій класифікації виділяють три групи рахунків (рис. 25).

Рахунки бухгалтерського обліку

 

Рахунки ІосподарськиЯ

Рахунки джерел господарських

Рахунки

господарських

процесів

 

|>ахунки| необо-ротних активів

|>ахункЛ оборот-них ак-

, тивів

►ахункЛ обліку джерел власних

Рахунки облікудже-рел запози-

чених за-собів

Рахунки

[ обліку 1

витрат

діяльно-

сті

Рахунки облікудо-ходів і ре-зультатів діяльності

Рис. 25. Класифікація бухгалтерських рахунків за економічним змістом

Розглянемо докладно кожну з цих груп.

Рахунки господарських засобів поділяються на групи:

 

Групи рахунків          Бухгалтерські рахунки

Необоротні активи   Основні засоби

            Інші необоротні активи

            Нематеріальні активи

            Капітальні інвестиції

            Довгострокові фінансові інвестиції

            Довгострокова дебіторська заборгованість

            Інше

Оборотні активи       Рахунки обліку запасів:

            Виробничізапаси

            Малоцінні та швидкозношувані предмети

            Готова продукція

            Напівфабрикати

            Товари

            Рахунки обліку коштів, розрахунків та інших акти-

            вів:

            Kaca

            Рахунки в банках

            Розрахунки з покупцями і замовниками

            Розрахунки з різними дебіторами

            Інше

На рахунках джерел господарських засобів відображають джерела фо-рмування господарських засобів, яка залежно від приналежності поділяються на групи:

Групи рахунків          Бухгалтерські рахунки

Рахунки обліку власного капі-талу і прирівняного до нього       Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток

Рахунки обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів         Забезпечення виплат відпусток Додаткове пенсійне забезпечення Забезпечення гарантійних зобов'язань Інше

Рахунки обліку позикових і залучених засобів      Рахунки обліку довгострокових зобов'язань:

Довгострокові позички Довгострокові векселі видані Довгострокові зобов'язання по облігаціях Інше

Рахунки обліку поточнихзобов'язань: Короткострокові позики короткострокові векселі видані розрахунки з постачальниками і підрядниками Інше

Рахунки господарських процесів складають третю групу класифікації рахунків за економічним змістом. На цих рахунках обліковуються процеси по господарських операціях, пов'язані із заготівлею та придбанням матеріаль-них цінностей, виробництвом і реалізацією продукції.

До складу цієї групи рахунків входять рахунки активів і процесів. Так, витрати по заготівлі матеріалів (ТЗВ), будучи за змістом операційними ви-тратами, включаються в облікову вартість матеріалів, що відображаються на рахунках запасів.

До рахунків господарських процесів можна віднести такі рахунки:

Групи рахунків          Бухгалтерські рахунки

Рахунки процесів заготівлі   Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ)

Рахунки виробничих процесів        Основне виробництво Допоміжне виробництво Брак у виробництві Інше

Рахунки витрат

Рахунки витрат за елементами:

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Рахунки витрат діяльностї.

Собівартість реалізації

Загальновиробничі витрати

Адміністративні витрати

Витратиназбут

Інше   

Рахунки доходів

Доходи від реалізації Інші операційні доходи Дохід від участі в капіталі

Рахунки фінансовихрезульта-тів

Надзвичайні доходи

Результат основної діяльності Результат фінансових операцій Результат іншої діяльності Результат надзвичайних подій

На основі класифікації рахунків за економічним змістом розробляється План рахунків бухгалтерського обліку.

 

Класифікація

рахунків

за призначенням і

структурою

            ІҐ

Під структурою рахунка розуміють порядок за-писів господарських операцій на рахунку, тобто по-рядок записів по дебету і кредиту рахунка, їх зміст, залишку рахунка на перше число місяця, якщо є, де

залишок рахунка відображається в балансі, а також для чого призначений той або інший рахунок в бухгалтерському обліку.

За призначенням і структурою всі рахунки бухгалтерського обліку по-діляються на п'ять груп: основні, регулюючі, операційні, фінансово-резуль-тативні, забалансові (рис. 26).Матеріальні (інвентарні) рахунки

 

Рис. 26. Класифікація рахунків за призначенням і структуроюРахунки називають основними, тому що на них обліковуються госпо-дарські засоби та їх джерела, тобто об’єкти обліку, що складають основу гос-подарської діяльності. По залишках цих рахунків складається баланс підпри-ємства. У свою чергу, ці рахунки поділяються на групи: інвентарні (матеріальні), грошові, рахунки власного капіталу і розрахункові (рис. 27).

 

Матеріальні

(інвентарні)

рахунки

Розрахунки з по-купцями та замов-■иками;

Розрахунки з по-стачальниками та Ьідрядниками; тощо

Основні засоби;

Нематеріальні ак-

тиви;

Виробничі запаси;

Готова продукція;

Товари

тощо

Статутний капітал;

Пайовий капітал;

Додатковий капі-

тал;

Резервний капітал

тощо

 

Початковий залишок no цихрахунках зав-жди дебетовий і показує наявність засобів на початок періоду. Дебетові обороти озна-

чають надходження даного виду засобів, a кредитові - вибуття

Початкове саль-до - кредитове і показує величину

капіталу на поча-ток періоду, обо-

рот no дебету по-казує зменшення

власного капіталу, а оборот no кре-

диту - його збіль-шення. Кінцевий залишок завжди

I кредитовийШ

Залшиок може бу-

ти як дебетовим,

так і кредитовим.

При дебетовому

початковому за-

лишку записи на

дебеті означають

збільшення, а на

кредиті - змен-

шення; при креди-

товому - навпаки.

Кінцевий залишок

також може бути

або дебетовим,

або кредитовим

Рис. 27. Основні бухгалтерські рахунки

Регулюючі рахунки призначені для регулювання (уточнення) оцінки засобів і джерел підприємства, що обліковуються на основних рахунках під-приємства. Самостійного значення вони не мають. Регулюючі рахунки, у свою чергу, залежно від того, збільшують вони чи зменшують оцінку, вка-зану в основному рахунку, поділяються на додаткові та контрарні (рис. 28).

Регулюючі рахунки

 

 

Додаткові рахунки

призначені для визначення

фактичної величини вартості

об'єкта, який регулююється, шля-

хом додавання до первинноїйого

оиінки регулюючої CVMU

Основний активний рахунок

Основні засоби

Інші необоротні активи

Нематеріальні активи Товари У^ Розрахунки з покупцями

Основний пасивний рахунок

Нерозподілений прибу-

ток

Статутний капітал

Контрактивний регулюючий рахунок

Знос основних засобів

Знос інших необоротних ак-

тивів

Знос нематеріальних активів

Торговельна націнка

резерв сумнівних боргів

Контрпасивний регулюючий рахунок

Прибуток, використаний у звітному періоді Неоплачений капітал Вилучений капітал

Контрарні рахунки

| призначені для визначення фактичноївеличини об'єкта, регу-

люються шляхом вирахування

регульованої суми з його первинної

оцінки

Контрактивні рахунки

відкриваються до актив-

нихрахунків. Вонимають

кредитовесальдо,тобто

є пасивними

Контрпасивні рахунки

відкриваються до пасивних рахунків. Сальдо цих раху-_ нків-дебетове,тобто такі рахунки є активними.

Рис. 28. Регулюючі бухгалтерські рахунки

Наприклад:

Рахунок «Транспортно-заготівельні витрати» є додатковим і ведеться на допов-нення до основних інвентарних рахунків запасів. Тобто якщо початкове сальдо на субра-хунку «Сировина і матеріали» складає 25 800 грн, а на рахунку «Транспортно-заготівельні витрати» - 3500 грн, то щоб отримати фактичну собівартість придбаних матеріалів, треба скласти залишки no цих двохрахунках: 25 800 + 3500 = 29 300 грн.

На підприємстві на основному інвентарному рахунку обліковуються основні засо-би первинною вартістю 456 000 грн. Сума накопиченого зносу складає 91 200 грн та ві-дображається на контрактивному регулюючому рахунку. Для визначення залишкової ва-ртості основних засобів потрібно знайти різницю між залишками цих рахунків, тобто 456 000 - 91 200 = 364 800 грн.Операційні рахунки призначені для обліку господарських процесів і контролю окремих стадій обігу ресурсів, контрольованих підприємством. У бухгалтерському обліку ці процеси відображаються у вигляді окремих опера-цій, тому рахунки, на яких вони обліковуються, називаються операційними. За призначенням і структурою вони поділяються на збирально-розподільні, збиральні, бюджетно-розподільні, калькуляційні та такі, що зіставляються (рис. 29).

Під фінансово-результативними рахунками розуміють рахунки при-бутків і збитків. Це рахунок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)».

Баланс підприємства повинен відображати лише ті ресурси, які нале-жать даному підприємству. Однак воно може тимчасово мати і засоби інших підприємств, що також мають відображатися в його обліку, але числяться та-кі цінності на балансі того підприємства, власністю якого вони є. Тому по відношенню до балансу бухгалтерські рахунки поділяються на: балансові та позабалансові.

Розглянугі вище рахунки бухгалтерського обліку (основні, регулюючі, опе-раційні, фінансово-результативні) скпадають систему рахунків, яка охоплює всі засоби підприємства, джерела їх формування, господарські процеси і результати діяльності. Ці рахунки кореспондують між собою і за наявності залишків відобра-жаються у балансі, тому їх називають балансовими рахунками.

Позабалансовими називаються рахунки, на яких обліковуються акти-ви, що не належать підприємству, але які тимчасово перебувають в обмеже-ному користуванні або зберіганні. До них належать такі рахунки, як «Орен-довані необоротні активи», «Активи на відповідному зберіганні».

Особливістю забалансових рахунків є те, що вони не кореспондують ні між собою, ні з балансовими рахунками, принцип подвійного запису на них не поширюється. Господарські операції на позабалансових рахунках відо-бражаються одинарним записом: тільки по дебету або кредиту відповідного рахунка (рис. 30).Операційні рахунки

Збирально-розподільні рахунки призначені для попереднього обліку (збору) ви-трат з метою їх наступного розподілу між об'єктами обліку витрат (через немож-ливість прямого віднесення зазначених витрат на собівартість відповідних об'єк-тів). Наприклад, рахунок «Загальновиробничі витрати», протягом поточного місяця витрати збираються по дебету рахунку, a наприкінці розподіляються про-порційно встановленій базі між об'єктами обліку і списуються з кредиту рахунка на рахунки «Виробнщтво» та «Собівартість реалізованої продукції»

 

(Зби

JXVH

|           Іці ]fc

збут», «Фінансові витрати» та ін.

ІЗбиральні рахунки призначені для обліку витрат поточного періоду по дебету ра^ хунків і списання повної суми витрат на рахунок «Фінансові результати» наприкін-ці місяця і звітного року. Це рахунки «Адміністратиені еитрати», «Витрати на

Бюджетно-розподільні рахунки використовуються для забезпечення принципу відповідності доходів і витрат. Застосування цих рахунків дає можливість розме-жувати доходи і витрати між суміжними періодами, що забезпечує рівномірне їх включення в результати діяльності того звітного періоду, до якого вони відносять-ся, незалежно від часу фактичної оплати. До бюджетно-розподільчих рахунків на-лежать: «Витрати майбутніх петодів» «Доходи майбутніх петодів» «Забезпе-ченнянаступнихеитратгплатежгв»

Калькуляційні рахунки призначені для обліку сукупності витрат пов'язаних з4 виробничим процесом, і визначення фактичної собівартості виготовленої продук-ції По цих пахунках складаються калькуляції тому їх називають калькуляційними До таких рахунків відносять «Виробництво», «Капітальні інвестщії» та ін.

Рахунки, що зіставляються, ппизначені для обліку господапських ппоцесів та їх результатів Так рахунок «Фіиаисоеі пезультати» призначений для узагадьнення інформації про доходи, витрати і визначення фінансового результату - прибутку

І

або збитку У кпедит цього пахунка нащшкінці звітного пешоду списують суми отриманих доходів (від реалізації готової продукції й іншої діяльності), у дебет -собіваотість оеалізації суми адміністоативних витоат вштат на збут та інші ви-трати діяльності а так'ож нараховану суму податків на прибуток Шляхом зістав-лення на цьому рахунку кредитового і дебетового обороту визначають фінансо-вий результат за звітний період що списується на рахунок «Нерозподшений ппибуток (непокриті збитки)» Шсля списання фінансового результату рахунок закривається

Рис. 29. Операційні бухгалтерські рахункиДебет Позабалансовий рахунок     Кредит

«Орендовані необоротні активи»

Початковий залишок (дебетовий) -наявність активів, взятих в опера-ційну оренду 

Оборот - надходження орендованих Оборот - вибуття орендованих ак-активів | тивів

Кінцевий залишок наявність орендованих активів на кінець пері-оду 

Рис. 30. Схема записів по позабалансовому рахунку

Тобто, при прийнятті об'єкта на облік позабалансовий рахунок дебету-ється, при списанні - кредитується (без запису по дебету іншого рахунка). Так, на вартість прийнятих в оренду основних засобів орендар робить запис тільки по дебету рахунка «Орендовані необоротні активи», а при їх повер-ненні орендодавцю - тільки по кредиту цього рахунка без кореспонденції з яким-небудь іншим рахунком.

На позабалансових рахунках обліковуються також бланки суворого об-ліку, умовні права і зобов'язання підприємства, списану на витрати заборго-ваність неплатоспроможних дебіторів. Це такі рахунки, як «Бланки суворого обліку», «Списані активи», «Непередбачені активи й зобов'язання».