Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.4. Процедура відображення бухгалтерської інформації : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

4.4. Процедура відображення бухгалтерської інформації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

У процесі розвитку бухгалтерського обліку склалася послідовна і логі-чно витримана процедура відображення інформації, яка передбачає такі ета-пи: початковий баланс, журнал реєстрації господарських операцій, Головна книга, оборотна відомість, кінцевий (заключний) баланс.

Початковий баланс відображає стан засобів і джерел їх формування на певну дату (на перше число кожного місяця, кварталу). Він не може пока-зати їх щоденні зміни, що відбуваються на підприємстві, тому на підставі да-них по статтях балансу відкривають рахунки на початок поточного місяця. Всі факти господарської діяльності заносяться до журналу реєстрації госпо-дарських операцій, в якому бухгалтер фіксує їх зміст. Запис у цьому журна-лі називається хронологічним. Журнал реєстрації господарських операцій має таку форму (табл. 9):Таблщя 9 Журнал реєстрації господарських операцій

За        200_ р.

 

№ опе-рації    Розділ 1.01. Економічний зміст господар-ської операції  Сума, грн       Кореспонденція рахунків

 

           

           

            дебет   кредит

1          2          3          4          5

                                              

                                              

            Разом                        

По кожній господарській операції складається бухгалтерська проводка. Бухгалтер розносить по рахунках бухгалтерського обліку всі операції, тобто записує суму по операції в дебет одного рахунка і кредит іншого відповідно до кореспонденції рахунків. В останній день місяця підраховує суми підсум-кових оборотів на всіх рахунках. Відповідно до типу рахунка розраховують залишок засобів або джерел на кінець місяця.

Головна книга використовується для узагальнення даних та взаємної перевірки правильності записів за окремими рахунками. Після закінчення звітного періоду дані Головної книги узагальнюються в оборотній відомості, що дозволяє скласти кінцевий баланс.

Узагальнення даних за рахунками необхідне для перевірки правильнос-ті записів, звірки даних синтетичного й аналітичного обліку і підготовки да-них для складання балансу.

Оборотні еідомості - це зеедення сальдо і оборотіе за рахунками за пеений період місяць).

Оборотна відомість включає три графи: «Залишок на початок», «Обо-рот за місяць», «Залишок на кінець». Кожна з граф складається з двох стовп-чиків: - дебет і кредит.

Оборотна відомість має три пари рівностей: у графі «Залишок на по-чаток» підсумки дебету і кредиту активних і пасивних рахунків рівні між собою, тому що суми взяті з балансу на початок періоду. Підсумки дебету і кредиту по графі «Оборот за місяць» рівні між собою, тому що кожна опе-рація відбивається no дебету одного рахунка і кредиту іншого, тобто за принципом подвійного запису.

У графі «Залишок на кінець» підсумки дебету і кредиту рівні між со-бою, тому що отримані в результаті арифметичних дій над двома парами рів-них підсумків. Крім названих трьох контрольних підсумків, є четвертий -підсумок обороту по дебету або кредиту повинен дорівнювати підсумку жу-рналу реєстрації господарських операцій, тому що саме в ньому кожній сумі були присвоєні зведення про рахунок, що дебетується і кредитується (табл. 10). На основі оборотної відомості шляхом перенесення кінцевих сальдо складається кінцевий баланс.

Таблщя 10

Оборотна відомість по синтетичних рахунках

за         місяць

 

Назва синтетичного

рахунка (№ рахунка) Залишок на

01.01.  р.         Оборот за місяць       Залишок на

01.02.  р.

 

            дебет   кредит            дебет   кредит            дебет   кредит

1          2          3          4          5          6          7

                                                                                 

Разом  Сума1 Сума1 Сума2 Сума2 Сума3 Сума3

Три пари рів-них підсумків звіряємо з валютою (під-сумком) балансу на кі-нець попереднього (по-чатокзвітного)періоду          звіряємо із сумою по

операціях по журналу

реєстрації господар-

ських операцій          складаємо баланс

на кінець поточно-

го періоду

Таким чином, оборотна відомість має контрольне значення і є основ-ним підсумковим (узагальнюючим) регістром обліку господарської діяль-ності за місяць.

Однак у ній наводяться тільки загальні суми оборотів. У разі помилки важко встановити, у відображенні якої кореспонденції рахунків вона допу-щена. Найбільш корисна в цьому відношенні шахова оборотна відомість, у якій зберігається сума обороту за місяць по кожній парі рахунків у кореспон-денції, що мала місце в поточному періоді (табл. 11).Шахова оборотна відомість

за         місяць

Таблщя 11

 

Удебет рахунка         Залишок на

01.01.  р.         3 кредиту рахунка     Разом з кредиту рахунка      Залишок на

01.02.  р.

 

            д-т       к-т       (номер,

назва

рахунка)         ...         ...        

            д-т       к-т

(номер,

назва

рахунка)                                                                                           

...                                                                                          

...                                                                                          

Разом у

дебет рахунка                                                                                             

- кожна клітина перетинання якого-небудь рядка з черговим стовпчиком відо-бражає певну кореспонденцію рахунків.

Таким чином, шахова оборотна відомість є зведенням оборотів по ра-хунках, призначеним для розкриття їх змісту і перевірки правильності корес-понденції рахунків. Основним принципом шахової відомості є одноразове відображення операцій по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків, що виключає дублювання і помилки в рознесенні даних.

 

ЦЕ ЦІКАВО...

У 30-х роках XX cm. шахову оборотну еідомість називали «шаховий баланс».У праці Сакулинського «Осноеьі балансоеого учета» (1993 р.) надана характеристика цієї форми оборотної еі-домості і приклад іїзаповнення. A етор пише:

«…При построении шахматного баланса использовано кле-точное построение шахматной доски, … рассмотрим типовую форму его.

             Кредит Дебет                                                                                                                               

l

2 3 4 5 5 7 8 9 10                               1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

 

            Пассив баланса на 1/1-32 г. т                                                                                                                   

 

            Д-г Кассьі                                                                                                                           

 

            Д-т Материалов                                                                                                                            

 

            Д-т Товаров                                                                                                 A                    

 

            Д-т Р и С                                                                                                                            

 

            Д-т Уставного фонда                                                                                                                                

 

            Д-тИмущества                                                                     Б                                                        

 

            Д-т Дебит, и Кредит.                                                                                                                               

 

            Д-т Производства                            _в_                                                                                       

 

            Итого оборотов по кредигу за январь                                                                                                                  II        

 

            Пассив баланса на 1/II-32 г.                                                                                                                                  III

Израссмотрения данной форми ми должни будем сделать следующие виводи:

а)         при написанш наименований счетов как no вертикали, так и no горизонтали желате-

льно соблюдать один и mom же порядок последовательности счетое, так е данной форме, на-

пример, счет Дебиторов и Kpedumopoe и no вертикали и no горизонтали идет за о'дним и тем

же 7-м номером - такое же положениеми имеем и с каждьім любьім другим счетом;

б)         сумма, проставляемая в колонке № 9 как no дебету, так и no кредиту, есть

арифметичесшй подсчет всех сумм no вертикали и no горизонтали, показанних в колон-

кахс№ 1по№8;

в)         каждая клеточка, находящаяся з прямоугольшке колонок с № 1 no № 8 (очерче-

но жирной чертой), используется для одноеременной записи дебета одного счета и кре-

дита другого счета.

Так, например: клеточка, где постаелена буква «А», предназначена 'для записи всех счетньгх статен, имеющих следующую корреспонденцию счетов:

Д-т Товарьг

К-тп Произеодстеа

г) Переходя к другим частям формьг шахматного баланса, необходимо отметить, что клеточка «I» предназначается для итога баланса (актива и пассиеа одноеременно) на начало отчетного месяца; клеточка «II» предназначена для написания месячного итога оборотов no всем балансовьгм счетам как no 'дебету, так и no кредиту; клеточка «III» предназначена для написания итога баланса (актива и пассива одновременно) на конец отчетного месяца.

Как видим, здесь проявляется стцифичность шахматного баланса - одной суммой отражать и дебетовьге оборотьг и кредитовьге: одной суммой отражать итоги и акти-ва баланса и пассива его.

... Шахматньш баланс есть особая форма оборотной еедомости, и все правила, устаноеленньіе для составления простой оборотной еедомости, пригодньг и для шахма-тного баланса. Здесь надоуясшть, что под понятием «шахматньгй» баланс мьг должньі пошмать баланс оборотое, а не сальдовьш баланс, так как только оборотьг мьг можем разлагать no корреспондирующим счетам, а сальдовие остатки разложить no коррес-понденции счетое, конечно, невозможно» [65, с. 4, 9-10].Для перевірки записів по синтетичних рахунках вони звіряються з да-ними аналітичного обліку. Для цього складаються оборотні відомості по ра-хунках аналітичного обліку. Форми оборотних відомостей по конкретних аналітичних рахунках можуть бути різними. Це визначається особливостями показників, які характеризують об’єкти аналітичного обліку.

Так, наприклад, облік більшості джерел господарських засобів ведеться тільки в грошовому вираженні, тому і в аналітичних відомостях передбачені стовпчики тільки для грошових показників. Матеріальні цінності облікову-ються не тільки в грошовому, а й у натуральному вираженні, тому і в оборо-тних відомостях по них варто виділяти стовпчики як для зазначення сум, так і кількості в натуральному вираженні (табл. 12).

Таблщя 12

Оборотна відомість по аналітичних рахунках до синтетичного субрахунка

«Сировина й матеріали»

за         місяць

тис. грн

Назва

аналітичних

рахунків          Оди-

ІІИІШ

вимі-ру           Ціна

за оди-

ни-

ІІІО     Сальдо на      Обороти за місяць    Сальдо на

 

           

           

            1.01.    дебет   кредит            1.02

 

           

           

            кіль-кість        сума    кіль-кість        сума    кіль-кість        сума    кіль-кість        сума

Сталь листова ХК-20                                                                                                                   

Сталь полосо-ва 20x40 мм                                                                                                           

Бронза АКМ-14                                                                                                                 

Разом                                                                                                           

Таким чином, оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку є зведенням оборотів і сальдо по всіх рахунках аналітичного обліку, яке поєд-нується одним синтетичним рахунком і призначене для перевірки облікових записів по цих рахунках, а також для спостереження за станом і рухом окре-мих видів ресурсів, зобов'язань і власного капіталу.