Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського обліку : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

4.3. Синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

Структура інформації бухгалтерського обліку чітко розподіляється на дварозрізи: горизонтальний і вертикальний.

Горизонтальні зв'язки виявляються через кореспонденцію рахунків, викликану подвійним записом даних про факти господарської діяльності.

Вертикальні зв'язки виражені в супідрядності інформаційних рівнів -синтетичного й аналітичного обліку, синтетичних і аналітичних рахунків.

На синтетичних (об'єднуючих) рахунках відображають узагальнені дані про господарські засоби, джерела їх формування та господарські проце-си. Облік на цих рахунках називається синтетичним. Він ведеться у вартіс-ному вираженні в цілому по певному виду засобів.

Такий запис на рахунках по економічно однорідних групах засобів, джерелах і процесах дає узагальнену інформацію, яка необхідна, насамперед, для складання фінансової звітності. Разом з тим ці дані недостатні для опера-тивного управління господарською діяльністю, для контролю за рухом і збе-реженням конкретних об’єктів обліку. Тому до синтетичних рахунків відкри-ваються аналітичні рахунки, які містять детальні дані з того чи іншого об’єкта бухгалтерського обліку.

Приклад. Синтетичний рахунок «Сировина й матеріали» містить дані про залиш-ки й обороти всіх матеріалів підприємства вузагальненому грошовому вимірі. Аналітичні рахунки містять дані про залишки й обороти no кожному виду матеріалів. Отже, до си-нтетичного рахунку «сировина й матеріали» можливо відкрити такі аналітичнірахунки: «Сталь листоваХК-20»; «Сталь полосова 20x40 мм»; «Бронза АКМ-14».

Кількість аналітичних рахунків, що відкриваються відповідно до пев-ного синтетичного рахунка, визначається кожним підприємством залежно від кількості об'єктів, що підлягають обліку.

Запис на аналітичних рахунках може здійснюватися не тільки у вартіс-них, а й у натуральних або трудових вимірниках, з відображенням залишку на початок місяця, сум надходження і вибуття, розрахунком оборотів за мі-сяць та залишків на кінець місяця (рис. 23).

Аналітичні рахунки  I

Аналітичний Аналітичний

рахунок          рахунок

до синтетичного матеріального      до розрахункового рахунка -

(інвентарного)рахунка-        вартісний облік

наіурально-вартісний облік

Рис. 23. Розподіл аналітичних рахунків за формою і змістом

Синтетичні рахунки сполучені між собою по горизонталі. Вони не під-порядковані один одному. Аналітичні - є ніби окремими складовими кожно-го синтетичного рахунка і підпорядковані йому по вертикалі. Таким чином, синтетичні й аналітичні рахунки тісно взаємопов'язані між собою, оскільки на них на підставі одних і тих самих документів відображають ті самі госпо-дарські операції, але з різним ступенем деталізації: на синтетичних рахунках -загальною сумою, на аналітичних - окремими (частковими) сумами.Коли дебетується або кредитується синтетичний рахунок, то одночасно дебетуються або кредитуються відповідні аналітичні рахунки, відкриті до нього.

Тому обороти і залишки аналітичних рахунків у підсумку повинні до-рівнювати оборотам і залишкам синтетичного рахунка, який їх поєднує.

Це правило реалізується шляхом складання оборотних відомостей по рахунках аналітичного обліку і зіставлення їх залишків і оборотів з відповід-ним синтетичним рахунком.

 

Першою спробою класифікаціг рахунків був поділ гх на синтетичні та аналітичні. У 1688 р. Франческо Гаратті (італійський учений епохи Середньовіччя) вдосконалив стару італійську форму рахівнщтва, прові-вши поділ рахунків на синтетичні та аналітичні. Пізніше представник нової італійської бухгалтерської школи (XIX cm.) Д. Чербоні вперше за-провадив в обліку поняття аналізу і синтезу та пояснив взаємозв 'язок ЦЕ ЦІКАВО... між синтетичним та аналітичним обліком. Він, продовжуючи ідеї, роз-винуті щодо поділу рахунків на синтетичні та аналітичні, звернув увагу

на додатковий контрольний момент подвійного запису: сума залишків за аналітичними рахунка-

ми дорівнює сумі залишків за синтетичними.

Крім синтетичних і аналітичних рахунків, у практиці бухгалтерського обліку застосовуються субрахунки, або синтетичні рахунки другого порядку. Це є проміжною обліковою ланкою між синтетичними й аналітичними раху-нками. 3 їх допомогою здійснюється додаткове групування даних аналітич-ного обліку з метою одержання узагальнених даних про окремі об'єкти все-редині синтетичного рахунка.

Наприклад, синтетичний рахунок «Виробничі запаси» розподіляється на субраху-нки: «Сировина й матеріали», «Купіеельні напівфабрикати та комплектуючі вироби», «Палиео», «Тара й тарні матеріали», «Будіеельні матеріали», «Матеріали, передані е пе-реробку», «Запасні частини», «Матеріали сільськогосподарського призначення», «Інші матеріали».

До кожного з цих субрахункіе можна відкрити еідпоеідні аналітичні рахунки.

Таким чином, взаємозв'язок між синтетичним рахунком, субрахунком і аналітичними рахунками можна представити на рис. 24.Синтетичний рахунок

(рахунок першого порядку)

 

 

Субрахунок

(рахунок другого порядку)

Субрахунок

(рахунок другого порядку)

Аналітичний I рахунок I

(рахунок третього порядку)

Аналітичний I рахунок I

(рахунок третього порядку)

Аналітичний I рахунок I

(рахунок третього порядку)

Рис. 24. Структура синтетичного рахунка