Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. Бухгалтерські рахунки, іх типи та будова : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

4.1. Бухгалтерські рахунки, іх типи та будова


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

У процесі господарської діяльності підприємство здійснює велику кі-лькість операцій, кожну з яких неможливо відобразити безпосередньо в ба-лансі. У зв'язку з тим, що баланс складається на визначену дату, він не дає можливості щодня спостерігати за змінами в складі і розміщенні господарсь-ких засобів. Тому поточний облік руху господарських засобів та їх джерел ведеться на спеціальних бухгалтерських рахунках.

Бухгалтерські рахунки - це спосіб групуеання поточного обліку і контролю стану й руху господарських коштів, джерел їх формуеання та господарських процесіе.

На рахунках бухгалтерського обліку на основі первинних документів відображаються господарські операції. Рахунки відкриваються на кожний об'єкт обліку:

>          господарські засоби - «основні засоби», «виробничі запаси», «гото-ва продукція», «рахунки в банках» тощо;

>          джерела формування господарських засобів - «статутний капітал», «нерозподілений прибуток», «розрахунки по оплаті праці», «корот-кострокові кредити банків» тощо;

>          господарські процеси - «виробництво», «доходи від реалізації», «за-гальновиробничі витрати».

Залежно від характеру об'єктів записи на рахунках можуть здійснюва-тися в різних вимірниках (натуральних, трудових), але з обов'язковим вико-ристанням грошового, для узагальнення різнорідних видів засобів і процесів.

Графічно бухгалтерський рахунок являє собою двосторонню таблицю, ліву частину якої прийнято називати дебет, а праву - кредит12. Назву раху-нка або його номер пишуть посередині (рис. 20).

12 У трактаті Луки Пачолі міститься персоніфіковане пояснення дебету і кредиту: дебет - особа, яка дає, кредит - яка отримує. Поступово термін "дебет" стали розуміти виключно як «винен», а «кредит» - як «ма-дебет

10 «Осноені засоби»

кредит

Рис. 20. Графічне зображення бухгалтерського рахунка

Щоб мати повне уявлення про об’єкт, на кожному рахунку записують, насамперед початковий залишок засобів підприємства або джерел їх форму-вання, що називається початковим залишком, або початковим сальдо (з італ. saldo - розрахунок, залишок). Після цього на рахунках відображають зміни засобів або джерел їх утворення, причому збільшення записується на одній стороні, а змешпення - на інші. Маючи інформацію про початковий за-лишок об’єкта та його зміни протягом звітного періоду, визначають залишок на кінець звітного періоду, або сальдо кінцеве13.

Залежно від того, що враховується на тому або іншому рахунку - акти-ви чи пасиви - рахунки бухгалтерського обліку поділяються на активні та пасивні(рис. 21).

 

Взаємозв'язок бухгалтерських рахунків і балансу

 

Рис. 21. Типи бухгалтерських рахунків та їх взаємозв'язок з балансом

ти». 3 розвитком математичного модулювання поширення набуває математична теорія побудови рахунків, прихильники якої вважали, що позначення лівої частини рахунку як «дебет», а правої - як «кредит», є умов-ним, оскільки записи можна робити на одній частині, один під одним, з різними знаками [63, с. 133]. 13 Цей залишок використовують при складанні балансу або інших форм фінансової звітності на початок на-ступного за звітним періоду.Активні рахунки призначені для обліку наявності і змін господарсь-ких засобів.

Структура активного рахунка:

Активний рахунок

Дебет  Кредит

Залишок (сальдо) на початок місяця         

Збільшення господарських засобів (+)       Зменшення господарських засобів (-)

Оборот по дебету14 (сума всіх операцій по дебету рахунка)      Оборот по кредиту (сума всіх операцій по кредитурахунка)

Залшиок (сальдо) на кінець місяця —

Залишок (сальдо) на початок місяця + Обо-рот по дебету - Оборот по кредиту        

Пасивні рахунки призначені для обліку наявності і змін джерел засобів. Структура пасивного рахунка:

Пасивний рахунок

Дебет  Кредит

            Залишок (сальдо) на початок місяця

Зменшення джерела господарських засобів за місяць по кожній операції        Збільшення джерела господарських засобів за місяць по кожній операції

Оборот по дебету     Оборот по кредиту

            Залишок (сальдо) на кінець місяця — За-

лишок (сальдо) на початок місяця + Оборот по кредиту - Оборот по дебету

 

Щоб розрізняти приналежність рахунків до балансу при-ведемо деякі рекомендації.

Активні рахунки - рахунки господарських засобіе, тобто або грошові кошти е касі, або нарахунку е банку, або гроші, екла-дені е осноені засоби (будіелі, споруди, устаткування і т.д.), абоу виробничі запаси (матеріали, паливо, незавершене виробнщтво, готову продущію).

Гроші можуть бути екладені е цінні папери (ащії, обліга-ції), а також даніуборг вашим боржнишм - дебіторам. Звичайно, це спрощене уявлення, але воно допоможе вам у розумінні характеру ак-тивів балансу і еідпоеідних їмрахункіе.

Пасивні рахунки - рахунки джерел засобіе. Уяеіть, що ви тільки починаєте спраеу, для цього збираєте початкову суму грошей або стартовий капітал. Уякій формі еін не був би (акціонерний, пайовий) - це ваше голоене джерело. Надалі джерелами ваших засобів стане прибуток, крім того, ви користуватиметеся кредитами або позиковими коштами, a також засобамирізшх підприємств, організацій і осіб, яким ви винні (кредиторам).

У підрахунок оборотів початкове сальдо не входить.Запис на рахунках починається з їх відкриття.

Активні рахунки відкриваються записами залишків по статтях активу балансу на останню дату попереднього звітного місяця, а пасивні - записами залишків по статтях пасиву балансу на останню дату попереднього звітного місяця.

Наприклад:

Баланс

сума 200000

сума 248100

(на останню дату попепеднього періоду)

Пасие

Статутний капі-

тал

Розрахункиз оплагпи праці 254960 I Баланс

6860

Актие Основнізасоби Поточний раху-нок

| 254960

Баланс

Рахунок

«Основні засоби»

Дебет  Кре-

дит

Рахунок

«Статутний капітал»

Дебет  Кре-

дит

 

Сальдо поч.

200000

Сальдо поч.

248100

 

Рахунок

«Поточний рахунок»

Дебет  Кре-

дит

Рахунок

«Розрахунки з ошати праці»

Дебет  Кре-

дит

 

Сальдо поч.

54960

Сальдо поч.

6860

Таким чином, відкрити рахунок - це вказати його назву і записати в нього з балансу початковий стан господарських засобів або джерел їх утво-рення, тобто початкове сальдо.

ЦЕ ЦІКАВО...

Першу серйозну спробу наукового обтрунтування взаємо-зв’язкурахунків і балансу здійснили представники італійськоїшколи. Вони трактували баланс як рахунок, яким закртаються всі рахунки Головног книги. Нова Головна книга також починалася з рахунка Ба-ланс.

У німецькій школі вивчення обліку проводили за схемою від балансу до рахунку. Кожний факт господарського життя змінює баланс ірахунки балансу [63, с. 133].