Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_af354066b84e35cb644e13c03e1523e7, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Господарські операції та їх вплив на статті балансу : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

3.2. Господарські операції та їх вплив на статті балансу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

Стан активів, зобов'язань і власного капіталу, відображений у балансі на початок звітного періоду, у процесі господарської діяльності зазнає постійних змін, тобто вартісне вираження окремих статей балансу постійно змінюється. Ці зміни мають вигляд збільшень або зменшень сум відповідних статей активу та пасиву балансу. Через це початковий стан засобів та їх джерел, показаний у балансі на початок звітного періоду, в результаті господарської діяльності не зберігається, а відповідно змінюється. При зміні окремих балансових статей рівність між загальними сумами засобів і їх джерел не порушується.

Господарська діяльність складається з окремих господарських опера-цій, які відображені в бухгалтерському обліку.

Господарська операція - це дія або подія, яка еикликає зміни е стру-ктурі активів, зобое'язання та еласному капіталіпідприємстеа.

Господарські операції, що здійснюються на підприємстві, з точки зору відтворювального процесу надзвичайно численні і різноманітні. 3 точки зору змін, які ці операції породжують в об'єктах обліку, це різноманіття можна звести до чотирьох типів господарських операцій:

Розглянемо їх на умовному прикладі.

Таблиця 3

Баланс підприємства(початковий)

тис. грн

Актив Пасив

стаття сума    стаття сума

1. Необоротні активи                       1. Власний капітал   

Основні засоби         10500  Статутний капітал    10980

                        Резервний капітал    1550

                        Нерозподілений прибуток підприємства  1083

2. Оборотні активи               2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів       -

Виробничі запаси     250      3. Довгострокові зобов’язання        -

Незавершене виробництво 3000    4. Поточні зобов’язання      

Готова продукція      650      Короткострокові кредити банків Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги)         200

2257

Грошові кошти          2170    Заборгованість з оплати праці        500

3. Витрати майбутніх періодів        -          5. Доходи майбутніх періодів          -

Баланс            16 570 Баланс            16 570Перший тип господарських операцій характеризується змінами, що

відбуваються тільки в активі балансу, шляхом переміщення однієї й тієї ж

суми з однієї статті активу в іншу (табл. 4).

Приклад. Зі складу у виробництво передані матеріали на суму 100 тис. грн. Ця опе-рація зменшує запаси матеріалів на складі на 100 тис. грн, після чого залишок становити-ме 150 тис. грн (250-100). Одночасно використані матеріали збільшують незавершене ви-робнщтво на 100 тис. грн, вартість якого дорівнюватиме 3100 тис. грн (3000 + 100).

Таким чином, операції першого типу стосуються тільки активних ста-тей балансу, після чого підсумок активу балансу не змінюється і рівність ак-тиву і пасиву не порушується. Баланс у результаті цієї операції набуває тако-го вигляду

Таблщя 4 Баланс підприємства (після операції першого типу)

тис. грн

Актив Пасив

стаття сума    стаття сума

1. Необоротні активи                       1. Власний капітал   

Основні засоби         10500  Статутний капітал    10980

                        Резервний капітал    1550

                        Нерозподілений прибуток підпри-ємства 1083

2. Оборотні активи               2. Забезпечення майбутніх ви-трат і платежів      -

Виробничі запаси     150*    3. Довгострокові зобов’язання        -

Незавершене виробництво 3100**            4. Поточні зобов’язання      

Готова продукція      650      Короткострокові кредити банків Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги)         200

2257

Грошові кошти          2170    Заборгованість з оплати праці        500

3. Витрати майбутніх періодів        -          5. Доходи майбутніх періодів          -

Баланс            16 570 Баланс            16 570

150 тис.грн = 250 - 100. * 3100 тис.грн = 3000 + 100.

Розглянемо операції другого типу.

3 прибутку врезервний капітал підприємства вилучено 700 тис. грн. Ця господар-ська операція збільшить резервний капітал на 700 тис.грн і зменшить суму нерозподіле-ного прибутку на таку саму величину.

Сума резервного шпіталу складе 2250 тис. грн (1550 + 700), а нерозподіленого прибутку - 383 тис. грн (1083 - 700).Внаслідок відображення цієї операції змінився розмір окремих статей пасиву балансу за рахунок перегрупування власних засобів підприємства. За рахунок зменшення прибутку збільшується резервний капітал на таку саму суму. Таким чином, операція другого типу приводить до зміни тільки пасив-них статей балансу, внаслідок чого підсумок пасиву балансу не змінюється, рівність активу і пасиву зберігається. Баланс набуває такого вигляду

Таблщя 5

Баланс підприємства (після операції другого типу)

тис. грн

Актив Пасив

стаття сума    стаття сума

1. Необоротні активи                       1. Власний капітал   

Основні засоби         10500  Статутний капітал    10980

                        Резервний капітал    2250*

                        Нерозподілений прибуток під-приємства 383**

2. Оборотні активи               2. Забезпечення майбутніх ви-трат і платежів      -

Виробничі запаси     150      3. Довгострокові зобов’язання        -

Незавершене виробництво 3100    4. Поточні зобов’язання      

Готова продукція      650      Короткострокові кредити банків Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги)         200

2257

Грошові кошти          2170    Заборгованість з оплати праці        500

3. Витрати майбутніх періодів        -          5. Доходи майбутніх періодів          -

Баланс            16 570 Баланс            16 570

2250 тис. грн= 1550 + 700. * 383 тис. грн = 1083 - 700.

Розглянемо операціїтретього типу.

Приклад. На склад підприємства надійшли матеріали еід постачальників на суму 11 тис. грн, отата за які ще не здійснена. Внаслідок цієї операції виробничі запаси е активі складуть 161 тис. грн (150 + 11). Оскільки від постачальників надійшли матеріали, які ще не сплачені, то заборгоеаність підприємстеа (стаття пасиеу балансу - кредиторська заборго-ваність за тоеари, роботи, послуги) також збільшиться і складе 2268 тис. грн (2257 + 11).

Відображення господарської операції такого типу збільшує балансові статті активу підприємства і пасиву на однакову суму, внаслідок чого на таку саму суму збільшуються і підсумки активу та пасиву балансу, але рівність між ними зберігається. Баланс матиме такий вигляд:Таблщя 6

Баланс підприємства (після операції третього типу)

тис. грн

Актив Пасив

стаття сума    стаття сума

1. Необоротні активи                       1. Власний капітал   

Основні засоби         10500  Статутний капітал    10980

                        Резервний капітал    2250

                        Нерозподілений прибуток підпри-ємства 383

2. Оборотні активи               2. Забезпечення майбутніх ви-трат і платежів      -

Виробничі запаси     161*    3. Довгострокові зобов’язання        -

Незавершене виробництво 3100    4. Поточні зобов’язання      

Готова продукція      650      Короткострокові кредити банків Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги)         200

2268**

Грошові кошти          2170    Заборгованість з оплати праці        500

3. Витрати майбутніх періодів        -          5. Доходи майбутніх періодів          -

Баланс            16 581 Баланс            16 581

161 тис. грн= 150 + 11. * 2268 тис.грн = 2257 + 11.

Операції четвертого типу.

Приклад. За рахунок грошових коштів підприємством погашена короткостроко-ва позика банку на суму 80 тис. грн. При цьому грошові кошти (стаття активу балансу) зменшуються на 80 тис. грн і складуть 2090 тис. грн (2170 - 80). Одночасно зменшуєть-ся заборгованість перед банком (пасивна стаття - «короткострокові кредити банків») на таку саму суму, залишок якої складе 120 тис. грн (200 - 80).

Внаслідок відображення цієї операції зменшаться балансові статті ак-тиву й пасиву балансу підприємства на одну і ту ж саму суму. Підсумок ба-лансу також зменшиться на ту ж суму. Однак рівність між активом і пасивом не порушиться. Баланс набуває такого вигляду:Таблщя 7 Баланс підприємства (після операції четвертого типу)

тис. гвн

Актив Пасив

стаття сума    стаття сума

1. Необоротні активи                       1. Власний капітал   

Основні засоби         10500  Статутний капітал    10980

                        Резервний капітал    2250

                        Нерозподілений прибуток підприємства  383

2. Оборотні активи               2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів       -

Виробничі запаси     161      3. Довгострокові зобов'язання        -

Незавершене виробництво 3100    4. Поточні зобов’язання      

Готова продукція      650      Короткострокові кредити банків Кредиторська заборгованість за това-ри (роботи, послуги)         120**

2268

Грошові кошти          2090*  Заборгованість з оплати праці        500

3. Витрати майбутніх періодів        -          5. Доходи майбутніх періодів          -

Баланс            16 501 Баланс            16 501

* 2090 тис.грн = 2170 - 80. ** 120 тис. грн = 200 - 80.

Господарські операції підприємства за ступенем їхнього впливу на змі-ни активу і пасиву балансу можуть бути зведені до чотирьох типів балансо-вихзмін(рис. 19).

 

                        ВIтип1            А| А|    Валюта балансу не змінюється

 

                       

           

           

 

                       

 

           

           

 

                                   Валюта балансу не змінюється

 

                       

           

 

                       

 

           

           

 

                        1 AT

► III тип 1 П |           Збільшення валютибалансу

 

                       

           

 

                       

 

           

           

 

                        k м      Зменшення валютибалансу

 

                        ► IV тип       1 П^   

 

де А |, A I - збільшення або зменшення статей активу балансу; П |, П і - збільшення або змешпення статей пасиву балансу.

Рис. 19. Типи балансових змін--«■

 

Представник французької бухгалтерської школи Ж.Б. Дюмарше вважав, що факти господарського життя виклика-ють е балансі чотири види змін:

ЦЕ ЦІКАВО...           Види зміну балансі no Дюмарше

 

Види фактів господарсь-кої діяльності       Види змін у балансі  Вплив на валюту балансу

Пермутації- факти гос-подарської діяльності (а, е), які не змінюють підсу-мок балансу          Активні пермутації            А-а + а

 

            Пасивні пермутації   П-е + е

Модифікації- факти гос-подарської діяльності (с), які змінюють підсумок балансу      Компенсаційні модифікації            А±с=П±с

 

            Результативні модифікації    (А + Д), або (П-А) - прибуток;

(А - А), або (П+А) - збиток;

де А -результати господарської

діяльності

Таким чином, розглянуті приклади дозволяють виявити такі закономір-ності впливу господарських операцій на баланс:

1.         Кожна господарська операція викликає подвійну зміну в складі гос-подарських засобів і (або) джерел їх формування та впливає не менш ніж на дві балансові статті.

2.         Господарські операції призводять до рівновеликих, взаємопов’язаних змін у складі активів та власного капіталу та зобов’язань і водночас видозмі-нюють баланс.

3.         Рівність підсумків активу і пасиву не порушується.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_af354066b84e35cb644e13c03e1523e7, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0