Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1. Бухгалтерський баланс та його зміст : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

3.1. Бухгалтерський баланс та його зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Бухгалтерський баланс є джерелом інформації про те, які види ресурсів має підприємство і за рахунок яких джерел вони сформовані.

Бухгалтерський баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Бухгалтерський баланс - це двостороння таблиця, у лівій частині якої міститься інформація про активи підприємства з точки зору їх складу і роз-міщення (актив балансу), у правій - інформація про джерела фінансування активів і склад цих джерел з точки зору позикового і власного капіталу (па-сив балансу). Тобто, і в активі, і в пасиві балансу відображені одні і ті самі ресурси (майно), які відображені в єдиному вартісному вимірі, але згруповані за різними ознаками: в активі - за складом і розміщенням, у пасиві - за джерелами його утеорення та цільоеим призначенням. Тому головною особливістю балансу є рівність підсумків активу і пасиву. Групи економі-чно однорідних активів та їх джерел, об'єднаних однією назвою і відображе-них однією загальною сумою, показують, відповідно, в активі або в пасиві на одному рядку. їх називають статтями балансу. Однорідні за економічним змістом статті об’єднані у розділи.

 

Спроби класифікувати господарські засоби і відобразити їх у

вигляді балансу робилися ще у Давній Греції і Давньому Римі. Слоео

«баланс» еперше було застосоване do фінансоеих зеітіе у кінці XIII

cm. Баланс за формою, яка звична для нас сьогодні, складали комер-

санти середньовіччя у XIV cm. Він містив деі частини: актив, де еі-

дображалися господарські засоби, і пасие, де еідображалися джере-

ЦЕ ЦІКАВО... ш формування цих засобіе. Цей осноеоположний принцип зберігся до

наших часів, змінилася лише структура балансу: він є більш узагальнюючим і згрупованим

[63, с. 136].Раймонд де Рувер у своєму дослідженні «Как возникла двойная бухгалтерия (раз-витие бухгалтерии до Луки Пачиоло согласно счетньгм книгам кущов средневековья)» вивчаючи архіені записи Франческо ді Марко Датіні, знамештого кущя-банкіра, який став одним з найбагатших людей свого часу, дійшов висновку, що його бухгалтерські кни-ги балансувалися. Він пише: «...В качестее доказательстеа я публикую е таблщах 2иЗ баланс и счет прибьглей и убьгтков отделения е Барселоне на 31 янеаря 1399 г. Зти таб-лщьі, несомненно, показьтают, что книги Датини велись e coomeemcmeuu с наиболее че-ткими требованиями деойной бухгалтерии. ...Следует подчеркнуть, что таблща 2 пред-стаеляет собой не реконструированньш, а только уплотненньш баланс, основанньш на деух отдельньгх копиях подлинника, хранящегося е архшах Датини. Зти точньге копии имеют форму книжечек е 12 странщ и содержат перечень более 110 статей no активу и около 60 - no naccuey. Опубликование всего материала потребоеало бьг много места и не предстаеляло практической цешости. Позтому бьгло целесообразно уплотшть ба-ланс, сгруппироеае данньіе no соотеетстеующим рубрикам, не произеодя других измене-ний». Ці документи наееденіу додатку 4 [64, с. 35-41].

3 розвитком матеріального виробнщтва сформувалися різні школи бухгалтерско-го обліку, які no-різному трактували баланс. Так доц. Л. Чижевськау сеоїй роботі «Роз-виток бухгалтерського балансу» проеела дослідження пояеи тарозвитку наукових погля-діе на баланс вченимирізних наукових бухгалтерських шкіл: «...Представник тосканської школи Джузеппе Чербоні (1827-1917 pp.) ееажае, що оскільки будь-яке підприємстео предстаеляє собою обмежену єдність, то еоно предстаелене і єдиним рахунком - балан-сом. Баланс - це вищий рахунок, який розпадається на деа рахунки: 1) власника і 2) аген-т