Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1. Бухгалтерський баланс та його зміст : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

3.1. Бухгалтерський баланс та його зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

Бухгалтерський баланс є джерелом інформації про те, які види ресурсів має підприємство і за рахунок яких джерел вони сформовані.

Бухгалтерський баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Бухгалтерський баланс - це двостороння таблиця, у лівій частині якої міститься інформація про активи підприємства з точки зору їх складу і роз-міщення (актив балансу), у правій - інформація про джерела фінансування активів і склад цих джерел з точки зору позикового і власного капіталу (па-сив балансу). Тобто, і в активі, і в пасиві балансу відображені одні і ті самі ресурси (майно), які відображені в єдиному вартісному вимірі, але згруповані за різними ознаками: в активі - за складом і розміщенням, у пасиві - за джерелами його утеорення та цільоеим призначенням. Тому головною особливістю балансу є рівність підсумків активу і пасиву. Групи економі-чно однорідних активів та їх джерел, об'єднаних однією назвою і відображе-них однією загальною сумою, показують, відповідно, в активі або в пасиві на одному рядку. їх називають статтями балансу. Однорідні за економічним змістом статті об’єднані у розділи.

 

Спроби класифікувати господарські засоби і відобразити їх у

вигляді балансу робилися ще у Давній Греції і Давньому Римі. Слоео

«баланс» еперше було застосоване do фінансоеих зеітіе у кінці XIII

cm. Баланс за формою, яка звична для нас сьогодні, складали комер-

санти середньовіччя у XIV cm. Він містив деі частини: актив, де еі-

дображалися господарські засоби, і пасие, де еідображалися джере-

ЦЕ ЦІКАВО... ш формування цих засобіе. Цей осноеоположний принцип зберігся до

наших часів, змінилася лише структура балансу: він є більш узагальнюючим і згрупованим

[63, с. 136].Раймонд де Рувер у своєму дослідженні «Как возникла двойная бухгалтерия (раз-витие бухгалтерии до Луки Пачиоло согласно счетньгм книгам кущов средневековья)» вивчаючи архіені записи Франческо ді Марко Датіні, знамештого кущя-банкіра, який став одним з найбагатших людей свого часу, дійшов висновку, що його бухгалтерські кни-ги балансувалися. Він пише: «...В качестее доказательстеа я публикую е таблщах 2иЗ баланс и счет прибьглей и убьгтков отделения е Барселоне на 31 янеаря 1399 г. Зти таб-лщьі, несомненно, показьтают, что книги Датини велись e coomeemcmeuu с наиболее че-ткими требованиями деойной бухгалтерии. ...Следует подчеркнуть, что таблща 2 пред-стаеляет собой не реконструированньш, а только уплотненньш баланс, основанньш на деух отдельньгх копиях подлинника, хранящегося е архшах Датини. Зти точньге копии имеют форму книжечек е 12 странщ и содержат перечень более 110 статей no активу и около 60 - no naccuey. Опубликование всего материала потребоеало бьг много места и не предстаеляло практической цешости. Позтому бьгло целесообразно уплотшть ба-ланс, сгруппироеае данньіе no соотеетстеующим рубрикам, не произеодя других измене-ний». Ці документи наееденіу додатку 4 [64, с. 35-41].

3 розвитком матеріального виробнщтва сформувалися різні школи бухгалтерско-го обліку, які no-різному трактували баланс. Так доц. Л. Чижевськау сеоїй роботі «Роз-виток бухгалтерського балансу» проеела дослідження пояеи тарозвитку наукових погля-діе на баланс вченимирізних наукових бухгалтерських шкіл: «...Представник тосканської школи Джузеппе Чербоні (1827-1917 pp.) ееажае, що оскільки будь-яке підприємстео предстаеляє собою обмежену єдність, то еоно предстаелене і єдиним рахунком - балан-сом. Баланс - це вищий рахунок, який розпадається на деа рахунки: 1) власника і 2) аген-тіе та кореспондентіе. Останній є синтезом деох рахункіе: агентіе і кореспондентіе. Ра-хунок Агентів ділиться е сеою чергу на рахунки Осноених засобіе, Тоеаріе, Каси і т.д. Кожен з цихрахунків може поділятися на дрібніші аналітичні рахунки.

Г. Маркезіні вважав за доцільне при складанні балансу фірми виділяти внутрішні обороти кожного її еідділу. Італійці Д Россі, А. Мазетті та Барбера розеиеають ечення про бухгалтерський баланс, що стає окремою науку статмологією, яка згодом перетео-рилась е аналіз господарської діяльності. У цей період почали розрізняти баланс-брутто (складається із зазначешям нерозподіленого прибутку) і баланс-нетто (складається з урахуеанням розподілу прибутку). Німецький вчений П. Герстнер сформулюеае праеша для оцінки статей пасиву та активу. У США зароджуються інституалістична і персо-налістична школи. Персоналісти еідображають у пасиеі балансу джерела фінансуеання господарської діяльності, інституалісти - еласні засоби підприємства і його кредитор-ську заборгоеаність. На думку персоналістіе, баланс потрібно складати один раз на рік для зовнішніх користувачів. Інституалісти вважали, що періодичність складання балансу має залежати еід господарського циклу.

Уеченні про балансА. Вольфа (1854-1920 pp.) ми знаходимо еизначення: «Ріеність між активом і пасивом, яка повинна виходити на кожний момент часу, називається ба-лансом».

У дискусію з німецькими авторами вступили численні представники французької школи, яка еідзначалась широким спектром поглядіе.

Баланс, на думку Ежен П'єр Леоте і Адольфа Гільбо (1819-1895 pp.), є не що інше, як наслідок подеійного запису - «синтез рахункіе, що не закрилися». Він задашй рахунка-ми, але разом з тим, звичайно, виступає як квінтесещія всього обліку - синтез «реально-го та фіктивного активу і пасиву власника на певний строк». Тобто під фіктивним ак-тивом маються на уеазі збитки, а під фіктивним пасивом - обсяг еласних коштів.

При розгляді методики обліку Жан Бурніс 'єн (1919) наполягае на тому, що рахунок - це тільки етап для складашя балансу. Баланс - «бюлетень здорое'я підприємства» -предстаеляє собою не що інше, як порівняльний аналіз маси цішостей, якими еолодіє під-приємстео, і прае еласності на ці предмети. В балансі не поеинно бути таких понять, як актив і пасив, а тільки дебет і кредит. Робер Лефор (1927) писае, що баланс - це синтезтрьох складових: права, цінностей і особи, але дві останні, no суті, мають бути «розви-нені» е першій. Дальзас ееажае, що баланс є засобом, що дозеоляє виявити приріст або зменшення засобіе підприємства, точніше його власника. Це трактування призеодшо до вшучення з балансу умовних цінностей (грошові документи), орендованого майна і прийн-ятих на комісію тоеаріе.

П'єр Гарн'є (1958) доеодие, що баланс (актив і пасив) - це наслідокрахунку Збит-ків і прибутків. Люди, на його думку, помшкоео ееажають баланс причиною рахунку Збитків і прибутків.

Рене Саватьє (1967) - зробив свій енесок е розвиток термінології: «Баланс пред-стаеляє собою еідображення е даних обліку юридичного стану підприємства на даний момент. Одна сторона балансу присвячена аналізу активу, друга - аналізу пасиву».

Досить суперечливою була полеміка російських учених наприкінці XIX cm. щодо ро-зуміння терміну «баланс». Так, I. Бєлое у своїй книзі «Потрійна система перед судом спе-ціалістів» (1891р.) надавав балансу вісім різних, іноді протшежних, тлумачень: 1) не ка-пітал і не інеентар; 2) зеедення наяеного активу та пасиву; 3) поріеняння величин активу попереднього та наступного балансіе; 4) поріеняння величин пасиву попереднього та на-ступного балансіе; 5) різнщя між активом та пасивом; 6) поріеняння підсумку активу та пасиву з величиною чистого капіталу; 7) загальшй рахунок; 8) початкові сальдо ак-тиву та пасиву попереднього зеітного періоду. Як бачимо, аетор розуміе під балансом в різних випадках протилежні поняття.

Ще одним представником московської школи буе Георгій Авксентійович Бахчиса-райцев (1875-1926pp.). Починаючи з допоеіді, прочитаної ним 7 грудня 1908 р. е Моское-ському товаристві бухгалтеріе, еін розвивав ідею балансоеої теорії обліку. Його поло-ження були сформульовані в тридцять одній тезі. Ось деякі з них: «Баланс - облікове відображення підприємства: а) у вигляді однієї таблщі, б) у вигляді зеедення рахункіе. Актив - me, що підприємство одержало (екладене); пасив - me, що підприємство винне (джерела екладеного). Всі методи прикладної бухгалтерії поеинні виходити з поняття про баланс і базуеатися на ньому.

За чітким еизначенням О. Руданоеського, баланс є комплексом протиставлень. Дійсно, е балансі поєднуються протиставлення еідносин: 1) енутрішніх (актив) - зоеніш-нім (пасие); 2) фактичних (актив) - нормативним (пасие); 3) економічних (актив) - юри-дичним (пасие); 4) речоеих (актив) - особистим (пасие); 5) форм і способіе використання капіталу (актив) - джерелам його походження (пасие). Заедяш цьому баланс можна пі-знати діалектично, тобто як езаємодію різних протиставлень, що розеиеаються есере-дині самого балансу і поєднуються е ньому ж. Оскільки у балансі поєднуються проти-ставлення, то найбільш придатною зовнішньою формою для відображення балансу є деостороння (диграфічна) таблщя е формі рахунку. Причому е ній актив розміщується на лівому боці, a nacue - на правому.

Вдалим ми вважаємо визначення, запропоноване В. Стоцьким: «Баланс є синтети-чний показник фінансоеого стану, складу засобіе і результатіе роботи господарської ор-ганізації, який еідображає е грошоеій формі на певний момент е деох ріеноеелишх групу-ваннях: а) суму коштів, виділених даному господарстеу е якості еласних і залучешх (nacue) і б) склад або розміщення цих коштів і збитків (актив)» [26, с. 150-155].

Зміст, форма і загальні вимоги до розкриття статей балансу в Україні визначені П(с)БО 2 «Баланс» і П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-ності». Дійсна форма балансу складається з трьох розділів активу і п’яти роз-ділів пасиву (додаток 3). Вона приведена у відповідність до міжнародної фо-рмули балансу

АКТИВИ =ВЛАСНИИ КАПІТАЛ + ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Структура балансу підприємства

 

Актив Пасив

I. Необоротні активи            I. Власний капітал

II. Оборотні активи  II. Забезпечення майбутніх витрат і

III. Витрати майбутніх періодів       платежів

            III. Довгострокові зобов'язання

            IV. Поточні зобов'язання

            V. Доходи майбутніх періодів

I^V^I   Нині однією з відмінностей побудови балансу в різних країнах є форма розмішення

gSJ активу та пасиву - вертикальна чи горизонтальна-та порядок групування статей У

ТН горизонтальній формі- актив зліва пасив справа - балансподається в США Бельгії

ҐЙО Італп Нгмеччині Росїї Україні тощо У Великобританіг було прийняте зворотне розмі-

L? щення - пасив розмгщений зліва актив - справа хоча останнімчасом баланс складають

за вертикальною формою коли 'статті пасиву йдуть за статтями активу або навпаш

Принцип групування статей у балансі в різнихкраїнах також неоднорідний Так в Італіїі

Нгмеччингстаттігрупуються за економічним змгстом. У деяшх крагнах групування здійснюеть-

ся за сшупенем ліквідності (у порядку її збільшення чи зменшення) [32].

У звітних балансах показники активу і пасиву наводяться на початок і кінець звітного періоду. Це дає можливість виявити зміни, що відбулися за звітний період у складі господарських засобів та джерелах їх утворення.

Активи підприємства поділені в балансі на необоротні й оборотні, а зо-бов'язання - на довгострокові і поточні відповідно до періоду, коли активи будуть реалізовані або використані, а зобов'язання погашені.

Розглянемо зміст розділів Балансу.I розділ активу Балансу «Необоротні активи»:

 

I. Необоротні активи                       

Нематеріальні активи:                      Об’єкти, які віднесені до складу немате-ріальних активів згідно П(с)БО 8 «Нема-теріальні активи»

залишковавартість5  010      Залишкова вартість визначається як різ-ниця між первісною вартістю і сумою на-копиченої амортизації

первісна вартість      011      Суісупність витрат, які включають: вар-тість придбання нематеріальних активів, мито, непрямі податки, які не відшкодо-вуються підприємству, інші витрати, без-посередньо пов’язані з придбанням та доведенням до стану, у якому вони при-датні для використання у запланованих цілях

накопичена амортизація      012      Сума амортизації об’єкта нематеріальних аістивів з початку його корисного викори-стання

Незавершене будівництво   020      Вартість незавершених капітальних інве-стицій у будівництво, створення, вигото-влення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (вклю-чаючи устаткування для монтажу), а та-кож авансові платежі для фінансування капітального будівництва

Основні засоби:                    Власні та отримані на умовах фінансово-го лізингу об’єкти і орендовані цілісні майнові комплекси, які віднесені до скла-ду основних, а також інші необоротні ма-теріальні активи

залишковавартість6  030      Залишкова вартість визначається як різ-ниця між первісною (переоціненою) вар-тістю і сумою їх зносу на дату балансу

первісна вартість      031      Історична (фактична) собівартість необо-ротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних ак-тивів або переоцінена вартість (після пе-реоцінки)

знос    032      Сума амортизації об’єкта основних засо-бів з початку його корисного викорис-тання

Довгострокові фінансові інвестиції:                       Фінансові інвестиції на період більше од-ного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент

У підсумок балансу нематеріальні активи входять по залишковій вартості. До підсумку балансу включається залишкова вартість основних засобів.

які обліковуються за методом учас-ті в капіталі інших підприємств      040      Довгострокові інвестиції в акції або ста-тутний капітал інших підприємств (асо-ційованих, дочірніх або спільних)

інші фінансові інвестиції       045      Довгострокові інвестиції в цінні папери інших підприємств, в облігації державних і місцевих позик, статутний капітал ін-ших підприємств

Довгострокова дебіторська заборгова-ність          050      Заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена пі-сля дванадцяти місяців з дати балансу

Відстрочені податкові кредити       060      Сума податку на прибуток, що підлягає включенню на покриття в наступних пе-ріодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки прибутку

Інші необоротні активи        070      Активи, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Необо-ротні активи»

Усього за розділом I 080      Сума рядків 010, 020, 030, 040, 045, 050, 060, 070

II розділ активу Балансу «Оборотні активи»:

 

I. Оборотні активи              

Запаси:                      

виробничі запаси      100      Вартість запасів малоцінних та швидко-зношуваних предметів, сировини, основ-них і допоміжних матеріалів, палива, по-купних полуфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівель-них матеріалів та інших матеріалів, при-значених для споживання в ході нормаль-ного операційного циклу

тварини на вирощуванні та відго-дівлі      110      Тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибраку-вані із основного стада для реалізації, та молодняк тварин

незавершене виробництво  120      Витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також ва-ртість напівфабрикатів власного виробни-цтва

готова продукція       130      Запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умо-вами договорів із замовниками і відпові-дають технічним умовам та стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, не при-йняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва

товари            140      Товари, придбані підприємством для на-ступного продажу без суми торгових на-цінок

Векселі одержані       150      Заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продук-цію (товари), інші активи, виконані робо-ти та надані послуги, які забезпечені век-селями

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:                       

чиста реалізаційна вартість7           160      Визначається шляхом вирахування з пер-вісної вартості дебіторської заборгованос-ті резерву сумнівних боргів

первісна вартість .    161      Заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості яка забезпе-чена векселем)

резерв сумнівних боргів       162      Величина резерву сумнівних боргів ви-значається, виходячи з платоспроможнос-ті окремих дебіторів або на основі класи-фікації дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість за розраху-нками:                 

з бюджетом   170      Дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету

за виданими авансами         180      Сума авансів, наданих іншим підприємст-вам за товари, основні засоби, інші мате-ріальні і нематеріальні активи, роботи, послуги, які будуть надані або виконані пізніше

з нарахованих доходів          190      Сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, підлягають надходженню

із внутрішніх розрахунків     200      Заборгованість пов’язаних сторін та дебі-торська заборгованість із внутрішньові-домчихрозрахунків

Інша поточна дебіторська заборгова-ність            210      Заборгованість дебіторів, яка не може бу-ти включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів

Поточні фінансові інвестиції           220      Фінансові інвестиції на строк, що не пере-вищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім ін-вестицій, які є еквівалентами грошових коштів)

Грошові кошти та їх еквіваленти8:  | |Кошти в касі, на поточних та інших раху-

7 У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

                        нках у банках, які можуть бути викорис-тані для поточних операцій, а також екві-валенти грошових коштів

в національній валюті          230      Грошові кошти та їх еквіваленти в націо-нальній валюті

в іноземній валюті    240      Грошові кошти та їх еквіваленти в інозем-ній валюті

Інші оборотні активи            250      Суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Оборотні активи»

Усього за розділом II            260      Сума рядків 100,110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250

III розділ активу Балансу «Витрати майбутніх періодів»:

 

III Витрати майбутніх періодів        270      Витрати, що мали місце протягом поточ-ного або попередніх періодів, але нале-жать до наступних звітних періодів

Баланс            280      Сума рядків 080, 260, 270

I розділ пасиву Балансу «Власний капітал»:

I. Власний капітал

Статутний капітал    300      Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу під-приємства або сум фактичного внеску власників

Пайовий капітал       310      Сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, передбачена устано-вчими документами

Додатковий вкладений капітал      320      Сума, на яку вартість реалізації випуще-них акцій перевищує їх номінальну вар-тість, а також сума капіталу, який вкла-дено засновниками понад статутний капітал

Інший додатковий капітал   330      Дооцінка необоротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отри-маних підприємством від інших юридич-них або фізичних осіб, та інші види дода-ткового капіталу

Резервний капітал    340      Сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку

Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або потя-гом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі скпаду оборотних активів та відображати як необоротні активи.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)' 350      Сума нерозподіленого прибутку або не-покритого збитісу

Неоплачений капітал10       360      Заборгованість власників (учасників) за внесками до статутного капіталу

Вилучений капітал11           370      Фактична собівартість акцій власної емі-сії або часток, виісуплених товариством у його учасників

Усього за розділом I 380      300 + 310 + 320 + 330 + 340 ± 350 - 360 -II розділ пасиву Балансу «Забезпечення наступних витрат і плате-

жів»:

 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів                 

Забезпечення виплат персоналу    400      Забезпечення виплат відпусток та додат-кових пенсій

Інші забезпечення     410      Забезпечення гарантійних зобов'язань на проведення ремонтів (величина яких на дату складання балансу може бути ви-значена тільки шляхом попередніх, про-гнозних оцінок)

Цільове фінансування          420      Залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отримані з бю-джету та інших джерел

Усього за розділом II            430      Сума рядків 400, 410, 420

III розділ пасиву Балансу «Довгострокові зобов’язання»:

 

III. Довгострокові зобов’язання                 

Довгострокові кредити банків        440      Сума заборгованості підприємства бан-кам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням

Інші довгострокові фінансові зо-бов'язання          450      Сума довгострокової заборгованості під-приємства щодо зобов'язання із залучен-ням позикових коштів (крім кредитів ба-нків), на які нараховуються відсотки

Відстрочені податкові зобов'язання           460      Податок на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасо-вої різниці між обліковою та податковою базами оцінки прибутку

Інші довгострокові зобов'язання     470      Довгострокові зобов'язання з оренди, відстрочених обов'язкових платежів та фінансовоїдопомоги

Усього за розділом III           480      Сума рядків 440, 450, 460, 470

Сума непокритого збитку вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

5 Сума вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

1 Сума підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.IV розділ пасиву Балансу «Поточні зобов’язання»:

 

IV. Поточні зобов’язання               

Короткострокові кредити банків    500      Поточні зобов’язання підприємства пе-ред банками за отриманими від них по-зиками

Поточна заборгованість за довгостро-ковими зобов’язаннями 510      Довгострокові зобов’язання, які підляга-ють погашенню протягом дванадцяти мі-сяців з дати балансу

Векселі видані           520      Сума заборгованості, на яку підприємст-во видало векселі на забезпечення поста-вок (робіт, послуг) постачальників, під-рядників та інших кредиторів

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги         530      Сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, ви-конані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями)

Поточні зобов’язання за розрахунками:                

з одержаних авансів 540      Аванси, одержані від інших осіб у раху-нок наступних поставок продукції, вико-нання робіт (послуг)

з бюджетом   550      Заборгованість підприємства за усіма ви-дами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства

з позабюджетних платежів  560      Заборгованість за внесками до позабю-джетних фондів, передбачених чинним законодавством

зі страхування           570      Заборгованість за відрахуваннями до пен-сійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та інди-відуальне страхування його працівників

з оплати праці           580      Заборгованість підприємства з оплати пра-ці, включаючи депоновану заробітну плату

з учасниками 590      Заборгованість підприємства його учас-никам (засновникам), пов’язана з розпо-ділом прибутку (дивіденди тощо), і фор-мування статутного капіталу

із внутрішніх розрахунків     600      Заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та кредиторська заборгованість із внутрішньовідомчихрозрахунків

Інші поточні зобов’язання   610      Зобов’язання за нарахованими відсотками та операціями некомерційного характеру

Всього за розділом IV           620      Сума рядків 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610

V розділ пасиву Балансу «Доходи майбутніх періодів»:

 

V. Доходи майбутніх періодів         630      Доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які на-лежать до наступних звітних періодів

Баланс            640      Сума рядків 380, 430, 480, 620, 630Бухгалтерський баланс є одним із основних елементів методу бухгал-терського обліку. Він містить інформацію, яка має бути використана для управління майном, що перебуває у розпорядженні економічної одиниці. Для кращої орієнтації в структурі та змісті балансів сьогодні, внаслідок їх значної різноманітності, необхідна чітка їх класифікація.

В бухгалтерському обліку застосовується поняття «сальдовий баланс». Сальдовий баланс - це баланс, який містить лише залишки рахунків бухгал-терського обліку на певну дату. Сальдовими є звітні баланси підприємств і організацій.

Розрізняють також баланси брутто та нетто. У Брутто-балансі показу-ються залишки по всіх рахунках бухгалтерського обліку, у Нетто-балансі -відображена дійсна (справедлива) вартість активів підприємства. Так, у бала-нсі брутто відображається первісна вартість основних засобів, a у балансі нетто - залишкова. Це стосується й інших активів підприємства.

Баланси, залежно від належності до плану чи звіту, поділяють на пла-нові та звітні. Плановий баланс встановлює відповідність між передбачува-ним обсягом ресурсів і їх потребою. Звітний баланс характеризує наявність ресурсів та їх використання у минулому звітному періоді.

Виділяють такі види звітних бухгалтерських балансів:

вступний - складається на початку діяльності підприємства;

періодичний - складається протягом календарного року за звітними періодами;

річний - відображає стан капіталу підприємства, розміщеного в акти-вах і пасивах на початок наступного року, а також результати діяльності за попередній рік;

об’єднувальний - складається у разі злиття кількох підприємств у об'єднання на правах юридичної особи;

розподільний - складається при реструктуризації великих підпри-ємств, поділу їх на менші за обсягом підприємства з правами юридичної особи;ліквідаційний - складається у разі ліквідації підприємства, яке має статус юридичної особи. Його особливістю є відсутність залишків на рахун-ках бухгалтерського обліку на дату ліквідації підприємства;

зведений - складається на підприємстві, до якого входять реструктури-зовані підприємства чи господарства, виділені на самостійний баланс;

консолідований - передбачає включення до його складу всіх підпри-ємств однієї компанії, фірми, концерну з правом юридичної особи.

Інформація, що представляється системою ліквідаційних, розподіль-них, вступних і заключних балансових звітів, використовується для управ-ління процесами трансформації власності, задоволення претензій кредиторів, прийняття рішень органами з управління власністю [86, с. 153].

В Україні запроваджено два формати балансу: для великих підпри-ємств (форма № 1) та для суб’єктів малого підприємництва (форма № 1-м).

Баланс за формою № 1-м має меншу кількість статей у порівнянні з фо-рмою № 1, тому що суб’єкти малого підприємництва ведуть облік за спроще-ною системою.

3 2000 р. відсутня будь-яка деталізація балансу підприємства за фор-мами власності чи галузевими ознаками, крім суб’єктів малого підприємниц-тва, бюджетних установ та банків. Це дає можливість порівняння даних ба-лансу з іншими підприємствами, його однозначного розуміння та тлумачення при проведенні аналізу й використанні у системі.