Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Висновки : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Висновки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Облік - це обов'язкова функція управління господарством, яка полягає в спостереженні, вимірюванні, реєстрації і групуванні господарських явищ. Єдина система обліку на підприємстві, в галузі, державі забезпечується трьо-ма нерозривно пов'язаними видами обліку: оперативним, статистичним та бухгалтерським.

Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господар-ську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Він є одним із найважливіших джерел економічної інформації, засобом контролю за роботою підприємства. Тому основним його завданням є ство-рення банку вірогідної облікової інформації з метою формування точної фі-нансової, податкової, статистичної звітності для розробки та прийняття на її основі управлінських рішень.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні ґрунтуються на таких основних принципах: обачності; повного висвітлення; автономності; послідовності; безперервності; нарахування та відповідності доходів і витрат; превалювання змісту над формою; історичної (фактичної) собівартості; єди-ного грошового вимірника; періодичності.Бухгалтерській облік виконує дві основні функції - інформаційну та контрольну.

Правові засади регулювання, організації і ведення бухгалтерського об-ліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову зві-тність в Україні», який поширюється на всіх юридичних осіб, створених від-повідно до законодавства, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарсь-кої діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік і подавати фінан-сову звітність згідно із законодавством України.

Предметом бухгалтерського обліку є окремі сторони процесу розшире-ного відтворення: господарські факти, явища і процеси (операції), що зумов-люють рух господарських засобів, а також джерел їх утворення.

Об'єкти бухгалтерського обліку - це господарські засоби, джерела їх утворення, господарські процеси та види діяльності.

Формування інформації про діяльність підприємства можливе лише за умови використання комплексу специфічних прийомів і способів, тобто на основі методу бухгалтерського обліку. Основними його елементами є це до-кументація, інвентаризація, оцінка, калькулювання, система рахунків, по-двійний запис, баланс та звітність.