Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3. Метод бухгалтерського обліку : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

2.3. Метод бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Кожна наука в своєму застосуванні використовує певний методологіч-ний апарат. Елементом методології3 є метод.

Метод - це спосіб, прийом або система прийомів для досягнення якої-небудь мети, виконання певної операції [79, с. 479].

Основною функцією методу є внутрішня організація і регулювання процесу теоретичного пізнання або практичного перетворення того чи іншого об'єкта.

Метод, в тій або іншій формі, зводиться до сукупності певних правил, прийомів, способів, норм пізнання і дій.

Таким чином, важливим поняттям, за допомогою якого можуть бути розкриті предмет, зміст і структура бухгалтерського обліку, є його метод.

Метод бухгалтерського обліку - це сукупність способіе і прийоміе, за допомогою яких відображається предмет бухгалтерського обліку.

! Методологія - вчення про методи, за допомогою яких людина пізнає об'єкт дослідження або предмет нау-ки [62, с. 140].Ці прийоми і способи називаються елементами методу бухгалтерсь-кого обліку.

Елементи методу бухгалтерського обліку це документація, інеен-таризація, оцінка, калькулюеання, система рахункіе, подеійний запис, ба-ланс, зеітність.

Практичне використання кожного з цих елементів обумовлене відпові-дними положеннями, інструкціями, вказівками, розробленими і затвердже-ними державними органами.

 

Вперше елементи методу бухгалтерського обліку були сформульовані вче-ним, математиком і філософом Г. Лейбніцом (1646-1716) е такій послідовності: встаноелення даеності фактіе господарського життя і праешьності документа-льного оформлення; запис факту е бухгалтерські регістри; еиконання облікоеих операцій [53, с. 171].

Документація - це процес суцільного і безперервного відображення господарських операцій у документах.

Відповідно до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні підставою для бухгалтерського обліку господарських опе-рацій є первинні документи, оскільки саме в них зафіксовані факти здійс-нення господарських операцій.

Організація роботи з документами є важливою складовою процесів управління і прийняття управлінських рішень, що суттєво впливає на опера-тивність та якість управління. Процес прийняття управлінського рішення включає в себе отримання інформації, ії опрацювання, аналіз, підготовку та прийняття рішення і залежить від документального забезпечення управління. При цьому необхідним є зворотній зв'язок. Тому на всіх підприємствах вста-новлюється такий порядок: приймання, реєстрація кореспонденції, яка над-ходить, відправлення вихідних документів, контроль за виконанням та збері-ганням опрацьованих документів, листування з окремими підприємствами та особами.У бухгалтерському обліку документ це беззаперечний письмовий доказ господарського факту або письмове розпорядження на право його здійснення.

Під процесом документування розуміється сукупність технічних і ме-тодичних прийомів для створення документа.

Документування є першою стадією бухгалтерського обліку, яка скла-дається з реєстрації та фіксації інформації про факти, операції, процеси з її опрацювання та узагальнення.

Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, їх pyx у встановлені графіком документообігу терміни, достовірність наведених у до-кументах даних, несуть особи, які склали і підписали ці документи.

Працівники, які ведуть бухгалтерський облік, зобов'язані перевіряти перви