Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

2.1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Для всебічного відображення складної та багатовекторної діяльності підприємств і організацій застосовуються різні види обліку, які мають свої об'єкти, завдання та особливості.

Передусім з'ясуємо значення терміну «облік». Звернемося до тлумач-ного словника:

Облік - це:

-          фіксування, встановлення наявності, з 'ясування кількості чогось;

-          система реєстрації процесів будь-якої діяльності в ії кількісному та якісному виявах.

Поняття господарського обліку досить широке і багатогранне, воно яке пов'язане з господарською діяльністю людей.

Облік - це обов'язкова функція управління господарством, основними елементами якого є спостереження, вимірювання, реєстрація і групування го-сподарських явищ.

Єдина система обліку на підприємстві, в галузі, державі забезпечується трьома нерозривно пов'язаними видами обліку - оперативним, статистичним та бухгалтерським.

Оперативний облік - це система організованого спостереження й контролю окремих господарських і технічних операцій безпосередньо в процесі їх виконання для оперативного управління ними. Він здійснюється безпосередньо на місці (цех, склад тощо) й забезпечує негайне спостереження та реєстрацію визначених виробничих і комерційних операцій та інших факто-рів господарської діяльності підприємства, організації, установи. Мета опера-тивного обліку полягає в швидкому одержанні інформації про хід виробницт-ва, реалізацію продукції (робіт, послуг). За його допомогою одержують даніпро щоденний випуск, відвантаження і реалізацію продукції, товарів, витрати сировини та інших матеріальних цінностей, трудові витрати, дотримання умов договірних поставок тощо. Він охоплює господарські й виробничі операції, що не мають безпосереднього відображення нарахунках бухгалтерського обліку.

В оперативному обліку застосовують як грошовий вимірник, так і на-туральний або трудовий, проте останні застосовують найчастіше.

Для нагляду за об'єктами оперативного обліку застосовують такі спо-соби: документування, технічні засоби реєстрації, спостереження, усну інфо-рмацію, інвентаризацію, оцінку об'єктів, калькулювання, систему групувань об'єктів, внутрішньозаводську звітність.

На основі інформації оперативного обліку формуються дані бухгалтер-ського і статистичного обліку.

Статистичний облік - це планомірне збирання й вивчення масових кількісних та якісних явищ і закономірностей загального розвитку за конкретних умов місця й часу (перепис наявності обладнання, визначен-ня середньої заробітної плати працівників підприємства за категоріями працюючих, кількість і якість вироблюваної продукції, використання робочого часу, чисельності населення тощо).

Дані про господарські та виробничі зміни статистичний облік одержує з оперативного і бухгалтерського обліку. Наприклад, за даними статистичного обліку можна визначити зростання продуктивності праці, зниження собівар-тості продукції (робіт, послуг), чисельність працюючих за віком, статтю, ква-ліфікацією тощо. Ці дані допомагають аналізувати результати різних проце-сів і прогнозувати їх подальший розвиток.

На основі статистичного обліку визначаються кількісні й якісні показ-ники роботи кожного підприємства. Операції та явища підлягають статисти-чному спостереженню, групуванню, обчисленню середніх та відносних вели-чин, індексів, побудови рядів динаміки, аналізу тощо.

Таким чином, статистичний облік - це система вивчення, узагальнення і контролю за масовими явищами, що ма