2.1. Структура бізнес-плану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Кожен підприємець, починаючи свою діяльність, повинен ясно представити перспективну потребу в матеріальних, фінан-сових, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їх отри-мання, а також вміти чітко визначати ефективність використан-ня ресурсів в процесі роботи підприємства. Всі ці завдання до-помагає вирішити бізнес-план, який є основою підприємниць-кої діяльності і являє собою всебічне дослідження різних сторін роботи будь-якого підприємства.

Зміст та структура бізнес-плану не має жорсткої регламен-тованої форми, але, як правило, у ньому передбачаються розді-ли, в яких розкривається концепція і мета бізнесу, характери-зується специфіка продукту підприємства та задоволення ним потреб ринку; оцінюється місткість ринку та встановлюється стра-тегія поведінки підприємства на певних ринкових сегментах, визначається організаційна і виробнича структура, формується фінансовий проект справи, включаючи стратегію фінансування та пропозиції в інвестиціях, описуються перспективи зростання підприємства.

Зміст і структура бізнес-плану залежить від:

1)         аудиторії, для якої призначено бізнес-план, від цілей його розробки;

2)         розмірів бізнесу і фінансових ресурсів;

3)         специфіки сфери майбутнього бізнесу (виробництво, по-слуги, торгівля тощо);

4)         продукту бізнесу та його життєвого циклу, можливостей розширення бізнесу в майбутньому;

5)         рівня конкуренції в галузі.

У структурі бізнес-плану, як правило, виділяють такі скла-дові:

1.         Титульний аркуш.

2.         Зміст бізнес-плану.

3.         Резюме.

4.         Галузь, фірма та її продукція (послуги).

 

4.1.      Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.

4.2.      Опис продукту (послуги) фірми.

4.3.      Патенти, товарні знаки, інші права власності.

4.4.      Стратегія зростання фірми.

5.         Дослідження ринку.

5.1.      Загальна характеристика ринку продукту.

5.2.      Цільовий ринок бізнесу.

5.3.      Місцезнаходження фірми.

5.4.      Оцінка впливу зовнішніх факторів.

6.         Маркетинг-план.

6.1.      Стратегія маркетингу.

6.2.      Передбачувані обсяги продажу.

7.         Виробничий план.

7.1.      Основні виробничі операції.

7.2.      Машини й устаткування.

7.3.      Сировина, матеріали та комплектувальні вироби.

7.4.      Виробничі й невиробничі приміщення.

8.         Організаційний план.

8.1.      Форма організації бізнесу.

8.2.      Потреба в персоналі.

8.3.      Власники бізнесу й команда менеджерів.

8.4.      Організаційна схема управління.

8.5.      Кадрова політика та стратегія.

9.         Оцінка ризиків.

9.1.      Типи можливих ризиків.

9.2.      Способи реагування на загрози для бізнесу.

10.       Фінансовий план.

10.1.    Прибуткитазбитки.

10.2.    План руху готівки.

10.3.    Плановий баланс.

10.4.    Фінансові коефіцієнти.

11.       Додатки.

Ця структура є лише приблизною схемою бізнес-плану. Кон-кретний бізнес-план може бути і не таким докладним. Але тут указані ті основні розділи, які необхідно включити до бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність.

Складання резюме. Бізнес-план розпочинається з резюме.

Резюме фактично є стислою версією плану, своєрідним «по-відомленням про наміри». Хоча резюме наводиться на самому початку бізнес-плану, складати його слід після закінчення робо-ти. Лише після того, як план повністю продуманий та написа-ний, можна в короткій формі викласти його зміст.

Резюме — це добре сконструйована система даних про ко-мерційні перспективи підприємницького проекту, про виробни-

че, організаційне і фінансове забезпечення програми його реа-лізації. Це визначений стандарт ділових пропозицій потенцій-ним партнерам та інвесторам.

Головне завдання резюме — показати, що підприємець доб-ре усвідомлює основні положення бізнес-плану та здатний чітко й логічно їх викласти. Занадто детальне та великого обсягу резю-ме важко читати. Занадто стисле — може створити неадекватне уявлення про бізнес.

Резюме — це короткий (1—2 сторінки) огляд підприємницько-го проекту, його ключових, найбільш важливих та значущих аспектів, здатних привернути увагу потенційного інвестора та зацікавити його в подальшому детальнішому вивченні бізнес-плану.

Складання резюме — важливий та відповідальний етап завер-шення роботи над бізнес-планом. Потенційні інвестори отри-мують багато різних підприємницьких проектів. Вони, як прави-ло, спочатку читають резюме і, якщо воно їх не зацікавило, бізнес-план далі не розглядають. Тому резюме обов’язково:

1)         має бути написане так, щоб максимально зацікавити в ознайомленні з бізнес-планом;

2)         має дати читачеві достатньо чітке уявлення про питання, детальніше розглянуті в основній частині бізнес-плану.

На практиці резюме складають, використовуючи вже написану основну частину бізнес-плану. 3 кожного його розділу відбирають найбільш суттєві та «яскраві» аспекти майбутнього бізнесу.

Виклад матеріалу в резюме, як правило, починається зі стис-лого опису концепції пропонованого бізнесу та унікальних харак-теристик фірми, які дадуть змогу задовольнити потреби майбут-ніх клієнтів і забезпечити лідерство у відповідній сфері. Далі вик-ладаються переваги й передбачувані результати діяльності фірми в кожній з функціональних сфер (маркетинг, виробництво, пер-сонал, фінанси) з тим, щоб охарактеризувати фірму як життє-здатну та унікальну організацію.

Орієнтовний перелік ключових аспектів бізнесу, які виклада-ються в резюме, такий:

—        опис концепції бізнесу, його можливостей, котрі забезпечу-ватимуть переваги на ринку, та стратегії їх реалізації;

—        відомості про цільовий ринок бізнесу (основні споживачі, особливості їх обслуговування, передбачувані обсяги продажу, частка ринку);

—        унікальні характеристики бізнесу, найсуттєвіші конку-рентні переваги фірми, які мають місце або будуть створені внас-лідок реалізації розробленої стратегії;

—        відомості про компетенцію й професіоналізм керівника фірми та членів команди менеджерів;

—        основні передбачувані показники фінансової діяльності фірми (прибутковість, період досягнення беззбитковості, термін повернення інвестицій тощо);

—        характеристика загальних потреб у коштах, бажаної фор-ми їх отримання, порядку та напрямків їх використання, форм повернення інвестору.

Резюме завершується особистою оцінкою підприємцем шансів на успіх його проекту.

У розділі «Галузь, підприємство та його продукція» не-обхідно детально описати підприємство, щоб переконати інве-стора або потенційного партнера в тому, що підприємство має налагоджене виробництво і можливості працювати при-бутково. Важливо також показати інвестору (потенційному партнеру), що керівництво контролює діяльність свого підприємства.

У загальній характеристиці підприємства слід відобразити основні види та характер його діяльності: підприємство вироб-ничого, торговельного характеру чи підприємство, що діє у сфері послуг; що і як воно може запропонувати своїм клієнтам; де воно розташоване; запланована географія розвитку бізнесу тощо. Слід також надати інформацію про ступінь розвитку підприємства, сформулювати основну його мету.

У цьому розділі бізнес-плану має бути викладена коротка інфор-мація про підприємство, включаючи його назву, юридичний статус і форму власності, дату реєстрації, адресу, короткий аналіз основ-них показників господарської діяльності (для діючого підприєм-ства). Враховуючи, що входження в ринок з конкретним видом товарів і послуг — це, насамперед, готовність вступити в конкурен-тну боротьбу, яка передбачає ризик, то важливе місце при ухва-ленні рішення про надання конкретних послуг чи розробку нового продукту посідає попередній аналіз привабливості обраної сфери бізнесу.

У цей розділ входить також характеристика галузі і можли-востей для розвитку її бізнесу. При складанні бізнес-плану вивча-ються та аналізуються особливості галузі.

Виділення в результаті проведеного аналізу ключових фак-торів успіху в галузі та обґрунтування заходів оволодіння ними дасть змогу уточнити концепцію бізнесу, дати об'єктивну харак-теристику продукту і визначити основних споживачів, оцінити конкурентів.

Для характеристики продукту (послуги), потрібно надати таку інформацію:

—        характеристику продукції, що випускається (послуг, що надаються), в тому числі характеристику принципово нового продукту (послуги);

—        тривалість життєвого циклу продукції;

—        технологічні особливості випуску продукції (надання по-слуг);

—        визначення продукції (послуг), призначеної для продажу на зовнішньому ринку.

При характеристиці запланованої продукції (послуг) дуже важливо чітко визначити:

—        перелік (асортимент) основних видів продукції, напівфаб-рикатів, які планується виробляти, а також види послуг, що пе-редбачається надавати споживачам;

—        призначення виробленої продукції (наданих послуг);

—        споживчі характеристики продукції (послуг);

—        унікальність (цінність) продукції (послуг);

—        конкурентоспроможність продукції (послуг) на спожив-чому ринку.

У характеристиці про призначення виробленої продукції (наданих послуг) необхідно визначити мету виробництва конк-ретних їх видів з точки зору задоволення конкретних потреб спо-живачів.

Споживчі якості продукції доцільно характеризувати за та-кими параметрами:

—        основні види сировини, з якої виготовляється продукція;

—        вага «нетто» одиниці продукції;

—        термін зберігання за певних умов;

—        смакові властивості (для харчових продуктів);

—        естетика зовнішнього вигляду;

—        показники якості продукції;

—        хімічний склад;

—        рівень цін;

—        можливість надання знижок.

Необхідно визначити також слабкі сторони запропоновано-го продукту та тривалість його життєвого циклу.

У бізнес-плані доцільно виділити розділ «Маркетинг-план», в якому необхідно спланувати комплекс маркетингу, до якого входить все, що підприємство може впровадити для підвищення попиту на свої товари і послуги, а саме:

—        схему розповсюдження товарів і послуг;

—        принципи ціноутворення;

—        методи стимулювання обсягів продажу;

—        рекламну діяльність підприємства;

—        сервісні послуги підприємства (гарантійне обслуговуван-ня тощо);

—        формування громадської думки про впроваджувані товари і послуги.

Маркетинговий план розробляється на основі проведеного всебічного і глибокого дослідження, яке включає:

—        аналіз ринкової сфери;

—        комплексне вивчення вимог споживачів до продукції, a також кон’юнктури ринку, його місткості і попиту;

—        оцінку діючої системи ціноутворення, рівня і динаміки зміни цін, форм і методів збуту;

—        мотиви покупців при прийнятті рішень про придбання виробів (потреба, мода, смак, рекламатощо);

—        відомості про конкурентів;

—        визначення ресурсів і збутового потенціалу підприємства, його конкурентоспроможності на різних сегментах ринку.

Маркетинговий план включає такі основні підрозділи:

1)         стратегію розвитку і освоєння цільового ринку (тобто ринку, наякому підприємство збирається працювати);

2)         сильні та слабкі сторони діяльності підприємства;

3)         основні цілі та завдання підприємства;

4)         стратегію маркетингу;

5)         товарну стратегію;

6)         стратегію формування і розвитку каналів збуту товару;

7)         цінову стратегію;

8)         стратегію формування попиту і стимулювання збуту про-дукції;

9)         витрати на реалізацію маркетингової програми, оцінку їі ефективності;

10)       контроль виконання накреслених заходів.

Таким чином, складання бізнес-плану підприємства почи-нається з вивчення регіонального ринку продукції і послуг та позиції підприємства на конкретному видовому регіональному ринку.

Розділ «Маркетинг-план» має дати відповідь на запитання:

1)         яку частку ринку займатиме підприємство?

2)         скільки і яку продукцію (послуги) йому виробляти, в тому числі на найближчий період, у вартісному і натуральному вира-женні?

3)         хто і скільки купуватиме цієї продукції при певних якіс-них і цінових характеристиках?

У даному розділі суб'єкт підприємницької діяльності повинен не лише описати концепцію, а й подати бізнес як привабливу мож-ливість для інвестицій, як кредитний ризик з великими перспекти-вами або як пропозицію вигідного продажу продукту чи послуги.

Наступним розділом бізнес-шіану є «Виробничий план». Він прямо впливає на зміст інших розділів, а головне — на кінцевий економічний і, відповідно, фінансовий результат діяльності підприємства. Тому від ступеня обґрунтованості цього розділу залежить стабільність роботи підприємства на обраних сегмен-тах ринку та його конкурентоспроможність.

Розділ «Виробничий план» включає такі дані:

—        обсяг виробництва продукції (послуг) та обсяг її реалізації (у кількісних показниках);

—        характеристику виробничих цехів, підрозділів;

—        виробничу програму цехів, підрозділів;

—        загальну характеристику технологічних ліній та обладнан-ня робочих місць;

—        розрахунок устаткування;

—        розрахунок площі приміщень;

—        характеристику джерел постачання сировини, напівфаб-рикатів тощо;

—        прогноз сумарних витрат на виробництво, у тому числі їх розподіл на постійні та змінні.

У бізнес-плані необхідно розглянути сам процес виробництва продукції: описати будівлі, обладнання, потреби в сировині татрудо-вих ресурсах, технологічні процеси, а також можливості бізнесу, ви-користання виробничих потужностей та програми контролю якості.

Інформація про джерела постачання сировини та напівфаб-рикатів заноситься у таблицю, де зазначаються основні умови для укладання угод з постачальником на окремі види сировини, продукції, напівфабрикатів, форма оплати, види поставок, мето-ди завозу тощо.

У даному розділі необхідно обрати оптимальний спосіб ви-робництва продукції. Фактори виробництва можуть поєднувати-ся різними способами, забезпечуючи однаковий обсяг випуску продукції. Наприклад, можна виробляти певну кількість продукції, використовуючи більші трудовитрати і менший капітал, або більшу кількість капіталу і невеликі витрати праці, або ж обрати будь-яке інше поєднання обох факторів, що знаходить відобра-ження у кошторисі окремих статей витрат підприємства.

Необхідно також показати, як витрати залежать від обсягу діяльності підприємства і як вони можуть змінюватися за пев-ний проміжок часу.

Виходячи з оцінки реалізованого і потенційного попиту на товар та власних витрат на виробництво, підприємство вирішує, що виробляти, скільки виробляти і з якими витратами, аби мак-симізувати свій прибуток.

У заключній частині виробничого шіану характеризуються фактори, які знаходяться поза межами контролю щцприємства, але впливають на характер його діяльності (наприклад, вимоги щодо охорони навколишнього середовища), а також засоби правового захисту нової продукції чи послуг (патенти, ліцензії, товарні знаки або авторські права, які будуть одержані підприємством).

У розділі «Організаційний план» висвітлюються питання організації раціональної системи управління кадрами, оцінюєть-ся кадровий потенціал підприємства і формулюються заходи з його підсилення.

У цьому розділі бізнес-плану розглядають дві проблеми: організаційну структуру та юридичну форму підприємства.

Організаційна структура повинна передбачати:

—        організаційну схему підприємства — перелік всіх служб та посадових осіб, функціональні обов'язки, посадові оклади, підпо-рядкування та організаційні зв'язки між працівниками, пшяхи реформування організаційної схеми на різних стадіях розвитку підприємства;

—        керівний склад підприємства, його обов'язки, оплату праці та умови преміювання;

—        критерії відбору кадрів — вимоги до претендентів на ту чи іншу посаду, що передбачається організаційною схемою;

—        оцінку результатів роботи та форми заохочення — перелік показників, за якими оцінюється робота посадових осіб, мето-дика оцінки результатів роботи, форми матеріального та мораль-ного заохочення;

—        форми та шляхи підвищення кваліфікації працівників

підприємства.

Функціональні обов'язки кожного працівника мають бути викладені в посадових інструкціях.

Розкриваючи юридичні аспекти створення підприємства, необхідно визначити організаційно-правовий статус та форму власності.

Надзвичайно важливим є питання організації фінансування підприємницького проекту, яке розглядається у розділі бізнес-плану «Фінансовий план». У ньому узагальнюються матеріали попередніх розділів, обґрунтовується сума коштів, необхідних для реалізації проекту, та визначаються джерела отримання цих коштів.

У бізнес-плані необхідно також зазначити, якого роду фінансові ресурси потрібні підприємству для успішного роз-витку з самого початку його діяльності, визначити способи фінансової участі його учасників та сформулювати вимоги до капіталу.

Необхідно вказати джерела фінансових коштів, які є на да-ний час, а також ті, які передбачається залучити в майбутньому, для того щоб потенціальний інвестор зміг визначитися стосовно того, як його позики та інвестиції впишуться в загальну фінан-сову картину.

В його розробці мають бути враховані характеристики й умо-ви бізнес-середовища, а саме:

—        існуючі податки та тенденції їх зміни;

—        зміни валютних курсів, за якими ведуться обчислення;

—        інфляційна характеристика середовища;

—        схеми розрахунків тощо.

До цього розділу мають бути підготовлені такі основні до-кументи:

—        прогноз обсягу продажу;

—        план грошових надходжень і витрат;

—        зведений баланс активів і пасивів;

—        графік досягнення беззбитковості;

—        баланс прибутку та його розподілу.

Прогноз обсягів продажу повинен дати уявлення про частку ринку, яку передбачається завоювати під свою продукцію.

За допомогою балансу грошових надходжень і витрат пере-віряється синхронність надходження і витрачання коштів, тобто перевіряється майбутня ліквідність підприємства.

Дані балансу активів і пасивів підприємства використову-ються для оцінки його фінансового стану, виявлення власних обігових коштів, перевірки відповідності банківських позик об'єк-там кредитування, для розрахункових взаємовідносин і викорис-тання ресурсів за цільовим призначенням.

Аналіз балансу підприємства дозволяє визначити: банкам та інвесторам — платоспроможність і забезпеченість кредитів; акці-онерам — надійність вкладів та їхніх прибутків; керівникам підприємства — стратегію розвитку і можливості самофінансуван-ня. Важливим є також складання балансу прибутку та його роз-поділу. До цього розділу доцільно скласти графік досягнення беззбитковості, що ілюструє вплив на величину прибутку обсягу виробництва, доходів і собівартості продукції.

На підставі вказаних документів можна не лише спрогнозу-вати майбутній фінансовий стан підприємства, але й оцінити його

за допомогою очікуваних фінансових коефіцієнтів: ліквідності, платоспроможності та рентабельності.

Досягнення бажаних фінансових результатів завжди пов’я-зане з певними ризиками, що виникають у результаті небажаних негативних змін. Тому у бізнес-плані передбачено розділ «Оцін-ка ризиків».

Ризик — це загроза того, що суб'єкт підприємницької діяль-ності понесе додаткові витрати порівняно з тими, що передбача-лися проектом або програмою його дій, чи отримає доходи, нижчі за ті, на які він розраховував. Особливо великим є ризик у ново-му підприємництві. Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних ситуацій, необхідно побудувати діяльність таким чи-ном, щоб зменшити ризик і пов'язані з ним втрати в майбутньо-му.

У цьому розділі бізнес-плану необхідно дати рекомен-дації для запобігання ризику, а також викласти свою програ-му страхування від ризику. Слід передбачити, до яких стра-хових установ варто звернутися, на які суми планувати стра-хові внески.

У Додатки до бізнес-плану включають всю важливу інфор-мацію, яка не ввійпша до його основної частини: повні резюме менеджменту підприємства; копії балансів і звітів про фінансову діяльність підприємства (як правило, за три попередні роки); детальні розрахунки економічної ефективності інвестиційних проектів; аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства; рекомендаційні відгуки кредиторів, у яких компанія раніше от-римувала кредити; копії договорів, пов'язаних з реалізацією про-екту; угоди про наміри із закупівель обладнання, сировини, ма-теріалів і реалізації готової продукції; схеми технологічних про-цесів і фотографії; опис виробничих процесів; копії ліцензій, авторських свідоцтв та ін.