Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5. Види та оеновні сфери застосування бізнес-планів : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

1.5. Види та оеновні сфери застосування бізнес-планів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Розрізняють декілька типів бізнес-планів, вибір яких зале-жить від кола завдань, що визначені на майбутнє. Розглянемо основні з них.

1.         Комерційно-виробничий бізнес-план. Він необхідний для

розв'язання проблем комерційної і виробничої діяльності в про-

цесі досягнення цілей розвитку підприємства. Для такого типу

бізнес-плану характерне обґрунтування шляхів досягнення цілей

розвитку з найменшими витратами. У даному випадку можна

говорити і про бізнес-план розвитку підприємства, який передба-

чає викладення перспектив діяльності підприємства на майбутній

плановий період для презентації раді директорів або зібранню

акціонерів із зазначенням основних бюджетних витрат і число-

вих значень економічних та фінансових показників, для обґрун-

тування залучення необхідних інвестицій і ресурсів.

2.         Інвестиційний бізнес-план. Він є інструментом заохочення

інвесторів. Метою такого плану є будівництво нового об'єкта або

кардинальні зміни технології виробництва, яка застосовується,

тобто використання економічних категорій, пов'язаних з понят-

тям капітальних вкладень. Бізнес-план такого типу передбачає

посилення акценту на таких питаннях, як забезпечення повер-

нення кредитів і своєчасної оплати відсотків за їх використання. Існують певні стандарти інвестиційних бізнес-планів, розроблені банками та інвестиційними структурами.

3.         Бізнес-план фінансового оздоровлення. Він складається підприємством, яке перебуває в стані неплатоспроможності. Для такого типу бізнес-плану характерна складна процедура погод-жень розрахунків з кредиторами і власником підприємства, який є потенційним банкрутом.

4.         Бізнес-план для отримання кредиту. Він розробляється з метою збільшення оборотного капіталу для здійснення широко-масштабних цілей діяльності, які можуть бути не пов'язані з основ-ним виробництвом, а спрямовані на диверсифікацію роботи.

В Україні такий бізнес-шіан часто розробляється підприєм-ствами, які починають свій бізнес. Закордонні фірми переважно складають їх на окрему угоду. Такий підхід близький до поняття класичної ролі бізнес-плану, який зазвичай відображає розвиток одного напрямку в діяльності підприємства. Хоча, якщо у підприєм-ства є декілька напрямків, то воно може мати декілька бізнес-планів одночасно.

5.         Бізнес-план структурного підрозділу — викладення вищому керівництву підприємства розробленого плану розвитку госпо-дарської діяльності підрозділу, метою якого є обґрунтування об-сягів і ступеня пріоритетності централізованого виділення ре-сурсів або величини прибутку, що залишається в розпорядженні кожного окремого підрозділу. Такий бізнес-план особливо важ-ливий для підприємства, яке входить до складу холдингової ком-панії.

6.         Бізнес-план заявки на грант складається з метою отриман-ня фінансових коштів з державного бюджету або благодійних фондів для розв'язання соціально-політичних та наукових про-блем. Він супроводжується обґрунтуванням прямих та непрямих економічних і соціальних вигод для регіону або для суспільства в результаті виділення коштів або ресурсів під запропонований бізнес-проект.

7.         Бізнес-план розвитку регіону — обґрунтування перспектив соціально-економічного розвитку регіону і обсягів фінансування відповідних програм для органів, наділених необхідними бюд-жетними повноваженнями.

8.         Бізнес-план освітньоїустанови — обґрунтування перспек-тив соціального, економічного розвитку освітньої установи (на-приклад, державного вищого навчального закладу або недержав-ної освітньої установи) і визначення потреби в обсягах фінансо-

вих ресурсів за плановими періодами (наприклад, за навчальни-ми роками п'ятирічного плану) для здійснення на сучасній нау-ковій основі і матеріально-технічній базі навчального і виховно-го процесу в умовах соціальної захищеності професорсько-ви-кладацького складу та студентів.

Конкретні сфери застосування бізнес-шіану:

—        розробка системи внутрішньозаводського бізнес-плану-вання;

—        розробка і реалізація шіану збільшення обсягу виробниц-тва і збуту готової продукції;

—        розробка і реалізація заходів, пов'язаних із підвищенням конкурентоспроможності вироблюваного товару (послуги), а та-кож фірми;

—        розробка стратегії збільшення власної частки фірми на цільовому ринку (сегменті ринку);

—        розробка комплексу заходів щодо проведення або підви-щення ефективності рекламної кампанії фірми;

 

—        обґрунтування нової, досконалішої структури управління фірмою;

—        розробка і реалізація виходу фірми на ринок (зокрема зовнішній) з новою продукцією, послугою;

—        організація і здійснення спільних з іноземними компані-ями виробництв і підприємств;

—        підготовка і здійснення заходів, направлених на відстро-чення ухвалення рішень про банкрутство підприємств;

—        розробка і обґрунтування заходів щодо створення фінан-сово-промислових груп;

організація і проведення інвестиційних конкурсів (торгів) з продажу акцій підприємств, що приватизуються;

—        підготовка і здійснення факторингових операцій;

—        підготовка і здійснення операцій фінансового лізингу;

—        підготовка і здійснення операцій з придбання акцій акці-онерних суспільств на фондовому ринку;

—        обґрунтування пропозицій щодо приватизації державних підприємств;

—        перепрофілювання існуючої фірми (здійснюване, наприк-лад, на основі конверсії), вибір нового іміджу, напрямів і способів здійснення комерційних операцій (адресати — інвестори);

—        обґрунтування проспектів емісії цінних паперів (акцій і облігацій) фірм, що приватизуються, і приватних;

—        обґрунтування збільшення до певного рівня вартості ком-панії (вартості бізнесу).

Питання для еамоконтролю

1.         Що таке бізнес-шіан? Його роль у шіануванні підприєм-ницької діяльності.

2.         Які функції виконує бізнес-план в ринковій системі гос-подарювання?

3.         Які основні цілі розробки бізнес-плану підприємницьких проектів?

4.         Яка інформація необхідна підприємцю для розробки

бізнес-плану і що таке інформаційне поле бізнес-плану?

5.         Які є основні джерела інформації для опрацювання бізнес-плану?

6.         Дайте загальну характеристику процедури розробки бізнес-плану.

7.         Дайте харакгеристику початкової стадії роботи над бізнес-планом.

8.         Дайте характеристику підготовчої стадії розробки бізнес-плану.

9.         Дайте характеристику стадії розробки бізнес-плану.

10.       Дайте характеристику стадії просування бізнес-плану.