Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_fdedbd8da252606b63cc2e7ad1ab0925, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Методологія та стаді, розробки бізнес-плану : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

1.4. Методологія та стаді, розробки бізнес-плану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Бізнес-планування — це впорядкована сукупність стадій і дій, пов'язаних з ситуаційним аналізом навколишнього середо-вища, постановкою цілей бізнес-планування, здійсненням пла-нування (розробка бізнес-плану), просуванням бізнес-плану на ринок інтелектуальної власності, реалізацією бізнес-плану, кон-тролем над його виконанням.

Можна виділити такі основні стадїї процесу бізнес-планування:

—        початкова стадія;

—        підготовча стадія;

—        стадія розробки бізнес-плану;

—        стадія просування бізнес-плану на ринок інтелектуальної власності;

—        стадія реалізації бізнес-плану.

Сьогодні вже очевидно, що без бізнес-плану не можна управ-ляти виробничою діяльністю. Складання бізнес-плану — нагаль-на потреба, продиктована виробничою діяльністю. Робота над планом — це робота над організацією виробничої діяльності. За-порукою успіху підприємницької діяльності є успішний початок справи. Процес складання бізнес-плану є специфічним у кожно-му конкретному випадку. Тому практично неможливо дати якусь універсальну (стандартну) схему його розробки.

Найбільш складною є процедура опрацювання бізнес-плану для започаткування нового бізнесу. Узагальнення підприємниць-кого досвіду дає змогу виділити в процесі розробки такого бізнес-плану три стадії: початкову, підготовчу, основну.

Якщо йдеться про розробку бізнес-плану для розширення вже наявного бізнесу, то необхідність у початковій стадії зникає.

Обґрунтовуючи проект удосконалення діяльності підприємства, теж можна обмежитися лише основною стадією. Розглянемо докладніше кожну зі стадій розробки бізнес-плану.

Стадія I. Початкова стадія. Опрацювання бізнес-плану для заснування нового бізнесу починається з розробки концепції, тобто тих принципових рішень, які закладаються в його основу. У межах роботи над концепцією майбутнього бізнесу:

1)         здійснюється пошук підприємницької ідеї;

2)         обирається сфера діяльності;

3)         обґрунтовується доцільна форма організації бізнесу;

4)         ухвалюється рішення щодо способу започаткування бізнесу (рис. 1.2).

Найвідповідальнішим етапом, від якого багато в чому зале-жать усі ішпі рішення щодо створення бізнесу, є пошук ідеї май-бутнього бізнесу. Джерелами таких ідей найчастіше бувають: вив-чення запитів і побажань споживачів; критичний аналіз товарів, які випускають інші фірми; бесіди з продавцями торговельних закладів; вивчення технічної літератури та патентної інформації; результати власних досліджень і розробок. Для попіуку підприєм-ницьких ідей використовуються різноманітні методи («мозково-го штурму» конференції ідей, «колективного блокнота», конт-рольних запитань, фокальних об’єктів тощо).

Вибір сфери підприємницької діяльності (виробництво, оп-това торгівля, роздрібна торгівля, послуги, будівництво, фінан-сова діяльність тощо) відбувається з урахуванням:

1)         суті та спрямованості самої ідеї майбутнього бізнесу;

2)         особистих факторів (власний практичний досвід та по-тенціал, наявність відповідної освіти та знань, відповідність сфери бізнесу інтересам і вподобанням самого підприємця);

3)         зовнішніх факторів (реальна економічна ситуація, законо-давчо заборонені сфери й види діяльності, необхідність ліцензу-вання діяльності, державні пріоритети в розвитку окремих галу-зей, сучасні й майбутні потреби споживачів, ступінь конкуренції в галузі, стадії життєвого циклу виробів, наявність необхідних ресурсів, інші специфічні зовнішні фактори).

Початкова стадія

 

Пошук             Обрання                    Вибір форми              Рішення про

підприєм-      —>      сфери              >          організації      —>      започатку-

ницької ідеї                діяльності                   бізнесу                        вання бізнесу

Рис. 1.2. Початкова стадія розробки бізнес-плану

Будь-яка підприємницька діяльність відбувається в межах певної організаційної форми. Процедура вибору організаційно-правової форми бізнесу передбачає:

1)         визначення форм організації бізнесу, які відповідають законодавству України;

2)         визначення особливостей, переваг і недоліків кожної з цих форм;

3)         визначення критеріїв вибору форми організації бізнесу (ступінь відповідальності, ситуація з податками, обсяг фінансо-вих потреб для започаткування бізнесу, ступінь контролю за фірмою, можливість залучення ішпих власників, наявність управ-лінських здібностей у підприємця, можливість зростання бізнесу в майбутньому або простота його ліквідації);

4)         безпосередній вибір форми організації бізнесу.

До основних питань опрацювання концепції майбутнього бізнесу належить також вибір способу започаткування бізнесу. Традиційно розглядають три основні способи започаткування бізнесу:

1)         створення нового підприємства «з нуля»;

2)         придбання фірми, що вже існує;

3)         придбання франшизи, тобто ліцензії, яка надає підприєм-цю (фірмі) право на продаж (виробницгво, занятгя певною діяль-ністю) товарів чи послуг, у великої фірми, яка вже добре відома споживачам.

Стадія II. Підготовча стадія. Наявність концепції власної справи ставить перед підприємцем велику кількість цілком кон-кретних запитань. Чим його бізнес відрізнятиметься від бізнесу конкурентів? Що сприятиме або заважатиме його становленню та розвитку? На які конкурентні переваги слід орієнтуватися? Якими мають бути програма дій та пріоритети діяльності май-бутнього бізнесу? Отримати відповіді на них — це завдання підго-товчої стадії розробки бізнес-плану. Відтак, на підготовчій стадії (рис. 1.3):

1)         збирається та аналізується маркетингова, виробнича,

фінансова й загальноекономічна інформація про майбутній бізнес

(процес формування інформаційного поля бізнес-плану). Чим

більше інформації буде зібрано, тим більш обґрунтованими бу-

дуть подальші розрахунки;

2)         з’ясовуються сприятливі можливості та загрози розвитку

бізнесу в зовнішньому середовищі. Для вивчення факторів зов-

нішнього середовища всю їх сукупність, як правило, поділяють

на три групи: загальноекономічні фактори, галузеві фактори, кон-

куренти;

Підготовча стадія

 

                        Аналіз зовнішнього тавнутріш-

нього

середовища

підприємства           

Збирання

загальноеконо-

мічної

інформації      V        

                                               Виявлення сильних та

слабких сторін під-приємства

 

           

           

            >          Оцінка

можливостей

та загроз                    

 

                       

                       

                        т         

 

           

           

                                              

 

                       

                       

 

           

                       

Рис. 1.3. Підготовча стадія розробки бізнес-плану

3) оцінюються сильні та слабкі сторони підприємства. Сильні сторони фірми — це її особливі, унікальні або принаймні оригі-нальні способи конкурентної боротьби. Слабкі сторони — це те, в чому фірма відстає від конкурентів.

Стадія III. Стадія розробки. На цьому етапі підприємство формує структуру та зміст майбутнього бізнес-плану, а саме:

1)         визначається місія фірми, тобто головне призначення, специфічна роль, особливий пшях у бізнесі, що відрізнятимуть Гі від конкурентів;

2)         формулюються конкретні цілі діяльності фірми, тобто чітко визначається те, чого фірма хоче досягти за певний проміжок часу;

3)         аналізуються стратегічні альтернативи та обирається

стратегія діяльності фірми. Обираючи стратегію, підприємець,

як правило, орієнтується на одну з можливих типових стратегій

бізнесу: контроль за витратами, диференціацію; фокусування.

4)         Проведення необхідних економічних розрахунків, та прид-

бання необхідних інформаційних послуг від спеціалізованих сто-

ронніх підприємств та установ (рис. 1.4).

Стадія розробки

 

Формулювання місії             >          Визначення

цілей бізнес-

плану              >          Формулюван-ня стратегії бізнес-плану                 ►        Здійснення необхідних розрахунків

                       

           

           

           

           

 

Рис. 1.4. Стадія розробки бізнес-плану

Стадія IV. Стадія просування. Початковим етапом стадії про-сування бізнес-плану є організація і проведення презентації бізнес-плану (рис. 1.5).

Презентація бізнес-плану — це короткий виклад основних положень бізнес-шіану на переговорах з інвесторами і потенцій-ними партнерами.

Стадія просування

 

Проведення               Погодження              Аудит             Внесення

переговорів 3 —>      умов, та          —>      бізнес-            —>      корективів до

партнерами по         

            оформлення  

            плану.

            бізнес-плануз

реалізації                    ділових                       Прийнятгя                 урахуванням

бізнес-плану              відносин                    рішення

щодо інвес-

тування                      корективів партнерів

                                              

           

           

 

           

                       

Рис. 1.5. Стадія просування бізнес-плану

Перелік висвітлюваних питань залежить від обсягу бізнес-плану. Більшість презентацій охоплює сім ключових областей:

1)         компанія та її продукція або послуги;

2)         ринок, клієнти і конкуренти;

3)         маркетингова стратегія;

4)         першочергові фінансові завдання;

5)         команда, яка здійснюватиме цей план (ключовий управ-лінський персонал);

6)         необхідні розміри позики або пайової учасники та цілі, на які ці гроші будуть направлені;

7)         умови і терміни реалізації інвестицій.

Стадія V. Стадія реалізації. Етап реалізації бізнес-плану охоп-лює період від ухвалення рішення про інвестування до початко-вої стадії практичної реалізації проекту, включаючи комерційне виробницгво. Дуже важливо уважно спланувати цю критичну фазу ділового планування, оскільки відхилення від первинних проект-них даних можуть легко піддати небезпеці весь бізнес-план. Реа-лізувати бізнес-план — означає виконати всі робочі завдання у фірмі і поза нею, необхідні для того, щоб перевести діловий про-ект із стадії бізнес-плану в реальну виробничу стадію (рис. 1.6).

Планування реалізації бізнес-проекту і складання бюджету включає такі основні завдання:

—        визначення типу робочих завдань у фірмі і поза нею, що необхідні для реалізації бізнес-плану;

—        визначення логічної послідовності етапів у робочих зав-даннях;

—        підготовку графіка реалізації, що визначає положення робочих завдань конкретно в часі і враховує відповідний час для завершення кожного індивідуального завдання;

—        визначення ресурсів, необхідних для завершення індиві-дуальних завдань і виявлення відповідних витрат;

—        підготовку бюджету реалізації і потоків коштів, що забез-печать фінансування на всьому протязі фаз реалізації і експлуа-тації бізнес-плану;

—        документування всіх даних реалізації, що дозволяє корек-тувати плани і бюджет реалізації так само, як і прогнози, зроб-лені під час складання бізнес-плану.

Стадія реалізації

 

Фаза інвестування (період від вирішення про капіталовкладення до начальної стадії виробництва та функціонування проекту)                ->•       Фаза оцінки та аналізу

відповідності обраних

та досягаутих цілей

>          t                       >          1          \           \                      

Розробка плану реалізації                Здійснення програми

робіт в межах

виконання бізнес-                Контроль виконання.

Коректування бізнес-

плану 

                       

           

           

           

            ПЛ£    шу                                          

Рис. 1.6. Стадія реалізації бізнес-плану

Таким чином, план реалізації містить графік, який об’єднує в послідовну схему дій різні стадії реалізації бізнес-плану:

—        фінансове планування;

—        організаційне оформлення;

—        придбання і передачу технології;

—        підготовку заявочних документів;

—        представлення пропозицій;

—        переговори і висновок контрактів;

—        придбання землі;

—        будівельні роботи;

—        монтаж устаткування;

—        закупівлю матеріалів і сировини;

—        передвиробничий маркетинг;

—        навчання і призначення на посади;

—        запуск і початок виробництва;

—        підтримка і розвиток виробництва.

Головні стадії реалізації бізнес-плану не завжди піддаються аналізу, коли одна стадія незмінно слідує за іншою. Неминуча велика кількість перетинів і одночасного планування різної діяль-ності.

Навіть найкращий бізнес-план може застаріти, якщо зміню-ються умови. Зовнішні фактори — економічна ситуація, нові ви-моги споживачів, поява нових технологій, зміна політики, а та-кож події внутрішнього життя підприємства, зокрема зміни в керівному складі, — можуть викликати необхідність перегляду бізнес-плану. Необхідно уміти уловлювати нові тенденції у внут-рішньому житті фірми і в галузі, у ринковій кон'юнктурі і вноси-ти відповідні коректування до бізнес-плану. Коректування пла-ну дає можливість, не змінюючи цілей, міняти пшяхи їх досяг-нення і, отже, підвищувати шанси підприємства на успіх.

Виконання окремих робіт, що належать до різних стадій бізнес-планування в часі, носить паралельно-послідовний характер.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_fdedbd8da252606b63cc2e7ad1ab0925, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0