Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Формування інформаційного поля бізнес-плану : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

1.3. Формування інформаційного поля бізнес-плану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Процес розробки бізнес-плану розпочинається зі збору інформації, що стосується майбутнього бізнесу. До такої інфор-мації належить маркетингова, виробнича та фінансова інформа-ція, інформація про загальноекономічні та галузеві фактори.

Інформаційне поле бізнес-плану — це сукупність документів або даних правового, політичного, економічного, комерційного, науково-технічного, зовнішньоекономічного та соціального ха-рактеру, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі опрацювання бізнес-плану.

Підприємницька ідея, втілена в будь-якій продукції, може бути успішною лише тоді, коли ця продукція знайде споживача. За умов ринкової економіки споживачам неможливо продати то-вар, який вони не хочуть купувати. Очевидним є й протилежне — легко продати те, чого люди бажають і що можуть купити. Саме

для цього збирають маркетингову інформацію, тобто інформацію про:

—        потенційних споживачів продукції майбутнього бізнесу, їхні запити і незадоволені потреби;

—        технічні, експлуатаційні та споживчі якості аналогічних видів продукції й ціни на них;

—        особливості просування даної групи продукції на спожив-чий ринок, інші відомості, що характеризують ринок майбут-нього бізнесу.

Під інформацією розуміють сукупність корисних відомос-тей, які є об’єктом збирання, реєстрації, зберігання, передаван-ня й перетворення. Інформація є одним із ресурсів, який може накопичуватися, реалізуватися, поновлюватися, є придатним для колективного використання та (на відміну від інших ресурсів) у процесі споживання не втрачає своїх якостей.

Інформація — це головний елемент будь-якої з функцій уп-равління. Володіння повною, достовірною, актуальною та опера-тивною інформацією уможливлює отримання ринкових переваг, знижує фінансовий ризик, ефективно підтримує прийняття рішень.

Як правило, найбільша частина інформації на діючому підприємстві надходить із внутрішніх джерел, використовуються дані оперативного та бухгалтерського обліку, планування тощо. Збирання інформації відбувається постійно (у строки бухгалтерсь-кої та статистичної звітності) або епізодично (у разі потреби). Збирання епізодичної інформації потребує розробки спеціаль-них процедур проведення обстежень, одержання індивідуальних та групових оцінок.

До джерел внутрішніх інформаційних даних належать: бух-галтерські дані та звітність; статистичний дані і звітність; опера-тивні дані і звітність. Дані бухгалтерського обліку дають об'єкгивну кількісну характеристику різноманітних господарських операцій, узагальнену характеристику всієї сукупності засобів виробницт-ва за складом і розміщенням, за джерелами утворення і цільовим призначенням. Для цього використовуються методи наскрізного і безперервного спостереження, суворе документування, систе-матизація на рахунках, групування в балансі та інших звітних таблицях.

Крім даних бухгалтерського обліку, для оцінки виконання планів (щомісячних, квартальних, річних) використовуються й статистичні дані, завдяки яким виявляються певні економічні закономірності.

Особливо багато інформації можна одержати з питань орга-нізації праці й виробництва, фінансового стану. На практиці ке-

рівники різних рівнів виконують власний оперативний аналіз, ведуть реєстрацію найважливіших процесів і операцій, приблизні розрахунки, планують відповідні заходи. У такий спосіб кожна особа, яка відповідає за прийняття рішень, одночасно стає і користувачем (інформантом), і джерелом інформації (інформа-тором).

Перелік інформаційних характеристик внутрішнього сере-довища підприємства об’єднують за певними ознаками (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 Інформаційна характеристика внутрішнього середовища підприємства

 

Виробництво            Розміри, потужність і тип обладнання Джерела постачання Тенденція виробництва Інноваційні можливості Нормування робіт Рівень браку

Маркетинг     Номенклатура продукції

Якість продукції

Розміриічасткаринків

Якість маркетингових досліджень

Ефективність застосування реклами

Організація продажу і сервіс

Фінанси         Активи

Валові прибутки

Доход

Джерела грошових надходжень

Показники балансу

Управління персоналом      Програми вивчення

Процедури привабливості та підбору

кадрів

Аналіз трудових ресурсів

Змістовність роботи

Системапремій

Організаційна структура. Владаталідерство          Форма делегування повноважень Тип організаційної структури Стосунки між менеджерами та працівниками Характер власності Ефективність менеджменту

Зовнішньою інформацією для планування є інформація про постачальників, конкурентне середовище, покупців тощо. Джере-лами такої інформації можуть бути: законодавча база, офіційна бухгалтерська та статистична звітність, публікації, інші підприєм-ства, інформаційна індустрія та самостійні маркетингові дослід-ження.

Джерела інформації можуть мати різнорідний характер. Ба-гато підприємств для використання ексклюзивної та достовірної інформації прагнуть найти деякі особливі джерела, у т. ч. і неле-гальні. Однак треба мати на увазі, що майже 90% потрібної інфор-мації можна використати із легальних джерел.

Розглянемо основні елементи інформаційного поля бізнес-плану. Ваша ідея виявиться успішною, якщо ви знайдете свого споживача. Потрібно зібрати інформацію про потенційних спо-живачів продукції, їхні запити, незадоволені потреби. Аналізу-ються такі показники ринку:

—        попит на даний вид продукції чи послуг;

—        купівельна спроможність потенційних клієнтів;

—        чисельність потенційних покупців з розбивкою за райо-нами і віковими групами;

—        динаміка доходів населення (клієнтів);

—        динаміка загального попиту на аналогічні товари на ринку;

—        чисельність підприємців, що займаються цим видом

підприємницької діяльності.

Тобто мова йде про збір маркетингової інформації. Збиран-ня виробничої інформації необхідне для вивчення технології ви-робництва даної продукції, машин та устаткування, ринку сиро-вини та матеріалів, визначення потреби у виробничих площах, встановлення контактів із постачальниками та партнерами, виз-начення потреби у спеціалістах та їх кваліфікації тощо.

При збиранні виробничої інформації слід звернути увагу на такі аспекти:

—        виробничі операції: необхідно встановити перелік всіх ба-зових операцій з переробки, обробки, збору, з’ясувати можливість перекладення деяких на субпідрядників;

—        сировина і матеріали: скласти список усіх видів сировини і матеріалів,

—        визначити постачальників, адреси і орієнтовні ціни;

—        обладнання: скласти специфікацію всього необхідного об-ладнання і для кожної одиниці обладнання з’ясувати, що мож-ливо взяти на прокат, в оренду, що потрібно купувати;

—        трудові ресурси: скласти перелік спеціальностей із зазна-ченням кількості працівників за кожною спеціальністю, зазна-

чити їхню заробітну шіату, виявити можливості підготовки таких спеціалістів;

—        приміщення: визначити потребу у виробничих площах, можливість оренди приміщень, їх купівлі та ін.;

—        накладні витрати: витрати на купівлю інструментів, спе-цодягу, канцелярських товарів, на оплату рахунків за електрое-нергію, водопостачання та інші комунальні послуги, на заробіт-ну плату управлінського персоналу та ін.

Для успішної реалізації підприємницької ідеї важливим є питання забезпечення необхідними фінансовими ресурсами. Тому необхідно зібрати інформацію про необхідний стартовий капітал, рівень рентабельності аналогічної продукції, про особливості опо-даткування, страхування, умови короткострокового та довгостро-кового кредитування. Ця інформація має назву фінансової.

Фінансова інформація необхідна для загальної оцінки фінан-сових аспектів діяльності підприємства. На основі інформацїї потенційні інвестори судитимуть про рентабельність проекту, про те, скільки грошей потрібно вкласти в підприємство, щоб поста-вити його «на ноги» і покрити поточні витрати початкового ета-пу, про те, яким чином можливо отримати необхідні кошти (ви-пуск акцій, позика та ін.).

Одним з найскладніших завдань при розробці бізнес-плану є проведення аналізу цін на товари конкурентів. Справа в тому, що в реально функціонуючій ринковій економіці інформація про ціни частіше за все є комерційною таємницею виробника. Дру-кують лише ціни пропозиції, але ці ціни значно відрізняються від цін реального постачання через використання різноманітних знижок.

При формуванні цін на продукцію (роботи або послуги) потрібно враховувати різноманітні методи державного лімітування й регулювання рівня цін та їх динаміку.

Існує три групи фінансових показників, які дозволять оці-нити життєздатність проекту:

1)         прогноз доходів і витрат на перші три роки;

2)         прогноз потоку коштів на той же період;

3)         балансовий звіт підприємства на поточний момент і про-гноз стану активів і пасивів підприємства на рік вперед (балан-совий звіт).

Прогноз доходів і витрат складається на основі даних про очікуваний обсяг попиту. Прогноз потоку реальних коштів має відображати здатність підприємства своєчасно сплачувати свої рахунки. В ньому повинна бути вказана оцінка початкового ста-ну, сальдо реальних коштів (готівка), очікувані надходження і

платежі із зазначенням обсягів та строків. Балансовий звіт ха-рактеризує фінансову ситуацію підприємства на конкретний мо-мент. Він відображає активи і пасиви.

Важливою для підготовки бізнес-шіану є також інформація про загальноекономічні та галузеві фактори, що вшіивають на процес реалізації підприємницького проекту. Це аналіз загальноекономіч-ної ситуації, соціальних та політичних умов, законодавчої та норма-тивної бази, сприятливих можливостей та загроз для бізнесу тощо.

Інформаційне поле бізнес-шіану повинно містити в собі обов'язково і прогнозну інформацію, яка базується на певних припущеннях і передбаченнях.