Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

1.         БІЗНЕС-ПЛАН У РИНКОВІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮ-

ВАННЯ          3

1.1.      Бізнес-план як необхідний інструмент діяльності підприємства            3

1.2.      Функції та цілі розробки бізнес-плану        9

1.3.      Формування інформаційного поля бізнес-шіану   14

 

1.4.      Методологія та стадії розробки бізнес-плану        19

1.5.      Види та основні сфери застосування бізнес-планів         25

2.         СТРУКТУРА, ЛОГІКА РОЗРОБКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ

2.1.      Структура бізнес-шіану        29

2.2.      Логіка розробки бізнес-плану         38

2.3.      Титульний лист, анотація та концепція бізнесу    42

2.4.      Вимоги до написання та оформлення бізнес-плану       

3.         ШДГОТОВЧА СТАДІЯ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ   48

3.1.      Процес стратегічного планування на підготовчій стадії  48

3.2.      Визначення місії, бачення та формулювання цілей

3.3.      Зовнішній і внутрішній аналіз. Виявлення сильних

і слабких сторін діяльності підприємства  59

3.4.      Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії 67

4.         ПРОДУКТ (ПОСЛУГА) I РИНОК 72

4.1.      Характеристика послуг і продукції 72

4.2.      Прогноз обсягів продажів    75

4.4. Конкуренція іконкурентна перевага    87

5.         ПЛАН МАРКЕТИНГУ         98

5.1.      Ціліта логіка розробки маркетинг-плану    98

5.2.      Формування стратегії маркетингу  100

5.3.      Реалізація стратегій маркетингу      104

5.4.      Процес ціноутворення і встановлення цін            108

5.5.      Політика комунікацій           117

6.         ПЛАН ВИРОБНИЦТВА       131

6.1.      Виробництво і виробнича кооперація       131

6.2.      Потреба в довгострокових активах            134

6.3.      Планування виробничої потужності підприємства         143

6.4.      Потреба в обігових коштах  144

7.         ОРГАНІЗАЦІЙНИ.... ПЛАН            156

7.1. Цілі і структура організаційного плану            156

7.2.      Вибір організаційно-правової форми ведення бізнесу     157

7.3.      Визначення потреб у персоналі      159

7.4.      Визначення організаційної структури підприємства       164

8.         ФІНАНСОВИЙ ПЛАН         174

8.1.      Значення, зміст і технологія розробки фінансового шіану .... 174

8.2.      Стратегія фінансування        177

8.3.      План доходів і видатків        181

8.4.      Визначення точки беззбитковості  188

8.5.      План грошових надходжень івиплат          190

8.7. Очікувані фінансові показники            197

9.         ОЦШКА РИЗИКІВ I СТРАХУВАННЯ      204

9.1.      Суть і класифікація ризиків. Управління ризиками          204

9.2.      Причини виникнення та фактори впливу на динаміку ризиків 210

 

9.2.      Розрахунок ризиків бізнес-плану    212

9.3.      Способи зниження ризиків 220

10.       ОФОРМЛЕННЯ, ПРЕЗЕНТАЦІЯ I ЕКСПЕРТИЗА

10.1.    Процедура оформлення бізнес-плану        225

10.2.    Цілі, завдання і організація проведення презентації бізнес-плану          227

10.3.    Експертиза бізнес-плану      228

ЛІТЕРАТУРА            230

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

В'ячеслав Владиславович МАКЕДОН

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Редактор — О. В. Моїсеєва

Комп'ютерна верстка — Ю. В. Адиліна

Підписано до друку 18.07.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 13.

Наклад 1000 прим.

Видавництво ДУЕП.

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.

Тел. (056) 778-58-66, e-mail: rio@duep.edu

Свідоцтво ДК № 917 від 20.05.2002 р.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006