Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

1.         Агафонова Л. Підготовка бізнес-шіану: Практикум. — К.: Знання, 2001. —158 с.

2.         Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмьі. — М.: Финансьі и статистика, 1997.—248 с.

3.         Акофф Р.Л. Планирование в больших зкономических си-стемах: Пер. с англ. — М.: Сов. радио, 1972. — 224 с.

4.         Бизнес-план: Зарубежньій и отечественньій опьіт. Новая практика разработки и документации: В 2 ч. — Ч. 1 / Под общ. ред. В.М. Попова. — М.: Финансьі и статистика, 1995.

5.         Бойчук І.М., Харів М.І. Економіка підприємств. — Львів: Сподом, 1998. —212 с.

6.         Бринк И.Ю., Савельева Н.А. Бизнес-план предприятия: Теория и практика. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. — 384 с.

7.         Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учеб-ник — М.: ИНФРА-М, 1999.—392 с.

8.         Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2005.— 416 с.

9.         Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в ус-ловиях рьінка: Учебное пособие. — М.: Дашков и К, 2004. — 400 с.

 

10.       Головань СИ. Бизнес-планирование: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. — 320 с.

11.       Горемьпсин В.А., Бугулов З.Р., Богомолов АЮ. Планирова-ние на предприятии. Учебник. — М.: Филинь; Рилант, 2000. — 328 с.

12.       Друккер Петер. Як забезпечити успіх у бізнесі: новатор-ство і підприємництво: Пер. з англ. — К.: Україна, 1994.

 

13.       Економіка підприємства: Підручник / За ред. акад. С.Ф. Покропивного. — К.:КНЕУ, 2001.— 528 с.

14.       Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.

15.       Звягивцев Ю.Е. Оперативное планирование и организа-ция ритмичной работьі на промьішленньіх предприятиях. — К.: Техника, 1990. — 160 с.

16.       Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприя-тии: В 2 ч. — Ч. 2. Тактическое планирование / Под. общей ред. АИ. Ильина. — Мн.: Новое знание, 2000.— 416 с.

17.       П. Клейнер Г.Б. и др. / Предприятие в нестабильной рьіночной среде: риски, стратегии, безопасность / Кнейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов P.M.; Под общ. ред. І.А Ільиной. — М.: Зкономика, 1997. — 288 с.

18.       Краюхин Г.А. Планирование на предприятиях (обьеди-нениях) машиностроительной промьішленности: Учебник. — М.: Вьісшая школа, 1984. — 312 с.

19.       МайороваТ.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2003. — 376 с.

20.       Методичні рекомендації з формування собівартості (робіт, послуг) (Наказ Державного комітету промислової політики Ук-раїни від 2 лютого 2001 року № 47.

21.       Методичні рекомендації з формування собівартості проек-тних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерсь-кого обліку (Наказ Державного комітету будівницгва, архітектури та житлової політики України від 29 березня 2002 року № 64.

22.       Немцов В.Д. , Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник. — К.: УВПК «Ексоб», 2001. — 560 с.

23.       Обеспечение материальньіми ресурсами и коммерческая деятельность предприятия / Под ред. Ф.П. Весилюнина. — Мн.: Вьісшая школа, 1991. — 270 с.

24.       Организация планирование и управление деятельностью промьішленного предприятия / Под ред. С.М. Бухало. — К.: Вища школа, 1978. — 472 с.

25.       Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприє-мства. Підручник. — К.: Скарби, 2002. — 336 с.

26.       Осипова Л.В., Синяева И.М. Основьі коммерческой де-ятельности. Учебник. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. — 228 с.

27.       Осипова Л.В., Синяева И.М. Основьі коммерческой де-ятельности. Практикум. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. — 216 с.

28.       Орлов О.А. Планирование деятельности промьішленно-го предприятия. Учебник. — К.: Скарби, 2006. — 416 с.

29.       Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. по-сібник / М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В.Є. Москалюка. — К.: КНЕУ, 2002.— 252 с.

30.       Покропивний С.Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г.О.,

Шапринська Л.М. Бізнес-план: технологія розробки та обґрун-

тування. — К.: КНЕУ, 2001. — 160 с.

31.       Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. — X.: Курсор, 2001. — 168 с.

32.       Ру Д., Сульє Д. Управління: Пер. з франц. — К.: Основи, 1995. — 442 с.

33.       Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование. Орга-низация систем: Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1991. — 224 с.

34.       Савчук В.П. Управление финансами предприятия. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. — 480 с.

35.       Совершенствование планирования на промьіпшенном предприятии, Грещак М. Г., Минин Л.В., Велик Н.Г., Гонча-рук П.Д. — К.: Техника, 1983. — 184 с.

36.       Тарасюк Г.М. Бізнес-план. Методичний матеріал, конт-рольні питання та завдання для виконання розрахункової робо-ти. — Житомир, 2002 — 92 с.

37.       Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посібник. — К.: Каравела, 2006. — 344 с.

38.       Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: Прак-тикум. — К.: Кондор, 2004. — 266 с.

39.       ТарасюкГ.М., ШвабЛ.І. Планування діяльності підприєм-ства: Навч. посібник. — К.: Каравела, 2005. — 312 с.

40.       Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посібник. — К.: Каравела, 2005. — 400 с.

41.       Типовая методика разработки техпромфинплана произ-водственного обьединения (комбината), предприятия. — М.: Зко-номика, 1979. — 448 с.

42.       Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч.

посібник. — К.: МАУП, 1998.— 156 с.

43.       Управління виробничою інфраструктурою. Навч. посібник/ За ред. Бєлова М.А. — К.: КНЕУ, 1997. — 207 с.

44.       Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. — К.: КНЕУ, 1999. — 384 с.

45.       Финансовьій бизнес-план: Учеб. пособие / Под ред. дейст. члена Акад. инвестиций РФ, д-ра зкон. наук, проф. В.М. Попо-ва. — М.: Финансьі и статистика, 2004.— 480 с.

46.       Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллин-га: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. А.А. Турчака, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича. — М.: Финансьі и статистика, 1997. — 800 с.

47.       Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. — Житомир: ЖІТІ, 2002. — 648 с.

48.       Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та їі аналіз: Навч. посібник. — Житомир, ЖІТІ, 2001. — 300 с.

 

49.       Цал-Цалко Ю.С., Холод Б.І. Економіка підприємства: Навч. посібник.— Житомир: ЖІТІ, 2002. — 388 с.

50.       Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промьішленном произ-водстве США — М.: Финансьі, 1971.— 240 с.