Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_59ea2aadc2922345a6734e008b5cb8d6, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.3. Способи зниження ризиків : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

9.3. Способи зниження ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Для мінімізації ризиків керівництво підприємства (фірми) здійснює певний аналіз продукції, яка випускається, за ступе-нем ризиків, пов'язаних з кожною стадією, і потім вирішує, що і в яких кількостях воно може реалізовувати на ринку. Іншими словами, необхідний вибір з тих видів продукції, які при проек-туванні, виробництві і реалізації мають найменший ступінь ри-зиків за всіма параметрами, які викликають сумніви і невизна-ченість. Таким чином, невизначеність, властива процесам, по-в'язаним з досить тяжкими умовами прагнення до успіху серед конкурентів, очевидна вже до початку розробки виробничої програми.

Існують такі групи методів зниження ризиків:

—        технічні методи, які засновані на впровадженні різних тех-нічних заходів, наприклад система протипожежного контролю, банківських електронних розрахунків і ін.;

—        правові методи, такі як страхування, застава, неустойка (штраф, пеня), гарантія, завдаток тощо;

—        організаційно економічні методи включають комплекс

заходів, спрямованих на попередження втрат від ризиків у ви-

падках виникнення несприятливих обставин, а також на їх ком-

пенсацію у випадках виникнення втрат.

Найбільш поширеними організаційно-економічними мето-дами зниження ризику є:

—        розподіл ризику між учасниками проекту;

—        страхування;

—        резервування коштів на покриття непередбачених витрат;

—        нейтралізація часткових ризиків;

—        зниження ризиків у плані фінансування.

Розподіл ризиків здійснюється в процесі підготовки шіану проекту і контрактних документів. Для кількісного розподілу ри-зиків у проектах можна використовувати модель, засновану на «дереві рішень». При цьому кожен учасник виконує запланова-ний проектом обсяг робіт і несе відповідну частку ризику у разі невиконання проекту. Але найбільше ризикує інвестор.

Тому потрібно знати, які труднощі у пошуку інвестора, як правило, зростають із збільшенням ступеня ризику, який покла-дається на інвестора.

Страхування ризику — це система відшкодування втрат страху-вальниками при виникненні страхових випадків із спеціальних страхових фондів, які формуються за рахунок страхових внесків, що виплачуються страхувальниками. Як правило, це здійснюється за допомогою майнового страхування і страхування від нещас-них випадків.

Створення резервів ресурсів на покриття непередбачених витрат (самострахування) дозволяє компенсувати ризик, що ви-никає в процесі реалізації проекту, і тим самим компенсувати збої у виконанні проекту. Це спосіб боротьби з ризиком, який передбачає встановлення співвідношення між потенційними ри-зиками, що впливають на вартість проекту, і розміром витрат, необхідних для подолання збоїв у виконанні проектів. Частина резерву завжди повинна знаходитися в руках менеджера, а іншою частиною повинні розпоряджатися інші учасники відповідно до контракту.

Першим етапом при використанні даного методу є оцінка наслідків ризиків, тобто суми на покриття непередбачених вит-рат. При цьому можна використовувати всі методи аналізу ри-зиків. Далі визначається структура резерву на покриття неперед-бачених витрат та мета використання встановленого резерву.

Часткові ризики — це ризики, пов’язані із реалізацією окре-мих етапів (робіт) за проектом, які напряму не впливають на проект у цілому. Нейтралізацію часткових ризиків проводять за допомогою методу, який передбачає проведення таких етапів:

1)         розглядається ризик, який найбільш важливий для проекту;

2)         визначаються перевитрати коштів з урахуванням ймовір-ності настання несприятливих подій;

3)         визначаються можливі заходи, які спрямовані на змен-шення ризиків;

4)         визначаються додаткові витрати на реалізацію запропо-нованих заходів;

5)         порівнюються витрати на реалізацію заходів та величина втрат при виникненні ризиків;

6)         приймається рішення щодо застосування запропонова-них заходів;

7)         процес аналізу повторюється для наступного за важливі-стю ризику. Підбиваючи підсумок, можна виділити такі найбільш поширені зовнішні способи зниження ризиків, як страхування і хеджування. Серед внутрішніх слід виділити такі, як розподіл ризиків, резервування коштів або самострахування і підвищення ефективності управління бізнесом.

Розглянемо детальніше деякі з них:

Диверсифікація — це розподіл капіталовкладень між різно-манітними видами діяльності, результати яких між собою безпо-середньо не пов’язані. Підприємство, зазнаючи збитків за одним видом діяльності, може отримати прибуток за іншим. Диверси-фікація дозволяє підвищити стійкість підприємства до змін у підприємницькому середовищі.

Страхування — це передача певних ризиків страховій ком-панії. Для зниження ступеня ризику використовуються майнове страхування і страхування від нещасних випадків. Перше може мати такі форми: страхування ризику підрядного будівництва, страхування устаткування, страхування вантажів і ін. Друге вклю-чає страхування загальної цивільної відповідальності і страху-вання професійної відповідальності.

Широко використовується і такий вид страхування, як хед-жування — страхування ціни товару від ризику, небажаного для виробника, її падіння або невигідного для споживача її збільшен-ня. За цілями і технікою здійснення операцій виділяють: хеджу-вання продажем, тобто висування виробником або товаровлас-ником ф’ючерсного контракту з метою страхування від знижен-ня ціни при продажі в майбутньому товару, що або вже є в наяв-ності, або ще не проведеного, але передбаченого до обов’язково-го постачання в певний термін; хеджування покупкою, тобто висування споживачем або продавцем ф’ючерсного контракту для страхування від збільшення ціни при покупці в майбутньому не-обхідного товару.

Лімітація передбачає встановлення ліміту — певних сум витрат, продажу товарів у кредит, вкладення капіталу і тому подібне.

Резервування коштів на покриття непередбачених витрат припускає встановлення співвідношення між потенційними ри-зиками і розмірами витрат, необхідних для подолання наслідків цих ризиків. Такий спосіб зазвичай придатний при виконанні різних проектів. У загальному випадку резерв використовується для фінансування додаткових робіт, компенсації непередбаче-

них змін матеріальних і трудових витрат, накладних витрат і інших витрат, які виникають в процесі здійснення проекту.

Розподіл ризиків передбачає його розподіл між учасника-ми проекту. Зростання розмірів і тривалості інвестування, впро-вадження нових технологій, висока динамічність зовнішнього середовища збільшують ризик проекту. Способом розподілу є операція факторингу. У практиці зарубіжних банків розвиток факторингових операцій пов'язаний, головним чином, з потре-бою окремих постачальників у прискореному надходженні пла-тежів, які є сумнівними. Як правило, в цих ситуаціях має місце ризик несплати претензій платником. Банк, який викупив такі претензії, може зазнати збитків. Операції факторингу належать до операцій підвищеної ризикованості. Розмір комісійної вина-городи залежить як від ступеня ризику (рівня «сумнівності» боргу, який викуповується), так і від тривалості договірного відстрочення. У деяких випадках він доходить до 20% суми пла-тежу.

Будь-яке управлінське рішення приймається в умовах, коли результати не визначені і інформація обмежена. Отже, чим пов-ніше інформація, тим більше передумов зробити кращий про-гноз і знизити ризик. Підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що загальними в господарській практиці є три основні принципи зниження ризиків:

—        не ризикувати більше, ніж дозволяє власний капітал;

—        не забувати про наслідки ризиків;

—        не ризикувати багатьом ради малого.

Розрізняють такі форми управління ризиками, як активна, ацаптивна і консервативна. Вибір ставлення до ризику визначає і тип стратегії розвитку підприємства. Його поведінка на ринку може бути з мінімальним ризиком і мінімальними результатами, середнім ризиком і середніми результатами, максимальним ри-зиком і максимальними можливими результатами.

У бізнес-процесах, що відбуваються на підприємстві, будь-який вид додаткового підстраховування — резервування коштів, страхування бізнесу, хеджування або інший спосіб — спричиняє за собою додаткові витрати коштів із прибутку підприємства або резервних фондів.

Проведення роботи з виявлення, аналізу і зниження ризиків — це комплексна і взаємопов'язана діяльність, яка дозволяє вияви-ти найбільш вразливі місця в бізнесі, передбачити заходи з ней-тралізації (повністю або частково) можливості створення таких ситуацій. Відомо, що приблизно 20% причин виникнення ризи-кових ситуацій дають зниження результату діяльності підприєм-

ства на 80% і більше, a 80% причин дають лише 20% знижень результату. Таким чином, насамперед слід просто ранжувати всі наявні ризики за їх вагомістю і ступенем впливу на фінансові результати діяльності підприємства.

Особливо великий ефект при правильній організації роботи може спостерігатися при застосуванні методів зниження ризиків, які реалізуються за допомогою інформаційних систем. Таким чином, загальну оцінку інтегрального ризику можна і потрібно проводити не тільки на великих, але і на середніх і малих підприєм-ствах при значній частці вкладень від величини загального капі-талу з метою визначення масштабів величини можливого збитку а також з метою аналізу і сортування бізнес-проектів та недопу-щення банкрутства підприємств.

Питання для еамоконтролю

1.         Що розуміють під невизначеністю та ризиком ?

2.         Сутність системи управління ризиками.

3.         Які найбільш поширені види ризиків Ви знаєте?

4.         Як класифікуються ризики за джерелами виникнення?

5.         Які причини виникнення проектних ризиків?

6.         Наведіть класифікацію ризиків залежно від причин їх ви-никнення?

7.         Яка послідовність виконання робіт при проведенні ана-лізу ризиків?

8.         Які існують способи зниження ризиків?

9.         Що ви розумієте під хеджуванням ризиків?

10.       Як проводиться нейтралізація часткових ризиків?Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_59ea2aadc2922345a6734e008b5cb8d6, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0