Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_af165843b3c22fd489688ca31190cf7c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.1. Суть і класифікація ризиків. Управління ризиками : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

9.1. Суть і класифікація ризиків. Управління ризиками


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

У кожному бізнес-плані обов’язково приховано певні труд-нощі, які загрожують його існуванню. Для будь-якого підприєм-ця дуже важливо вміти передбачити подібні труднощі і розро-бити стратегії їх подолання. Необхідно оцінити ступінь ризи-ку і виявити ті проблеми, з якими може зіткнутися підприєм-ство.

Загроза може бути від конкурентів, від власних прорахунків у сфері маркетингу і виробничої політики від помилок в підборі керівних кадрів, окрім цього, до ризиків належать пожежі і зем-летруси, страйки і міжнаціональні конфлікти. Чим глибше підприємець розробляє цю проблему, тим простіше і спокійніше йому виконувати бізнес-план.

У цьому розділі бізнес-плану необхідно виявити основні типи ризиків у діяльності підприємця, передбачити моменти їх мож-ливих виникнень і розрахувати пов’язані з цим збитки, розроби-ти заходи щодо їх зменшення (мінімізації).

При цьому необхідно оцінити реальність проекту нової діяльності, реконструкції підприємства, змін у виробничому процесі і тому подібне, визначити можливі обсяги виробництва і витрати, пов’язані з цим, очікувані доходи (прибуток), врахо-вувати конкурентоспроможність підприємства, необхідність фінансування.

Оцінюючи ризик, необхідно проаналізувати і оцінити такі фактори:

1.         Ступінь ризику, для чого необхідно встановити, чи є діяльність підприємства освоєною або вона є новою; до якої сфери діяльності вона належить: з високим, середнім або низьким рівнем ризиків.

2.         Ступінь вірогідності досягнення очікуваних результатів: вірогідність успіху в досягненні запроектованих обсягів вироб-ництва та обсягів реалізації продукції.

3.         Рентабельність діяльності: розрахувати розміри очікува-них доходів, витрат, прибутку з урахуванням ступеня ризику та вірогідності його настання. Слід розрахувати планову рента-бельність у відсотках до обсягу діяльності, поточних витрат, капі-таловкладень.

4.         Окремі найістотніші види ризиків: невиконання обов’язків постачальниками; коливання попиту на продукцію; зміна цін; платоспроможності споживачів; порушення проектів реконст-рукції підприємства; помилки у плануванні; вшіив конкурент-них підприємств тощо. Доцільно визначити види ризиків, за яки-ми можливе страхування.

5.         Заходи щодо мінімізації збитків, пов’язаних з комерцій-ним ризиком.

Ризик — невизначеність, яка пов’язана з можливістю ви-никнення в ході реалізації бізнес-проекту несприятливих умов, ситуацій і наслідків.

У ринковій економіці ризик є невід’ємним атрибутом гос-подарювання. Невизначеність призводить до того, що зовсім уник-нути ризику неможливо. Але це не означає, що слід піукати такі рішення, в яких завчасно відомий результат, вони, як правило, неефективні. Необхідно навчитися передбачати ризик, оцінюва-ти його розміри, планувати заходи щодо його запобігання і не перевищувати допустимі межі. Ризик — це складна економічна управлінська категорія, при визначенні якої треба враховувати ряд суперечностей.

Управління ризиком — це процес реагування на події і зміни ризиків у процесі виконання будь-якого проекту.

При цьому важливим є здійснення моніторингу ризиків. Моніторинг ризиків включає контроль ризиків протягом всього життєвого циклу бізнес-проекту. Якісний моніторинг ризиків забезпечує управління інформацією, яка допомагає ухвалювати ефективні рішення до настання ризикових подій.

Підприємницький ризик — це небезпека виникнення мате-ріальних і фінансових втрат, збитків від здійснення підприєм-ницької діяльності, реалізації угод.

Найбільш попшреною харакгеристикою ризику є загроза або небезпека виникнення невдач в тій чи іншій діяльності, небез-пека виникнення несприятливих наслідків, змін зовнішнього се-редовища, які можуть викликати втрати ресурсів, збитки, а та-кож небезпеку, від якої слід застрахуватися.

Розглянемо види ризиків.

За джерелами виникнення ризики класифікуються на:

—        політичні;

—        господарські;

—        форс-мажорні. Політичні ризики обумовлені:

—        ризиком зміни державного устрою, частими змінами уряду;

—        нестабільністю політичної влади;

—        неадекватністю політичних рішень. Господарські ризики можуть включати:

—        ризик зміни податкового законодавства;

 

—        ринковий ризик (відсутність споживачів товарів та по-слуг);

—        ризик капітальних вкладень (інфляція);

—        ризик зміни цін постачальників;

—        ризик затримки платежів за реалізовану продукцію;

—        ризик неадекватного менеджменту тощо.

Форс-мажорні обставини включають:

—        ризики землетрусу, повені, бурі, урагану, інших стихійних лих;

—        ризики виникнення міжнаціональних конфліктів;

—        ризик втрати майна при пожежі.

Під господарським ризиком розуміють загрозу, небезпеку виникнення збитків у будь-яких видах діяльності, пов'язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг та їх реалізацією, то-варно-грошовими та фінансовими операціями, комерційною діяльністю, здійсненням соціально-економічних та науково-тех-нічних програм.

Інвестори повинні бути впевненні, що прогнозованих до-ходів від проекту вистачить для покриття витрат, виплат забор-гованостей та забезпечення окупності капіталовкладень. Мова йде про ризик нежиттєздатності проекту.

Значна частка позикового капіталу при здійсненні проектів підвищує ризик порушення принципу ліквідності підприємства, тобто існує фінансовий ризик. Взагалі, фінансовий ризик поді-ляють на ризик ліквідності та ризик рентабельності. Договірні виплати платежів за кредитом, як правило, необхідно здійсню-вати і тоді, коли проект реалізується не так успішно, як було заплановано. Результатом може бути ліквідація проекту, продаж за безцінь майна та втрата власного капіталу. При фінансуванні власним капіталом можна припинити виплату дивідендів та за-плановані погашення аж до покращання ситуації з ліквідністю.

3 іншого боку, отримання додаткового капіталу підвищує рентабельність власного капіталу. Це виникає тоді, коли про-центи за додатковий позиковий капітал менші від прибутку від капіталу. Частіше, неможливо взагалі відмовитися від викорис-тання в проекті позикового капіталу, оскільки не вистачає влас-ного для покриття витрат на необхідні інвестиції. Якщо кошти, отримані зі сторони, не ведуть до збільшення прибутку, то може скластися ситуація, коли рентабельність власного капіталу знач-но зменшується і в екстремальному випадку можна втратити і

власний капітал. Навіть успішні проекти не можуть бути захи-щені від коливань. Тому планові щорічні доходи від проекту по-винні перекривати максимальні річні виплати за заборгованістю. При цьому для зниження ризику, який має назву ризик неспла-ти заборгованості, формують резервний фонд як можливість до-даткового фінансування проекту шляхом відрахувань визначено-го відсотка від реалізації продукції.

Податковий ризик включає: неможливість використати з тих або інших причин податкові пільги, встановлені законодавством; зміну податкового законодавства та рішення податкової служби, які знижують податкові переваги.

Інвесторів хвилює і ризик додаткових витрат, які пов’язані з несвоєчасним завершенням проекту через інфляцію, коливання курсів валют, екологічні проблеми. Тому перед початком реалі-зації проекту учасники повинні прийти до згоди відносно гарантій його своєчасного завершення.

Ризик непередбачених змін вартісних оцінок проекту в ре-зультаті зміни початкових управлінських рішень, а також змін ринкових та політичних обставин носить назву динамічного. Зміни можуть привести як до втрат, так і до додаткових доходів.

Ризик втрат реальних активів внаслідок нанесення збитків власності та незадовільної організації називається статичним. Цей ризик призводить лише до втрат.

Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних си-туацій, необхідно побудувати діяльність таким чином, щоб змен-шити ризик і пов’язані з ним втрати в майбутньому.

У табл. 9.1—9.6 наведено орієнтовні переліки простих ри-зиків за стадіями проекту: підготовчою, будівництва і функціо-нування.

Таблиця 9.1 Підготовча стадія

 

Вид ризику    Негативний вплив на очікуваний прибуток від реалізації проекту

Віддаленість від транспортних вузлів        Додаткові витрати на створення під'їзних шляхів, підвищення експлуатаційних витрат

Віддаленість від інженерних мереж           Додаткові капітальні вкладення на підведення електроенергії, тепла, води

Ставлення місцевої влади   Можливість введення ними додаткових обмежень, що ускладнюють реалізацію проекту

родовження табл. 9.1

 

Вид ризику    Негативний вплив на очікуваний прибуток відреалізаціїпроекту

Доступність підрядників на місці    Небезпека завищення вартості робіт через монопольне становище підрядника

Наявність

альтернативних джерел сировини Небезпека завищення цін при монопольному становищі підрядника

Таблиця 9.2 Будівельна стадія

 

Прості ризики           Негативний вплив на очікуваний прибуток

Платоспроможність замовника      Збільшення обсягу позикових коштів і зниження чистого прибутку через виплати відсотків

Непередбачені витрати, зокрема через інфляцію  Збільшення обсягу позичкових коштів

Недоліки проектних робіт    Зростання вартості будівництва, затягування із введенням потужностей

Невчасне постачання комплектуючих       Збільшення термінів будівництва, виплата штрафів підряднику

Недобросовісність

підрядника     Збільшення термінів будівництва

Таблиця 9.3 Стадія функціонування: фінансово-економічні ризики

 

Прості ризики           Негативний вплив на прибуток

Нестійкість попиту   Падіння попиту із зростанням цін

Поява альтернативного продукту   Зниження попиту

Зниження цін конкурентами           Зниження цін

Збільшення виробництва у конкурентів    Падіння продажів або зниження цін

Зростання податків   Зменшення чистого прибутку

Платоспроможність споживачів     Падіння продажів

Продовження табл. 9.3

 

Прості ризики           Негативний вплив на прибуток

Зростання цін на ПММ        Зниження прибутку через зростання цін

Залежність від постачальників, відсутність альтернатив Зниження прибутку через зростання цін

Нестача оборотних коштів   Збільшення кредитів

Таблиця 9.4 Стадія функціонування: соціальні ризики

 

Прості ризики           Негативний вплив на прибуток

Труднощі з набором кваліфікованої робочої сили Збільшення витрат на комплектування

Загроза страйку         Штрафи за порушення договорів

Ставлення місцевої влади   Додаткові витрати на виконання вимог робітників

Недостатній рівень заробітної плати          Плинність кадрів, зниження продуктивності

Кваліфікація кадрів    Зниження ритмічності, зростання браку, збільшення аварій

Соціальна інфраструктура    Зростання невиробничих витрат

Таблиця 9.5 Стадія функціонування: технічні ризики

 

Прості ризики           Негативний вплив на прибуток

Зношеність устаткування     Збільшення проектів і витрат на ремонт

Нестабільність якості сировини      Зменшення обсягу виробництва і матеріалів через переналагодження устаткування, зниження якості продукту

Новизна технологій  Збільшення витрат на освоєння, зниження обсягів виробництва

Недостатня надійність         Збільшення аварійності технологій

Продовження табл. 9.5

 

Прості ризики           Негативний вплив на прибуток

Відсутність резерву потужностей   Неможливість покриття пікового попиту, втрати виробництва при аваріях

Таблиця 9.6 Стадія функціонування: екологічні ризики

 

Прості ризики           Негативний вплив на прибуток

Вірогідність залпових викидів         Збільшення непередбачених витрат

Викиди в атмосферу і скиди У воду           Витрати на очисне устаткування

Близькість населеного пункту         Збільшення витрат на очисні споруди і екологічну експертизу проекту

Шкідливість виробництва   Зростання експлуатаційних витрат

Складування відходів           Збільшення собівартості

Необхідно також провести аналіз чутливості проекту. Він полягає в тому, що, крім прогнозованих фінансових результатів, розрахованих для базового варіанта, виконується розрахунок ще для декількох екстремальних випадків:

—        розрахунок за найгіршим сценарієм — коли зовнішні фак-тори максимально заважають здійсненню проекту;

—        розрахунок за найкращим сценарієм — коли зовнішні фак-тори максимально сприяють здійсненню проекту.

За найгіршого сценарію реалізації проекту повинна бути за-безпечена прибутковість, яка гарантує виконання зобов'язань перед кредиторами або партнерами.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_af165843b3c22fd489688ca31190cf7c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0