Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Функції та цілі розробки бізнес-плану : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

1.2. Функції та цілі розробки бізнес-плану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Як показує зарубіжна і вітчизняна практика, бізнес-план може застосовуватися для:

—        розробки концепції підприємницької діяльності фірми і її стратегії;

—        оцінювання фактичних результатів діяльності підприєм-ства протягом певного періоду;

—        залучення грошових коштів;

—        оцінювання можливості підприємства вести конкурентну боротьбу на ринку відповідних товарів;

—        здійснення внутрішньофірмового контролю;

—        залучення партнерів, інвесторів і кредиторів до реалізації проектів, розроблених компанією.

Виходячи з перерахованих основних функцій бізнес-плану, можна зробити висновок про те, що він допомагає:

—        керівникам підприємств детально продумати напрями їх діяльності і внутрішньофірмові можливості, а співробітникам — краще зрозуміти цільові установки керівництва, переконатися в їх здійсненності, у фінансовій стабільності підприємства. 3 цим пов'язана упевненість колективу в стабільній роботі підприєм-ства в майбутньому. Це дуже важливо, оскільки практично кож-не підприємство неминуче стикається з ризиковими ситуаціями на ринку;

—        кредиторам усвідомити пріоритети розвитку фірми;

—        фахівцям маркетингових служб проаналізувати кон'юнк-туру ринку і оцінити конкурентні позиції фірми;

—        оцінити реальні результати діяльності підприємства і роз-робити перспективну концепцію його функціонування.

Бізнес-план може використовуватися, по-перше, для управ-ління комерційним проектом і управління діяльністю самої фірми. Такий план допомагає обґрунтувати економічну доцільність ви-бору напрямів розвитку підприємства, визначити джерела фінан-сування реалізації обраної стратегії, професійний і чисельний склад персоналу. Складання бізнес-плану примушує підприємця здійснювати копіткий і об'єктивний аналіз власної діяльності, як би поглянути на себе з боку, очима в'їдливого експерта, пе-редбачати проблеми і вірогідність зіткнення з ними і, відповідно до цього, гранично мобілізуватися. Добре розроблений бізнес-план допомагає підприємству розвиватися, розширювати і зміцню-вати свої позиції на ринку.

По-друге, бізнес-шіан використовується для залучення інве-сторів і кредиторів. 3 цієї точки зору, він покликаний продемон-струвати вигідність для них реалізації пропонованого проекту. Вельми часто підприємства стикаються з необхідністю залучен-ня коштів інвесторів, використання кредитів і позик, оскільки власних фінансових ресурсів для прибуткової підприємницької діяльності зазвичай не вистачає.

Специфіка бізнес-плану полягає в тому, що це комплекс-ний документ, який відображає всі основні аспекти підприєм-ницького проекту. У ньому розглядається широке коло проблем, з якими може зіштовхнутися підприємець, і визначаються спо-соби розв'язання цих проблем. Водночас слід зазначити, що прин-ципи управління за допомогою бізнес-плану передбачають не-обхідність урахування в процесі розробки конкретного бізнес-плану багатьох специфічних для даного підприємницького про-екту факторів.

Бізнес-план дозволяє вирішувати такі завдання:

—        визначити напрями подальшої діяльності фірми, цільові ринки, склад і показники товарів і послуг, а також місце, яке фірма може зайняти на цих ринках;

—        розробити взаємопов'язані виробничі, маркетингові органі-заційні програми, які забезпечують досягнення сформульованих цілей;

—        проаналізувати наявність виробничих ресурсів, резервів, які можуть бути задіяні, визначити необхідні обсяги фінансування;

 

—        передбачити труднощі і проблеми, з якими доведеться зіткнутися керівництву і колективу фірми в процесі здійснення планованого проекту;

—        виявити забезпеченість фірми кваліфікованими кадрами і розподіляти обов'язки зі всією повнотою несення відповідаль-ності за виконання;

—        оцінити фінансовий стан відповідно до накреслених планів, реальність досягнення цілей за допомогою власних засобів і мож-ливість отримання кредиту з іншого джерела;

—        визначити склад маркетингових досліджень із вивчення ринку, розробки каналів збуту, заходів щодо реклами;

—        організувати систему контролю за ходом реалізації проекту;

—        підготувати розгорнуте обґрунтування, необхідне для за-лучення інвесторів до фінансування проекту.

Аналіз завдань бізнес-плану свідчить про те, що він необхід-ний підприємцеві навіть в тому випадку, якщо залучення капіта-лу ззовні фірма не планує.

Самим розробникам бізнес-план допомагає обміркувати і вирішувати конкретні питання, пов'язані з налагодженням ви-

робництва, маркетингу, організацією управління і контролю, пошуком партнерів і джерел фінансування і тому подібне. Уп-равлінському персоналу фірми бізнес-план допомагає визначити стратегічні напрями діяльності і перспективи досягнення наміче-них цілей.

Співробітникам фірми бізнес-план необхідний для отриман-ня ясного уявлення про стратегічні напрями розвитку, про так-тику керівництва фірми. Інформація про це дозволяє персоналу підприємства визначити свій діапазон робочих обов’язків у ви-рішенні загальних проблем підприємства.

Підприємцям для здійснення своїх програм нерідко дово-диться залучати фінансові кошти ззовні, для чого за допомогою бізнес-плану необхідно переконати потенційних інвесторів у висо-кому рівні надійності фірми, перспективності, опрацьованості їі програми функціонування. Будь-якому господарюючому суб’єкту, якому для його діяльності необхідні зовнішні джерела фінансу-вання, важливо вміти на основі ретельного аналізу ринкових і власних можливостей вибирати перспективні і реально здійсненні завдання, привабливі для потенційного інвестора. Бізнес-план може бути використаний і для внесення змін до керівництва фірмою.

Об’єктивно кажучи, складання бізнес плану не тільки мо-білізує керівників фірм на ретельніше вивчення своєї діяльності, зокрема в процесі втілення планів, але і робить управління ефек-тивнішим. В умовах перехідної економіки виникає величезна кількість «підводного каміння», і, так або інакше, приходить ро-зуміння, що подібне планування надає стабілізуючого впливу на діяльність фірми.

Тому вже сама обов’язковість складання бізнес-планів може служити чинником впливу на стабілізацію суспільного розвитку, скорочення перехідного періоду до справжньої рин-кової економіки. Нехтування необхідністю планування зазви-чай виявляється причиною невдач у сфері бізнесу. I навіть в умовах нестабільного ринку, швидко змінних ситуацій, вияв-ляється можливим прогнозувати, планувати і регулювати свою діяльність.

Бізнес-план у ринковій системі господарювання виконує дві найважливіші функції:

1)         зовнішню — ознайомлення різних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;

2)         внутрішню (життєво важливу для діяльності самого під-приємства) — опрацювання механізму самоорганізації, тобто ціліс-

ну, комплексну систему управління реалізацією підприємницького проекту.

Традиційно бізнес-шіан розглядається як інструмент залучен-ня необхідних для реалізації проекту фінансових ресурсів. Зов-нішні інвестори та кредитори ніколи не вкладатимуть гроші в бізнес, якщо не ознайомляться з ретельно підготовленим бізнес-планом. Такий план має переконати потенційних інвесторів у тому, що підприємницький проект має чітко визначену страте-гію успіху та заслуговує на фінансову підтримку.

He менш важливою є внутрішня функція бізнес-плану, у межах якої можна виділити два напрямки його застосування:

1)         як інструменту стратегічного планування та оперативно-го управління діяльністю підприємства. Розробка бізнес-плану потребує визначення не тільки стратегічних напрямків і цілей діяльності, а й оперативних дій для їх досягнення. Можна сказа-ти, що бізнес-план є основою поточного планування всіх аспек-тів діяльності підприємства, він сприяє глибшому усвідомленню працівниками особистих завдань, пов’язаних зі спільним для них бізнесом;

2)         як механізму аналізу, контролю й оцінки діяльності підпри-ємства. Бізнес-план дає змогу аналізувати, контролювати й оці-нювати успішність діяльності в процесі реалізації підприємниць-кого проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно кори-гувати напрямки розвитку бізнесу.

Отже, за ринкової системи господарювання бізнес-план — це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства; це доку-мент, який визначає оптимальні за терміном і найменш ризико-вані пшяхи реалізації підприємницького проекту.

У бізнес-плані повинна бути чітко сформульована мета його складання.

По-перше, планування — це ключ до процвітання в бізнесі. Успіх підприємницької діяльності визначається трьома фактора-ми:

—        правильним розумінням реальної ситуації в даний момент;

—        чіткою постановкою цілей, яких хоче досягги підприємець;

—        якісним плануванням процесів переходу з одного стану в інший.

План з його конкретними комерційними цілями і програ-мою дій щодо їх досягнення виступає в ролі гіда, що веде бізнес лабіринтом економіки. Іншими словами, бізнес-план — це засіб, за допомогою якого підприємець може управляти своїм бізне-сом.

По-друге, розробка бізнес-плану змушує підприємця моде-лювати ситуації і розглядати проблеми, які можуть перешкоджа-ти успіху.

По-третє, бізнес-план — це засіб залучення позичкового капі-талу, необхідного для розвитку бізнесу. Цей шіан забезпечує не тільки виробничу, ринкову, організаційну, але й фінансову інфор-мацію про майбутнє підприємство. Ця інформація дає змогу визна-чати, скільки необхідно стартового капіталу, як ви будете витрача-ти гроші і повертати кредити, ступінь ризику вашого бізнесу тощо.

По-четверте, на початковому етапі створення своєї справи бізнес-план є основним інструментом комунікацій між підприєм-цем та зовнішнім світом. Ваш план має переконати майбутніх постачальників, продавців та найманих працівників у тому, що ви знайшли привабливу підприємницьку ідею, що у вас є об-ґрунтована і реальна програма здійснення задуму.

По-п'яте, в процесі складання бізнес-плану розвиваються здібності підприємця як менеджера — набувається досвід оцінки умов конкуренції, способів просування товарів на ринок, викорис-тання переваг свого бізнесу, фінансового планування, розробки різних сценаріїв діяльності. Складаючи бізнес-план, підприємець ретельно аналізує всі економічні аспекти своєї ідеї, перевіряє її на раціональність та реалістичність. Можливо, в результаті підготовки бізнес-плану з'ясується, що перешкоди на шляху реалізації підприєм-ницького задуму не можуть бути усуненими або подоланими. Такі висновки краще зробити в проекті, а не тоді, коли на створення підприємства вже витрачено час, кошти та зусилля підприємця.

Бізнес-план є відображенням стратегії підприємства, одним із кроків її реалізації.

Стратегія підприємства — це складова частина управління, його вища сфера, яка охоплює питання визначення напрямів розвитку підприємства і здійснення його довгострокових планів, які дають змогу реалізувати місію підприємства.

Схематично це можна показати таким чином (рис. 1.1):

 

Стратегія                    Тактика                      Бізнес-план

 

                       

                       

 

Рис. 1.1. Зв'язок стратегій підприємства та бізнес-планування

Якщо розглядати бізнес-план у системі планування на підприємстві, то його можна одночасно віднести до поточних, середньострокових, а в деяких випадках і до перспективних планів.

До поточних планів його відносять тому, що в ньому дуже детально складається шіан першого року реалізації проекту (як правило, помісячно). Зв'язок із середньостроковими планами зумовлений тим, що він охошіює не менш трьох—п'яти років діяльності підприємства у реалізації бізнес-плану. Особливо це стосується випадків із значним обсягом інвестування та трива-лим терміном окупності. У випадках, коли згідно з бізнес-пла-ном проводиться реструктуризація підприємства, змінюється напрям його діяльності й спектр планування значно розширюєть-ся, бізнес-план виконує функції стратегічного плану.

Бізнес-план найчастіше складається у таких випадках:

—        при створенні нового підприємства або зміні власника існуючого, оскільки є необхідність у розробці стратегії діяльності підприємства, визначенні мети та пшяхів її досягнення;

—        при проведенні реорганізації діючого підприємства;

—        при створенні нового виробництва або при переході до виробництва нових видів продукції (послуг) у межах діючого підприємства;

—        при нарощуванні обсягів підприємницької діяльності;

—        бізнес-план є інструментом залучення коштів. Більшість кредиторів або інвесторів не вкладе гроші в бізнес, не ознайо-мившись з бізнес-планом (цю функцію дуже часто вважають головною). Він є ефективним способом просування бізнес-ідеї тощо.