Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.6. Плановий баланс : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

8.6. Плановий баланс


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Щорічно на певну дату складається баланс підприємства (організації). Зміст і форма балансу та загальні вимоги до визна-чення і розкриття його статей визначаються Положенням (стан-дартом) бухгалтерського обліку «Баланс».

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до ба-лансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, крім банків та бюджетних установ.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Для визначення фінансового стану підприємства необхідна інформація про економічні ресурси, що ним контролюються, його фінансову структуру, ліквідність та платоспроможність, а також

здатність адаптуватися до змін середовища, в якому воно функ-ціонує.

Інформація стосовно економічних ресурсів, контрольованих підприємством, і здатність його в минулому змінювати ці ресур-си є корисною для визначення спроможності підприємства ге-нерувати грошові кошти та їх еквіваленти у майбутньому.

Інформація щодо структури капіталу потрібна при прогно-зуванні майбутніх потреб у позиках, при визначенні розподілу майбутніх прибутків та податків грошових коштів серед влас-ників підприємства, а також при визначенні ймовірності залу-чення фінансів у майбутньому. Інформація щодо ліквідності та платоспроможності підприємства є корисною для прогнозуван-ня спроможності підприємства вчасно виконувати свої фінан-сові зобов'язання. Ліквідність свідчить про наявність грошових коштів у найближчому майбутньому після виконання фінансо-вих зобов'язань даного періоду. Наявність грошових коштів впро-довж тривалого періоду часу для вчасного виконання фінансо-вих зобов'язань свідчить про платоспроможність підприємства.

Баланс, зокрема, показує:

—        що підприємство має у своєму розпорядженні (активи);

—        скільки воно винне постачальникам і кредиторам (пасиви);

—        що в нього залишається (Власний капітал = Активи — Зобов'язання).

У балансі активи й пасиви протистоять одне одному згідно з універсальним бухгалтерським рівнянням:

Активи = Зобов'язання + Власний капітал.

Активи — ресурси, контрольовані підприємством у резуль-таті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Зобов'язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Власний капітал — частина в активах підприємства, що за-лишається після вирахування його зобов'язань.

Усі показники балансу підприємства є моментними і характе-ризують його фінансовий стан за активами і зобов'язаннями на пев-ний момент часу, як правило, останнього дня місяця, кварталу, року.

За формою баланс є таблицею, яка складається з двох час-тин — активу і пасиву. В активі балансу відображають дані, які характеризують наявність, розміщення та стан майна, а в пасиві — показники, які характеризують джерела утворення цього майна і його цільове призначення.

Групи економічно однорідних активів та їх джерел, об’єдна-них під однією назвою і виражених однією загальною сумою, показують відповідно в активі або пасиві балансу на одному ряд-ку. їх називають статтями балансу. Наприклад, стаття активу ба-лансу «Товари» показує наявність товарно-матеріальних ціннос-тей, що надійпши на підприємство з метою продажу, а стаття пасиву балансу «Поточні зобов’язання за розрахунками з ошіати праці» — заборгованість працівникам підприємства. Однорідні за економічним змістом статті об’єднуються в розділи активу і па-сиву балансу. У чинній формі балансу всі статті згруповано за їх економічним змістом у трьох розділах активу та п’яти розділах пасиву, які мають відповідну назву. Загальні підсумки активу і пасиву балансу мають дорівнювати один одному.

Плановий баланс на момент започаткування бізнесу підприєм-ства скласти порівняно легко, оскільки він відображає потреби підприємства в стартовому капіталі. Конкретно він показує:

1)         який передбачається залучити необхідний капітал (паси-ви та зобов’язання перед власниками);

2)         на що залучені кошти передбачається витратити (які ак-тиви будуть придбані).

Планові баланси на другий і третій роки безпосередньо за-лежать від балансу на перший рік і очікуваних фінансових ре-зультатів діяльності підприємства у відповідні періоди (табл. 8.9).

Таблиця 8.9

Плановий баланс підприємства на 200     р.

 

АКТИВИ

Поточні активи                    

Готівка                      

Ринкові цінні папери                      

Дебіторська заборгованість            

Матеріальні запаси              

Попередньо оплачені витрати                   

Інші поточні активи            

Загальні поточні активи                 

Постійні активи                   

Земля             

Будівлі та споруди за мінусом нарахованої амортизації (залишкова вартість споруд)            

Обладнання за мінусом нарахованої амортизації (залишкова вартість обладнання)              

Продовження табл. 8.9

 

АКТИВИ

Нематеріальні активи за мінусом старіння                       

Загальні активи                    

ПАСИВИ

Поточні пасиви                   

Кредиторська заборгованість                    

Заборгованість податковим органам                    

Видатки, що нараховані до виплати                     

Інші поточні пасиви            

Довгострокові пасиви                    

Векселі до оплати                

Кредити під заставу майна            

Інші довгострокові пасиви             

Загальні пасиви                   

Зобов'язання перед власниками                

Прості акції               

Привілейовані акції             

Нерозподілений прибуток              

ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЕРЕД ВЛАСНИКАМИ (АКЦЮНЕРАМИ)

Загальні пасиви та зобов’язання перед власниками (акціонерами)                 

У текстовій частині фінансового плану подаються пояснен-ня, які розшифровують припущення щодо окремих статей пла-нового балансу.

У процесі передбачення очікуваних показників балансів слід звернути увагу на такий момент. Підприємці-початківці іноді помилково вважають, що на старті підприємство може використовувати тільки (або переважно) позичені кошти. Про-те кредитори та інвестори завжди вимагають, щоб певна частка капіталу підприємства була створена за рахунок власних кош-тів підприємця. Тоді підприємець буде «тісно прив’язаний» до свого бізнесу. Якщо для підприємства настануть важкі часи, то він не зможе зникнути, не зазнавши відчутних особистих втрат. Такий підприємець робитиме все від нього залежне, аби вийти з кризи і забезпечити подальший розвиток підприєм-ства.