Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. План доходів і видатків : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

8.3. План доходів і видатків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Це перший фінансовий документ фінансового плану. Скла-данню плану доходів і ввдатків передує визначення загальної суми продажу продукції підприємства. Інформацією для цього є про-гноз обсягів продажу продукції (табл. 8.3), який складається за даними маркетинг-плану.

Таблиця 8.3 Прогноз обсягів продажу

 

            1-й рік            2-й рік

Показник        1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12                    I

KB      II

KB      III

KB      IV

KB     

 

Продук-ціяА                                                                                                                                                                                                         

І.КІль-кість продук-ції в на-тураль-ному ви-раженні, од.                                                                                                                                                                                                                 

2. Прог-

нозна

продаж-

на ціна

за

одини-

цю, грн                                                                                                                                                                                                                 

3. Обсяг прода-жу, тис. грн                                                                                                                                                                                                        

Ha базі цих показників будуються всі інші фінансові роз-рахунки в бізнес-плані.

Важливою складовою реалізації бізнес-плану є планування витрат. Планувати витрати потрібно так, щоб їх могли задоволь-нити потреби у фінансових ресурсах протягом усього періоду.

Спочатку розраховуються прямі і непрямі операційні витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції (послуг). Для планування витрат можна використовувати таку форму (табл. 8.4).

Таблиця 8.4

Поточні витрати

 

Вид витрат    1-й рік 2-й рік 3-й рік

1. Прямі матеріальні витрати, в т. ч.

^-    сировина й матеріали

У    роботи й послуги виробничого характєру

У    паливо та єнєргія на тєхнологічні цілі

У    втрати від нєстач у мєжах норм природного збитку                       

2. Прямі трудові витрати, в т. ч.

>          заробітна плата

>          додаткові виплати в рахунок оплати праці

>          збір до Пєнсійного фонду

>          внєски до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати

працєздатності

>          внєски до Фонду соціального страхування на випадок бєзробіття

>          внєски до Фонду соціального страхування на виробництві від нєщасних випадків

РАЗОМ прямі витрати (п.1+п.2)                           

3. Операційні витрати, в т.ч.

3.1.      Податки й збори, що нє пов'язані з заробітною платою і налєжать до валових витрат

3.2.      Витрати фінансування

3.2.1.   Виплата відсотків за борговими зобов'язаннями

3.2.2.   Лізингові витрати

3.2.3.   Інші витрати фінансування (страхування ризиків тощо)

3.3.      Маркетингові витрати, у т. ч.:

3.3.1.   Витрати з комплєксного вивчєння ринку

3.3.2.   Витрати на рєкламу                        

 

Продовження табл. 8.4

 

3.3.3. Витрати на сертифікацію та збут продукції

3.4.      Витрати на обслуговування виробничого процєсу

3.4.1.   Витрати, пов'язані з удосконалєнням тєхнології та організації виробництва

3.4.2.   Поточний рємонт основних фондів

3.4.3.   Контроль якості

3.4.4.   Інші витрати на обслуговування виробничого процєсу

3.5.      Витрати, пов'язані з природоохоронними заходами

3.6.      Адміністративні витрати, в т. ч.:

3.6.1.   Оплата послуг зв'язку, обчислювальних цєнтрів, банків

3.6.2.   Оплата аудиторських послуг

3.6.3.   Оплата комунальних послуг

3.6.4.   Оплатарємонтно-сєрвісних послуг

3.6.5.   Офісно-господарські витрати

3.6.6.   Витрати на службові відряджєння

3.6.7.   Інші витрати, пов'язані зуправлінням виробництвом

3.7.      Списання витрат наступних пєріодів

РАЗОМ валові витрати (п.1+п.2+п.З)                              

4. Амортизація, в т.ч.

4.1.      Амортизація основних фондів

4.2.      Амортизація нєматеріальних активів                               

РАЗОМ непрямі витрати (п.З+п.4)                                  

РАЗОМ поточні витрати (п.1+п.2+п.3+п.4)                               

 

Цю таблицю можна використовувати як для розрахунку по-точних витрат у цілому, так і для грошових витрат. Поточні вит-рати необхідно сшіанувати в часі й за видами потоків (грошо-вий, матеріальний, нематеріальний).

Загальну схему розрахунку показників подано в табл. 8.5. Розрахунок ведеться за визначеними раніше періодами (1-й рік з розбивкою за місяцями, 2-й та 3-й рік з поквартальною розбив-кою).

При плануванні чистого прибутку, надзвичайні події, дохо-ди та збитки від них не можна точно визначити. Тому чистий плановий прибуток — це прибуток від звичайної діяльності.

Таблиця 8.5 Методика визначення фінансових результатів

 

Статгя Код

рядка   Поря-

док обчисл.

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)            010      Сума

(+)

Податок на додану вартість 015      (-)

Акцизний збір           020      (-)

Витрати, які виключаються з виручки       025      (-)

Інші вирахування з доходу   030      (-)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)           035      н

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,

послуг)           040      н

Валовий:                   

- прибуток     050      = (+)

-збиток           055      = (-)

Інші операційні доходи        060      (+)

Адміністративні витрати     070      (-)

Витрати на збут        080      (-)

Інші операційні витрати      090      (-)

Фінансові результати від операційної діяльності:            

- прибуток     100      = (+)

-збиток           105      =(-)

Доход від участі в капіталі   110      (+)

Інші фінансові доходи          120      (+)

Інші доходи    130      (+)

Фінансові витрати    140      (-)

184

 

Продовження табл. 8.5

 

Стаття            Код

рядка   Поря-

док обчисл.

Втрати від участі в капіталі  150      (-)

Інші витрати  160      (-)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                   

- прибуток     170      = (+)

- збиток          175      =  (      )

Податок на прибуток від звичайної діяльності     180      (-)

Фінансові результати від звичайної діяльності:               

- прибуток     190      = (+)

- збиток          195      = (-)

Надзвичайні (не плануються):                   

- доходи         200      (+)

- витрати       205      (-)

Податки з надзвичайного прибутку           210      (-)

Чистий:                     

- прибуток     220      = (+)

- збиток          225      = (-)

Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського об-ліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» на підприємствах — суб’єктах малого підприємництва, фінансові результати формуються відповідно до форми № 2 «Звіт про фінан-сові результати» за схемою, наведеною в табл. 8.6.

Таблиця 8.6 Методика визначення фінансових результатів

 

Стаття

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,

робіт, послуг)

Непрямі податки та інші вирахування з доходу Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)        

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,

послуг)          

 

 

Код

рядка   Порядок

обчисл.

010      Сума (+)

020      (-)

035      Н

040      Н

 

 

Продовження табл. 8.6

 

Статгя Код

рядка   Порядок

обчисл.

Інші операційні доходи        060      (+)

Інші операційні витрати      090      (-)

Інші звичайні доходи           130      (+)

Інші звичайні витрати          160      (-)

Єдиний податок       165      (-)

Надзвичайні (не плануються):                   

- доходи         200      (+)

— витрати     205      (-)

Податок на прибуток           210      (-)

Чистий фінансовий результат:                   

- прибуток     220      = (+)

-збиток           225      = (-)

План доходів і видатків можна представити і як загальну спрощену форму (табл. 8.7).

План доходів і видатків повинен складатися з метою уточ-нення прогнозних результатів діяльності підприємства, з точки зору його прибутковості, можливостей виживання та активного господарювання.

Аналіз «витрати-обсяг-прибуток» — досить універсальний елемент фінансового планування. Він дозволяє:

а)         визначати обсяги виробництва та реалізації продукції (на-

дання послуг) з точки зору їх беззбитковості;

б)         приймати рішення щодо цільових розмірів прибутку;

в)         визначати граничний обсяг виробництва продукції (на-

дання послуг), подальше збільшення якого зменшує прибуток,

тому що спричиняє зниження граничного прибутку.

Таблиця 8.7 План доходів і видатків підприємства

 

            1-й рік            2 -йрік

Показник        1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12                    I

KB      II

KB      III

KB      IV

KB     

А. Загальний обсяг продажутоварів                                                                                                                                                                                                                 

186

 

Продовження табл. 8. 7

 

Показник        1-й рік            2-й рік

 

            1          2          3          4          5          6   7   8            9          10        11        12       

            I

KB      II

KB      III

KB      IV

KB     

 

Б. Собівартість проданих товарів — усього                                                                                                                                                                                                                 

у тому числі:                                                                                                                                                                                                         

матеріальні витрати                                                                                                                                                                                                         

прямі затрати праці                                                                                                                                                                                                         

В. Валовий Прибуток(рядокА - рядок Б)                                                                                                                                                                                                          

Г. Операційні витрати-усього                                                                                                                                                                                                               

у тому числі:                                                                                                                                                                                                         

заробітнаплата

Персоналу(за

винятком

прямихзатрат

праці)                                                                                                                                                                                                        

нарахуванняна заробітнуплату                                                                                                                                                                                                              

рентніплатежі                                                                                                                                                                                                                   

комунальніпослуги                                                                                                                                                                                                          

витратина утриманняофісу                                                                                                                                                                                                         

витратина відрядження                                                                                                                                                                                                              

реклама                                                                                                                                                                                                                 

страховіплатежі                                                                                                                                                                                                                

послугизовнішніх консультантів                                                                                                                                                                                                           

інші операційні витрати                                                                                                                                                                                                              

Д. Операційний

Прибуток(рядокВ-

рядокГ)                                                                                                                                                                                                                 

Е. Сплата процентів за кредит                                                                                                                                                                                                              

Є. Чистий прибуток до сплати податків (ряд.Д-ряд.Е)                                                                                                                                                                                                           

Продовження табл. 18.7

 

            1-й рік            2 -йрік

Показники     1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12                    I

KB      II

KB      III

KB      IV

KB     

Ж. Податок з прибутку                                                                                                                                                                                                                

3. Чистий прибуток (ряд.Є-ряд.Ж)