Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Стратегія фінанеування : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

8.2. Стратегія фінанеування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Для того щоб забезпечити виконання бізнес-плану, необхідно визначити джерела його фінансування.

Фінансування будь-якого проекту класифікується за різни-ми ознаками:

1.         За походженням капіталу: внутрішнє та зовнішнє.

2.         За юридичним статусом власника капіталу: власне та по-зикове.

3.         Затривалістю надання капіталу: безстрокове, довгостро-кове (більше 5 років), середньострокове (від 1 до 5 років), корот-

кострокове (до 1 року). Джерелами фінансування бізнес-плану можуть бути:

—        власні кошти, а саме: нерозподілений прибуток, аморти-заційні відрахування, статутний капітал, вкладення власного ка-піталу, зокрема, розширеною формою фінансування проектів є одержання фінансових ресурсів через випуск акцій та облігацій;

—        різні форми позикових коштів, а саме: кредити, позики;

—        іноземні та міжнародні інвестиції, лізингове фінансування;

—        асигнування з державного, регіонального або місцевого бюджету. Довгостроковий банківський кредит, розміщення об-лігацій і позики юридичних осіб є традиційними інструментами позикового фінансування.

У ринковій економіці використання лізингу складає 25—30% від загальної суми позикових коштів. Прийняті щодо лізингу рішення базуються в співвідношенні величини лізингового пла-тежу з платою за використання довгострокового кредиту, на який розраховує підприємство.

Кожне з цих джерел має свої переваги та недоліки. У світовій практиці основною формою залучення ресурсів для інвестуван-ня є розширення акціонерного капіталу, а також позики і випуск облігацій.

Основні відмінності між власними і позиковими фінансо-вими ресурсами полягають в тому, що процентні платежі вира-ховуються з податків, тобто включаються у валові витрати, в той час як дивіденди виплачуються з прибутку.

Усі надані в розпорядження проекту кошти мають вартість, тобто за використання всіх фінансових ресурсів потрібно плати-ти, незалежно від способу отримання. Плата за використання фінансових ресурсів здійснюється у формі дивідендів для власни-ка підприємства (акціонера), процентних відрахувань для креди-тора, який надав грошові ресурси на даний час тощо. В останньо-му випадку передбачається повернення суми інвестованих коштів.

Відзначимо дві принципово важливі особливості плати за власні фінансові ресурси підприємства, накопичені підприєм-ством у процесі своєї діяльності, і за залучені фінансові ресурси, які вкладені в підприємство у формі фінансових інструментів власності (акцій). На перший погляд, може виявитися, що, якщо підприємство вже розпоряджається деякими фінансовими ресур-сами, то нікому не потрібно платити за ці ресурси. Це непра-вильна точка зору. Справа в тому, що, маючи фінансові ресурси, підприємство завжди може інвестувати їх, наприклад, у будь-які фінансові інструменти і тим самим заробити на цьому. Тому мінімальна вартість цих ресурсів — це «заробіток» підприємства

від альтернативного варіанту вкладення фінансових ресурсів, які є в його розпорядженні. Таким чином, підприємець, вирішуючи вкласти гроші в свій власний проект, передбачає вартість цього капіталу як мінімум рівною вартості альтернативного вкладення грошей.

Потреба в інвестиціях із зазначенням можливих джерел їх покриття оформляється таблицею (табл. 8.1).

Інвестиції можуть бути у формі грошових коштів, цільових банківських внесків, кредитів, позик, застав, технологій, землі, будівель, споруд, машин, устаткування, ліцензій, товарних знаків, будь-якого іншого майна або майнових прав, інтелектуальних цінностей. Джерела залучення інвестицій в системі бізнес-пла-нування представлено на рис. 8.1.

Таблиця 8.1 Потреба в інвестиціях і джерела іх фінансування

 

Показник        Значення показника за періодами

 

            200_р. 200_p.

 

            I

KB.     II

KB.     Ill

KB.     IV

KB.     I

n/p       II

n/p       200_p.

Потреба в інвестиціях: Всього:                                                                             

Утомучислі: -                                                                      

Джерела фінансування: Всього:                                                                            

Утомучислі:

Залучений     капітал     та

запозичення:

-                                                                                

Власний капітал: -                                                                          

У поясненнях до таблиці необхідно навести обґрунтування вибору джерел фінансування з урахуванням сутності проекту, рівня ризику та інших факторів. Практично, мова йде про те, яку частку коштів можна і потрібно отримати у формі кредиту, a яку краще залучити у формі пайового капіталу.

Ряд зарубіжних банків і фондів як обов’язкову умову при наданні кредитів вимагають, щоб обсяг власних коштів складав не менше 30% від загальної суми інвестицій.

 

Внутрішні джерела

 

Запозичені кошти

 

Залучені кошти

 

 

 

Власні кошти:

-          амортизація

-          прибуток

-          накопичення

-          страхові кошти

 

банківські кредити державні кредити облігаційні

позики

 

 

-          від продажу акцій

-          пайові внески

-          позабюджетні фонди

-          іноземні інвестиції

 

Рис. 8.1. Джерела залучення інвестицій у бізнес-план

У бізнес-плані наводяться дані про умови фінансування, тобто про умови отримання і повернення коштів, погашення кредиту (табл. 8.2).

Таблиця 8.2

Умови фінансування

 

Креди-тор      Дата

отри-

мання

кредиту          Форма

креди-

ту        Термін

борго-

вого

зобов'я-

зання  Умови отри-мання   Умови пога-шення   Позико

вий

відсо-

ток      Матері-

альне за-

безпечен-

ня кредиту

(застава),

гарант

                                                                                 

Якщо підприємство на момент складання бізнес-плану вже має кредитні договори, то копії цих документів подаються в до-датку до бізнес-плану.

Слід підкреслити, що в даному підрозділі бізнес-плану на-водяться лише ті умови фінансування, які влаштовують підприєм-ство. Завдання полягає в тому, щоб дати основне уявлення про фінансову структуру бізнес-плану.