Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_230a480ee200f87845f623f8904cef59, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.1. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плаиу : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

8.1. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плаиу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Фінансовий план — це розділ, який узагальнює основні по-ложення всіх попередніх розділів бізнес-плану у вартісному ви-раженні.

Цей розділ бізнес-плану дає можливість оцінити здатність забезпечувати надходження коштів в обсязі, необхідному для реалізації бізнес-плану та достатньому для обслуговування боргу (або виплати дивідендів, коли мова йде про інвестиції).

Потрібно детально описати потребу в фінансових ресурсах, передбачені джерела і схеми фінансування, відповідальність по-зикодавців і систему гарантій. Особливе значення потрібно при-ділити опису поточного і прогнозованого стану навколишнього середовища. Повинні бути відображенні фактори, які важко про-гнозуються, їх альтернативні значення для різних варіантів роз-витку подій.

Фінансовий план слугує необхідною умовою для раціональ-ної організації роботи на всіх ділянках фінансово-господарської діяльності підприємства.

Під фінансовим плануванням розуміють визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для виробничо-господарської діяльності підприємства, а також джерел їх надходження.

Основними принципами фінансового планування є:

—        наукова обґрунтованість, яка передбачає проведення роз-рахунків фінансових показників на основі певних методик з ура-хуванням кращого досвіду; використання засобів обчислюваль-ної техніки, економіко-математичних методів, які передбачають багатоваріантність розрахунків і вибір найоптимальнішого з них;

—        єдність фінансових планів полягає в єдності фінансової політики, єдиному підході до розподілу фінансових ресурсів, єдиній методології розрахунку фінансових показників та ін.;

—        безперервність, яка означає взаємозв'язок довгостроко-вих (перспективних), поточних і оперативних фінансових планів;

—        стабільність, тобто незмінність показників фінансових планів.

—        Основними завданнями фінансового планування є:

—        забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності не-обхідними фінансовими ресурсами;

—        визначення напрямків ефективного вкладення капіталу, оцінка раціональності його використання;

—        виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок поліпшення використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів.

Основною метою складання фінансового плану є взаємо-узгодження доходів і витрат у плановому періоді. При переви-щенні доходів над витратами сума перевищення направляється до резервного фонду.

У процесі фінансового планування визначаються майбутні фінансові потреби: коли і які саме кошти будуть потрібні підприєм-цю у плановому періоді.

При цьому розрізняють потребу в основному та оборотному капіталі.

Під капіталом розуміють суму коштів, необхідну для запо-чаткування та здійснення виробництва (діяльності). Власник ка-піталу, купуючи на ринку товари — робочу силу і засоби вироб-ництва, — поєднує їх у процесі праці та після реалізації створеної продукції (наданих послуг) одержує більшу вартість, ніж була ним авансована.

Авансований капітал — це грошова сума, яка вкладається власником у певне підприємство з метою одержання прибутку. Він витрачається на придбання засобів виробництва і найман-ня робочої сили. Ці дві різноспрямовані частини авансованих коштів прийнято називати відповідно постійним і змінним ка-піталом.

У свою чергу, постійний капітал поділяється на основний та оборотний.

Основний капітал — це частина постійного капіталу, яка складається з вартості засобів праці та обертається протягом кількох періодів виробництва.

Оборотний капітал — це та частина постійного капіталу, яка витрачається на придбання на ринку предметів праці та оплату праці робочої сили.

Потреба в основному капіталі визначається при створенні, розширенні підприємства, а також у разі додаткових капітало-вкладень. Розрахунок потреби в капіталі виконується після того, як визначена ефективність запланованих інвестицій. Потреба визначається шляхом сумування вартості придбаних об'єктів основного капіталу.

Для діючого підприємства важливо у фінансовому плані на-вести динаміку основних фінансових показників за минулі роки. Копії фінансових документів, що підтверджують ці показники,

подаються в додатках. Фінансовий план складається на 3—5 років і включає себе:

—        план доходів і видатків (шіан прибутків і збитків);

—        план грошових надходжень і виплат;

—        плановий баланс; План доходів і видатків.

Цей прогноз складається на перші три роки, при чому дані за перший рік повинні бути представлені з помісячною розбив-кою. Він включає такі показники, як очікуваний обсяг продажу, собівартість реалізованих товарів і різні статті витрат.

План доходів і видатків повинен містити також оцінки всіх статей непрямих (накладних, загальнофірмових) витрат за міся-цями першого року. Витрати на заробітну плату будуть залежати від чисельності співробітників і їх спеціальностей (ці дані беруть із організаційного плану). У плані доходів і витрат потрібно пе-редбачити і витрати на підвищення заробітної плати працюючим співробітникам. Необхідно також пам’ятати, що в перші місяці завоювання ринку значно вищі витрати на відрядження, випла-ти комісійних, представницькі витрати. Разом із зростанням підприємства зростають витрати на страхування, на рекламу (якщо вона передбачена планом маркетингу), на оренду додаткових складських приміщень. Все це повинно найти відображення в цьому документі.

Крім цих планів у розбивці за місяцями першого року, плани повинні містити прогнозні дані на кінець другого і третього року. При прогнозуванні експлуатаційних витрат на другий і третій рік рекомендується почати з тих статей, витрати за яки-ми, ймовірно, не будуть змінюватися (витрати за такими стат-тями, як амортизаційні відрахування, комунальні послуги, оренда та ін.).

План грошових надходжень і виплат.

Цей план, як і план доходів і видатків, будується на певних пропозиціях, які здаються реалістичними на момент складання прогнозу, але з часом можуть і не підтвердитися. В цьому випад-ку в плани необхідно внести відповідні зміни. Всі пропозиції і припущення повинні бути чітко сформульовані в тексті бізнес-плану, щоб потенційний інвестор зміг зрозуміти, як була отри-мана та чи інша цифра. Якщо в якомусь місяці виплата переви-щує надходження, підприємець повинен заздалегідь потурбува-тися і взяти на цей період гроші в борг. Якщо в іншому місяці надходження перевищують виплати, то зайві гроші можна відда-ти в короткострокову позику або розмістити на банківський де-позитний рахунок.

Різні рахунки оплачуються в різні терміни, через це визна-чення потреб в грошових коштах є важливим моментом, особли-во для першого року. Доходи можуть відрізнятися щомісяця, позаяк гроші, отримані від продажу, надходять на банківський рахунок підприємства не миттєво, через це навіть якщо продук-ція розходиться добре, може виникнути необхідність в коротко-строкових позиках для покриття постійних затрат, наприклад, для виплати заробітної плати або за комунальні послуги. Тільки прогноз грошових надходжень і виплат і виявляє ці умови.

Балансовий план (Плановий баланс).

У цьому розділі відображаються активи і пасиви підприєм-ства, кошти, вкладені в розвиток виробництва підприємцем осо-бисто і його партнерами, і нерозподілений прибуток. До скла-дання балансового плану на кінець першого року приступають, коли складені план доходів і витрат та план грошових надход-жень і виплат. Балансовий план являє собою розрахунок активів (грошових коштів, обладнання, будівель, споруд, земельтаін.) і пасивів (зобов’язань перед кредиторами), рівність яких являє собою власний капітал підприємства, до якого належать кошти, вкладені партнерами, і прибуток, який залишиться після сплати податків.

При необхідності може бути складений графік погашення заборгованості кредиторам і виплати процентів; відомості про оборотний капітал з вказаними змінами на протязі терміну кре-диту; передбачений графік виплати податків тощо.

До цього додається розрахунок основних показників пла-тоспроможності і ліквідності, а також прогноз показників ефек-тивності проекту.

Терміни прогнозів повинні збігатися (як мінімум) з термі-нами кредиту інвестицій, які залучаються до проекту.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_230a480ee200f87845f623f8904cef59, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0