Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Вибір організаційно-правової форми ведення бізнесу : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

7.2. Вибір організаційно-правової форми ведення бізнесу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Із самого початку важливо обрати і обґрунтувати юридичну форму організації бізнесу. У цьому розділі указують не тільки дату створення і реєстрації підприємства, де і ким воно зареєст-роване, форму власності і найбільш значних пайовиків, але і визначають, які аспекти діяльності підприємства належать дер-жавній регуляції, чи є ліцензія на види діяльності, які є предме-том розгляду в бізнес-плані, які зміни в законодавстві можуть вплинути на діяльність підприємства і інші документи (патенти, контракти, торгові марки і т. п.).

Основними формами організації бізнесу в Україні є:

1)         індивідуальна підприємницька діяльність;

2)         індивідуальне сімейне і приватне підприємство;

3)         господарські товариства.

Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб’єкти ведення господарства, створені юридичними осо-бами та/або громадянами пшяхом об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою отримання при-бутку.

Засновниками і учасниками товариства можуть бути суб'єкти господарювання, інші учасники господарських стосунків, а та-кож громадяни, які не є суб’єктами господарювання.

До господарських товариств належать: акціонерні товари-ства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні і командитні товариства.

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, розділений на певну кількість акцій однакової но-мінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних ним акцій.

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське то-вариство, яке має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і яке несе відпові-дальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасни-ки товариства, які повністю сшіатили свої внески, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах своїх внесків.

Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначе-них установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недо-статності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами одна-ково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

Повним товариством є господарське товариство, всі учасни-ки якого відповідно до укладеного між ними договору здійсню-ють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть до-даткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Командитним товариством є господарське товариство, в яко-му один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями до-даткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути накладено стягнення (повні учасники), a інші учасники, які беруть участь в діяльності товариства, лише своїми вкладами (вкладники).

Учасниками повного товариства, повними учасниками ко-мандитного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб'єкти підприємництва.

При виборі форми організації бізнесу слід враховувати такі основні моменти:

— матеріальна відповідальність підприємця і готовність його до ризику;

—        система і рівень оподаткування залежно від форми;

—        оперативність управління бізнесом;

 

—        співвідношення стартового капіталу і власних коштів підприємця;

—        ймовірність банкрутства і ліквідації.

Пракгично, тут мова повинна йти про те, яку частку необхід-них коштів можливо й потрібно отримати в формі кредиту, а яку краще залучити у вигляді пайового капіталу.

Основний момент полягає в тому, що банківські установи прагнуть зменшити свій ризик, покладаючись на те, що нести його повинні власники підприємства і акціонери. Через це фінан-суванню через кредити віддається перевага для проектів, пов’я-заних із розширенням діючих підприємств, коли є матеріальне забезпечення цих кредитів.

Для проектів, які пов’язані зі створенням нового підприєм-ства, віддається перевага пайовому та акціонерному капіталу. Для таких проектів залучення кредитів навіть небезпечно.