Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.5. Прогноз витрат : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

6.5. Прогноз витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Розділ закінчується розрахунками витрат виробництва і собівартості продукції, яка виробляється (до розділу додають-ся калькуляція продукції, що випускається, і розрахунки за всіма статтями кошторису витрат на виробництво). Потребу в матеріальних ресурсах розраховують за допомогою таблиці (табл. 6.7).

Таблиця 6. 7 Потреба у матеріальних ресурсах

 

Найменування

виду

матеріальних

ресурсів          Потреба на програму 200_ р.          Поста-

чаль-ники

 

            1 квартал        II квартал       Інше   

 

            У нату-ральному вираженні           Сума, тис. грн           У нату-ральному вираженні           Сума, тис. грн     

           

 

Матеріали, всього зокрема: виду А, виду Б і т. д.                                                           

Придбані

комплектуючі

вироби,

всього:

в тому числі:

виду М

виду Н

і т. д.                                                             

Всього:                                                         

У бізнес-плані визначаються умови закупівлі матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, надійність поста-чальників з погляду забезпечення номенклатури, розміру партій, термінів і цін постачання, наявність досвіду роботи з конкретни-ми постачальниками. Обов’язково вказується можливе лімітуван-ня постачань ресурсів.

Необхідну кількість сировини і матеріалів можна розрахува-ти за формулою:

P = n Нр- (1-В),

де Р — необхідна кількість сировини і матеріалів;

п — кількість виробів, шт.;

Нр — норма витрати певного матеріалу;

Вр — відсоток зниження норм витрати в результаті проведен-ня заходів щодо освоєння нової техніки і технології.

Допоміжні матеріали і сировина визначаються емпіричним або аналітичним пшяхом з використанням норми витрати мате-ріалів на одиницю виробу.

Специфічними елементами витрат, які входять до складу собівартості, є такі витрати, як паливо, електроенергія, вода і ін. Розрахунки, пов’язані з визначенням цих елементів, поділяють-ся на дві (три) частини:

—        витрати на технологічні потреби;

—        витрати на побутові (допоміжні) потреби. Наприклад, вартість електроенергії на технологічні цілі виз-

начається, виходячи з питомих норм витрат на одиницю виробу або одиницю ваги:

Ве = Р' q' Т, де Р — кількість одиниць виробу або одиниць ваги;

q — питома вага споживання електроенергії на одиницю ви-робу або ваги;

Нр — норма витрати певного матеріалу; Т— тарифна ставка 1 кВтгод. Розрахунок витрат на допоміжні і побутові потреби здійснюється, виходячи з потужності електроосвітлювальних, силових і опалювальних приладів, режиму їх роботи (терміну роботи, навантаження напотужності іт. д.) івартості 1 кВтгод. Витрати палива (наприклад, газу, для виробництва води або пари на технологічні потреби) визначаються і як добуток вар-тості 1 ГКал газу, норм витрат газу на виробництво 1 м3 води або пари, які мають параметри (t, Р), і як потреби в них:

П3 = Ц- q- Q, де Ц — ціна 1 ГКал газу;

q — питома вага споживання на виробництво 1м3 води або пари; Нр — кількість води або пари необхідних параметрів для тех-нологічних потреб.

Витрати палива (наприклад, бензину на допоміжні потреби для автомобіля, призначеного для перевезення готових виробів) (В6) можуть бути визначені за формулою:

вб=пд-д -нр-ц,

де Пд— середньоденний пробіг автомобіля; Д — термін експлуатації, дн;

Hp — норма споживання палива (паспортні дані); Ц — ціна за 1 л палива.

Витрати на ошіату праці по підприємству визначаються, виходячи з прийнятої системи оплати (почасова, відрядна тощо) і системи преміювання для різних категорій працюючих. Наприк-лад, розрахунок відрядної оплати праці визначається як добуток обсягу виконаної роботи в натуральних одиницях на середньота-рифну ставку працівників-відрядників, які беруть участь у виго-товленні цього виробу.

При розрахунках запасів матеріальних ресурсів на під-приємстві слід знати їх річну потребу і жорстко прив’язати її до фінансового плану.

Розрахунок річної потреби в матеріальних ресурсах (Пм) за кожним видом ведеться з урахуванням норм витрати даного виду ресурсу і обсягів випуску продукції у натуральних показниках (наприклад, кілограм, метр, літр тощо):

nM = q-N, де q — планований обсяг випуску продукції; N — норма витрати матеріалу. У вартісних показниках ця потреба виражається такою фор-мулою:

nM = q-N'p,

де р — оптова ціна матеріалу.

Облік обігових коштів підприємства можна здійснювати за допомогою таблиці (табл. 6.8)

Таблиця 6.8 Планування потреби в обігових коштах

 

            На 200       р.

Види і найменування ресурсів        Кількість,

натураль-

них одиниць  Ціна

одиниці

ресурсу,

грн      Вартість, грн  Вартість

перехід-

ного

запасу, грн

1.Сировинаіматеріали                                            

2. Паливо                                         

3. Електроенергія                                        

4. Тара                                              

5. Запасні частини                                      

151

 

Продовження табл. 6.8

 

            На 200       р.

Види і найменування ресурсів        Кількість,

натураль-

них одиниць  Ціна

одиниці

ресурсу,

грн      Вартість, грн  Вартість

перехід-

ного

запасу, грн

6. Незавершене виробництво                                           

7. Готова продукція на складі                                            

8. Інші                                   

Разом:                                   

Потреба підприємства в запасах матеріальних ресурсів є скла-довою частиною річної потреби, але виділяється в окремі еко-номічні розрахунки внаслідок необхідності зменшення величини перетворення засобів у запаси сировини і матеріалів (табл. 6.9).

Таблиця 6.9 Існуючі канали постачання сировини на підприємство

 

Перелік постачальників зарегіонами          Обсяг сировини, що надходить      Якість

сировини       Можливість заміни

Існуючих        На

перспективу  Факт   Прогноз         

           

 

                                                          

Інформацію про джерела постачання сировини і напівфаб-рикатів можна звести в таблицю, де наведено основні умови для укладання угод з постачальником на окремі види сирови-ни, напівфабрикатів, форма оплати, методи завезення і постав-ки (табл. 6.10).

Таблиця 6.10 Форма плану постачання

 

                        Характеристи-          Основні умови постачання

№ з/п  Постачаль-ник          ка сировини,

напівфабрика-

тів       Види поставки          Методи

завезен-

ня        Форма

оплати            Інші умови

 

                       

Потребу в коштах на оплату праці показано в табл. 6.11.

Таблиця 6.11 Потреба в коштах на оплату праці

 

            200_р.

 

            I KB.   II KB. 

Категорія працівників          Чисель-

ність,

чол.     Фонд

оплати

праці,

тис. грн          Чисель-

ність,

чол.     Фонд

оплати

праці,

тис. грн          Інше

Виробничі робітники основного виробництва                                                  

 

Допоміжні робітники                                                         

Керівники, фахівці і службовці                                                      

Всього:                                                         

Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції (по-слуг) може бути наведено за формою табл. 6.12.

Таблиця 6.12 Кошторис витрат на виробництво

 

Елементи витрат      200_р. 200_p. 200 p.

 

            I KB.   II KB.  Ill

KB.     rv

KB.     In/p      II

n/p      

 

Матеріальні витрати                                                                      

Витрати на оплату праці                                                                           

Відрахування на соціальні потреби                                                                                 

Амортизація основних засобів                                                                             

Інші витрати                                                                       

Разом за елементами витрат                                                                                

Постійні витрати                                                                            

Змінні витрати                                                                                

Примітки.

1.         До постійнихвитрат відносять амортизацію, оренду приміщень, відсот-

ки за кредит, почасову оплату праці робітників, зарплату і страхування адмі-

ністративно-виробшчого апарату, адміністративні витрати і т. д.

2.         Змінні витрати - це витрати на сировину, матеріали, технологічне

паливо, електроенергію, відрядну зарплату виробшчих робітшків і ін.

153

 

Загальний розрахунок собівартості виробництва наведено в табл. 6.13.

Таблиця 6.13 Калькуляція собівартості

 

Показник        200     р.

Об^яг

виробництва, шт.     200     р.

Об^яг

виробництва,

шт.

 

            На

одиницю

продукції

(відпускна

ціна)    Всьо-го           На

одиницю

продукції

(відпускна

ціна)    Всьо-го

1. Обсяг продажів, виручка від реалізації (без ПДВ) - всього:                                       

2. Собівартість                                             

2.1.Сировинаіматеріали                                         

2.2. Вода на технологічні цілі                                            

2.3. Паливо на технологічні цілі                                        

2.4. Електроенергія на технологічні цілі                                       

2.5. Витрати на оплату праці                                            

2.6. Нарахування на заробітну плату                                            

2.7. Амортизація (знос основних виробничих фондів)                                      

2.8. Витрати на рекламу                                         

2.9. Податки до дорожніх фондів                                      

2.10. Оренднаплата                                    

2.11. Витрати на запасні частини                                     

2.12. Платазаводу                                        

2.13. Іншівитрати                                        

Повна собівартість (разом за розділом 2)                                     

3. Податки, віднесені на фінансові результати діяльності                                              

З.І.Податокнамайно                                    

3.2. Податок на рекламу                                         

З.З.ЦІльовізбори                                         

Продовження табл. 6.13

 

Показник        200     р.

Об^г

виробництва, шт.     200     р.

Об^г

виробництва,

шт.

 

            На

одиницю

продукції

(відпускна

ціна)    Всьо-го           На

одиницю

продукції

(відпускна

ціна)    Всьо-го

Разом за розділом 3                                     

4. Балансовий прибуток (розд. 1 -підсумок розд. 2 - підсумок розд. 3)                                   

5. Податок на прибуток                                          

6. Чистий прибуток (розд. 4-розд. 5.)                                          

Питання для еамоконтролю

1.         Які складові виробничого плану? Від чого залежить його структура?

2.         Що таке виробнича потужність?

3.         У чому полягає завдання виробничого плану?

4.         Що таке виробнича програма?

5.         Як обирається місце розташування підприємства?

6.         Що таке амортизація і за якими методами вона розрахо-вується?

7.         На що орієнтується підприємство при виборі технології?

8.         На основі чого визначається потреба в матеріальних ре-сурсах?

9.         За якими показниками здійснюється прогнозування вит-рат підприємства?

 

10.       Які питання розглядаються в заключній частині вироб-ничого шіану?

11.       Про що свідчить показник мінімального рентабельного розміру виробництва?