Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Потреба в обігових коштах : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

6.4. Потреба в обігових коштах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

У цьому розділі бізнес-плану здійснюється детальний роз-рахунок нормативів обігових коштів методом прямого рахунку. Цей метод передбачає науково обґрунтований розрахунок вели-чини кожного елемента обігових коштів в умовах досягнутого організаційно-технічного рівня підприємства з урахуванням всіх змін, передбачених у розвитку техніки, технології і організації виробництва.

Детальний розрахунок потреби в обігових коштах проводить-ся для новостворюваних підприємств, а також у разі потреби докорінного перегляду існуючих нормативів обігових коштів. Для діючих підприємств коректування величини обігових коштів про-водиться у фінансовому розділі бізнес-плану на основі викорис-тання коефіцієнтного методу нормування обігових коштів (ви-ходячи з темпів зростання обсягу виробництва і поліпшення ви-користання обігових коштів).

Розглянемо послідовність визначення потреби в обігових коштах.

Норматив окремого елемента обігових коштів розраховуєть-ся за формулою:

Мел = Оел / Тд■ Нел, або Мел=Р- Ha, де N  — норматив окремого елемента обігових коштів;

О  — обіг (витрата, випуск) за окремим елементом за період; Тд — тривалість періоду, дн;

Н — норма запасу для даного елементу обігових коштів, дн; Р — одноденна витрата за даним елементом (сума відповідних витрат на квартал, яка ділиться на 90).

Норматив обігових коштів за сировиною, основними мате-ріалами, придбаними напівфабрикатами (N) обчислюється на

підставі їх середньої одноденної витрати (Р) і середньої норми запасу у днях (Н ):

NM = P-H3az.

Одноденна витрата за номенклатурою споживаної сирови-ни, основних матеріалів і првдбаних напівфабрикатів обчислюєть-ся пшяхом ділення суми витрат за відповідний квартал на кількість днів в кварталі. Норма запасу встановлюється за кожним видом або групою матеріалів.

Незавершене виробництво — один з найважливіших еле-ментів обігових коштів, питома вага якого в промисловості пере-вищує 20% загальної їх вартості. Незавершеним виробництвом вважається незавершене виготовлення продукції на всіх стадіях виробничою процесу з моменту першої операції і до здавання готової продукції на склад. Нормування обігових коштів у неза-вершеному виробництві здійснюється за групами або видами ви-робів для кожного підрозділу окремо. Якщо асортимент продукції різноманітний, то норматив обчислюється за основною продук-цією, яка становить 70—80% її загальної маси.

Норматив обігових коштів у незавершеному виробництві (Н      ) визначається як добуток вартості одноденної витрати за

v     нез ер'      -          ..          ...

кошторисом витрат на виробництво валовоі продукци та норми обігових коштів:

НяаВР = Р.Т-К,

де Р — одноденна витрата на виробництво продукції (сума витрат за планом за квартал, поділена на 90); Т— тривалість виробничого циклу, дн; К — коефіцієнт збільшення витрат. Коефіцієнт збільшення витрат характеризує надходження фінансових ресурсів у виробничий процес і ступінь готовності виробу. Він залежить від розподілу витрат протягом виробничо-го циклу.

Норматив обігових коштів у витратах майбутніх періодів (Ндит     ) обчислюється за формулою:

НвитрМп = ВПп + В„-Вс,

де Вп — перехідна сума витрат майбутніх періодів на початок планованого періоду;

В — витрати майбутніх періодів в майбутньому році, перед-бачені кошторисами;

В — витрати майбутніх періодів, які підлягають списанню на сойвартість продукції майбутнього року.

До готової продукції належать вироби, завершені виробниц-твом, прийюггі технічним контролем підприємства і здані на склад

або прийняті замовником відповідно до затвердженого для пев-них видів продукції порядку її приймання. Величина готової про-дукції на складі має бути оптимальною залежно від тривалості виробничого циклу, умов реалізації продукції і порядку її опла-ти. Готова продукція, виготовлена на підприємстві, характеризує перехід обігових коштів із сфери виробництва в сферу обігу Нор-матив обігових коштів за готовою продукцією (Н        ) визна-

^      J  v    SQm. пр/

чається як добуток одноденного випуску товарноі продукци в майбутньому році за виробничою собівартістю і норми обігових коштів:

нгошпр = внг, де В — одноденний випуск товарної продукції в IV кварталі май-бутнього року (при рівномірному характері виробництва) за ви-робничою собівартістю;

Нг — норма обігових коштів на готову продукцію, дн. Норма запасу обігових коштів за готовою продукцією (Д) визначається у днях і включає такі елементи:

1.         час на комплектування виробів в партії;

2.         час на упаковку і транспортування продукції зі складу постачальників до станції відправника;

3.         час на вантаження;

4.         оформлення розрахункових документів та здавання їх у банк.

При великій номенклатурі продукції, яка випускається, норма обігових коштів для готової продукції на складі може бути ви-значена як середньозважена з норм за групами продукції, які включають не менш (70—80%) планованого випуску готової про-дукції. Розрахована за цими даними середня норма обігових коштів поширюється на всю готову продукцію на складі.

Сукупний норматив розраховується пшяхом складання ок-ремих нормативів. Нормативом обігових коштів є грошове вира-ження планованого запасу товарно-матеріальних цінностей, мінімально необхідних для нормальної господарської діяльності підприємства.

Сукупний норматив обігових коштів є вагомою складовою планової собівартості продукції і є основою для розрахунку пла-нованої ефективності обігових коштів — коефіцієнта обороту об-ігових коштів. Цей показник прямо пропорційний планованому обсягу виробництва і зворотно пропорційний планованій сумі обігових коштів, необхідних для виробництва і реалізації про-дукції:

кЯ,

де Q — шіанований обсяг виробницгва і реалізацїї продукції, грн; С — шіанована сума обігових коштів, необхідних для вироб-ництва і реалізації цього обсягу продукції, грн.

Цей коефіцієнт показує, скільки гривень обігових коштів підприємства буде витрачено на одну гривню реалізованої про-дукції.

Таким чином, цей показник залежить від шіанового сукуп-ного нормативу обігових коштів, а отже, і від всіх розрахункових показників, які входять у розрахунок конкретних нормативів: виробничих запасів, запасів готової продукції, тривалості вироб-ничого циклу, собівартості продукції, коефіцієнта збільшення витрат, часу формування готової партії, для реалізації, швидкості розрахунків за реалізовану продукцію і ін.

Найбільшу питому вагу у складі обігових коштів підприєм-ства мають запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів. За цими елементами обігових коштів норматив у грошовому ви-раженні визначається за формулою:

нм=м-р, де М — норма запасу, дн;

Р — одноденна витрата матеріалів (відношення витрати за да-ним елементом обігових коштів за період часу до тривалості цьо-го періоду).

Норма виробничого запасу в днях складається з таких видів: транспортний, підготовчий, поточний складський, страховий і сезонний запас.

Норматив обігових коштів на паливо і енергію обчислюєть-ся так само, як на сировину і матеріали, за умови, що це не газоподібне паливо і не електроенергія.

Норматив обігових коштів за тарою визначається так само, як за сировиною і матеріалам, за умови, що тара купується окремо.

Норматив за малоцінними швидкозношуваними предме-тами (МШП), запасними частинами встановлюється, виходя-чи з їх вартості і терміну служби. Якщо на підприємстві пито-ма вага МШП і запасних частин не перевищує 10% у загальній величині виробничих запасів, використовують укрупнений роз-рахунок. Як правило, норматив встановлюється у відсотках від балансової вартості основних фондів — для запасних частин і у відсотках від загальної суми витрат на виробництво — для

мшп.

Норматив обігових коштів з незавершеного виробництва, Нв визначається вартістю розпочатих, але не закінчених вироб-ництвом виробів, які знаходяться на різних стадіях виробничого процесу, за формулою:

нв=р-т-д0,

де   Р — одноденні витрати на виробництво продукції, грн;

Т — тривалість виробничого циклу, дн;

Д — коефіцієнт збільшення витрат.

Норматив обігових коштів на готову продукцію Нг грн, ви-значається за формулою:

Нг =Р Д,

де Р — одноденний випуск товарної продукції за собіварті-стю;

Д — норма запасу в днях, яка складається з часу комплекту-вання і накопичення продукції до необхідних розмірів, часу їі зберігання на складі і встановлення і часу з дня виписки рахун-ків і платіжних документів до дня зарахування сум на рахунок підприємства.

Норматив за витратами майбутніх періодів НБ грн, розрахо-вується за формулою:

НБ =Р0 +Рп -Рс де   Р — сума витрат майбутнього періоду на початок плановано-го періоду, грн;

Р — витрати в плановому періоді за кошторисом, грн;

Р — витрати, включені в собівартість продукції плановано-го періоду, грн.

Загальна потреба в обігових коштах — сукупний норматив обігових коштів визначається підсумовуванням конкретних нор-мативів за їх елементами (табл. 6.6).

Таблиця 6.6 Планування потреби в обігових коштах

 

Види і найменування ресурсів        200       р.        200       р.        200       р.

1.Сировинаіматеріали                                

2. Паливо                             

3. Електроенергія                             

4. Тара                                  

5. МБП                                  

6. Запасні частини                          

7. Незавершене виробництво                                

8. Готова продукція на складі                                

9. Інші                       

Разом: