Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Планування виробничої потужності підприємства : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

6.3. Планування виробничої потужності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Виробнича потужність підприємства визначається за потуж-ністю провідних цехів, ділянок, агрегатів. До провідних нале-жать цехи, ділянки, агрегати, в яких виконуються основні, найбільш трудомісткі технологічні процеси і операції з виготов-лення виробів або напівфабрикатів. Перелік провідних цехів, діля-нок і агрегатів в основному виробництві, а також оптимальні рівні завантаження публікуються в галузевих рекомендаціях за розрахунком виробничої потужності.

Під «вузьким місцем» розуміється невідповідність виробни-чої потужності окремих цехів, ділянок, агрегатів можливостям провідного устаткування.

Наявність «вузьких місць» на проміжних стадіях виробни-чого процесу не повинна враховуватися в розрахунках виробни-чої потужності підприємства.

При розрахунку виробничої потужності підприємства вра-ховуються все устаткування, закріплене за основними виробни-чими цехами, за винятком резервного, дослідних ділянок і спеці-альних ділянок для навчання робочих, культурно-технічний рівень кадрів і їх ставлення до праці, досягнутий рівень виконання норм часу.

При розрахунку виробничої потужності потрібно виходи-ти з наявного устаткування і площ, передової організації ви-робництва, застосування повноцінної сировини, найбільш дос-коналих інструментів і пристроїв, режиму роботи підприєм-ства.

Виробнича потужність змінюється протягом року, тому роз-різняють вхідну, вихідну і середньорічну потужності.

Вхідна потужність визначається на початок року за наявним устаткуванням (Пвх), вихідна — на кінець планового періоду з урахуванням вибуття і введення потужності за рахунок капіталь-ного будівницгва, модернізації устаткування, вдосконалення тех-нології і організації виробництва (Пвб).

Середньорічна потужність (Пср) розраховується пшяхом до-давання до вхідної потужності Пвх середньорічної Пвв, яка вво-диться, і віднімання середньорічної потужності, яка вибуває, Пвб з урахуванням терміну дії Тд:

Пср = Пвх + (Пвв ■ Тд/ 12) - [Пвб   (12 -Тд) / 12].

Збільшення виробничої потужності можливе за рахунок:

1)         введення в дію нових і розпшрення потужностей, які діють;

2)         реконструкції;

3)         технічного переозброєння виробництва;

4)         організаційно-технічних заходів (збільшення годин робо-ти устаткування, зміни номенклатури продукції або зменшення трудомісткості, використання технологічного устаткування на умовах лізингу з поверненням в терміни, встановлені лізинго-вою угодою).