Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.1. Виробництво і виробнича кооперація : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

6.1. Виробництво і виробнича кооперація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Розділ виробничого плану в бізнес-плануванні є одним із найважливіших і формується на основі маркетинг-плану.

Цей розділ готується тільки тими підприємцями, які збира-ються займатися виробництвом товарів. Головне завдання — до-вести потенційним партнерам, що підприємство дійсно зможе виробляти потрібну кількість товарів у потрібний термін і з не-обхідною якістю.

У цьому розділі необхідно: розглянути сам процес виробниц-тва продукції, визначити необхідні потужності для виробництва продукції (робіт, послуг), описати будівлі, обладнання, визначити технологію та виробничий процес, виробничу програму за рока-ми, визначити потребу в сировині та матеріально-технічних ре-сурсах, обрати постачальників, розробити програми контролю якості, скласти специфікацію всього необхідного устаткування й за кожною одиницею устаткування з'ясувати, чи можна його орен-дувати або потрібно купувати; визначити потребу у виробничих площах, можливості оренди приміщень, їх купівлі; орієнтовно визначити витрати на купівлю інструментів, спец-одягу, канце-лярських товарів, на оплату рахунків за елекгроенергію й інші послуги та ін. Розглядаються також способи правового захисту нової продукції чи послуг (патенти, ліцензії, товарні знаки або авторські права, які будуть одержані підприємцем).

Визначається потреба в розробці та придбанні технічної і тех-нологічної документації, «ноу-хау», яка пов'язана з перепрофілю-ванням і вдосконаленням виробницгва та структурною перебудо-вою. Наводяться пропозиції щодо оновлення машин та обладнання на перспективу, вдосконалення виробничого процесу на основі про-гресивної техніки та технологїї. За всіма операціями необхідно дати схему виробничих потоків: показати, звідки і як будуть надходиги всі види сировини й комплектуючих виробів із зазначенням постачаль-ників, у яких цехах і як вони будуть перероблятися, щоб одержати продукцію, яким чином і куди ця продукція буде постачатися з підприємства, яке устаткування може знадобитися у майбутньому. Вибір оптимального обсягу виробництва, що максимізує прибуток, відповідно до теорії здійснюється на основі оцінки витрат, кривої попиту й того типу ринку, на якому діє підприємство. Треба пам'я-тати, що зовнішні інвестори розглядають бізнес-план з погляду того, наскільки раціональною є технологічна схема, чи забезпечує вона

1

всіляке скорочення витрат праці, часу й матеріалів, а також легкість зміни асортименту продукції з урахуванням вимог ринку.

У заключній частині виробничого плану варто розглянути фактори, які знаходяться поза межами, але впливають на харак-тер діяльності (наприклад, вимоги щодо охорони навколишньо-го середовища та ін.).

Структура розділу має такий вигляд:

—        технологія виробництва;

—        виробнича кооперація;

—        контроль виробничого процесу;

—        система охорони навколишнього середовища;

—        виробнича програма;

—        виробничі потужності і їх розвиток;

—        потреба в довгострокових активах;

—        потреба в обігових коштах;

—        прогноз витрат.

Для невиробничих фірм потреба в довгострокових активах, обігових коштах і прогноз витрат визначаються в розділі «Фінан-совий план».

Технологія виробництва

Одна з найважливіших складових цього розділу — опис вироб-ничого процесу. Вказується тип виробництва (одиничне, серійне, масове), методи його організації, структура виробничого циклу спрямування процесу, може бути представлена схема вантажопото-ку. Наводиться оцінка існуючої технології за такими напрямами:

—        відповідність технології сучасним вимогам;

—        рівень автоматизації виробничого процесу

—        забезпечення гнучкості процесу, скорочення часу на пере-наладку;

—        можливість швидкого збільшення або скорочення випус-ку продукції.

Відзначають основні напрями вдосконалення і розвитку тех-нології, передбачені бізнес-планом (табл. 6.1).

Таблиця 6.1 Заходи щодо вдосконалення технології виробництва

 

Техноло-гічний процес        Наймену-вання заходу щодо удоско-налення тех.-

нології виробництва Витрати часу, хв       Зниження трудо-

місткості виготов-

лення виробів           Підви-

щення

продук-

тивнос-

ті праці,

%

 

           

            за

діючою

техноло-

гією     за техноло-

гією, яка

проекту-

ється   хв        %        

 

                                              

У бізнес-шіані необхідно відзначити, як запропоновані зміни технології позначаються на якості продукції, рівні виробничих витрат, ціні виробу.

Виробничакооперація

Якщо у виробничому процесі передбачається виконання частини операцій субпідрядниками, то на цьому особливо на-голошується в бізнес-плані. Дається обґрунтування рішення про кооперацію, а також вибору конкретних партнерів з по-гляду мінімуму витрат на виробництво, транспортування, вхідного контролю, вузлів, що поставляються субпідрядником, і напівфабрикатів. При виборі партнерів враховуються їх надійність, виробничі, фінансові, кадрові можливості, пре-стижність.

У бізнес-плані вказується найменування, місцеположення і ацреса фірм-субпідрядників, види і умови виконання ними робіт.

Контроль виробшчого процесу

Розглядається система управління якістю продукцїї, (послуг), яка діє на підприємстві. Описується послідовність, методи і за-соби контролю якості продукції (послуг). Може вказуватися нор-мативно-технічна документація, яка регламентує якість виготов-лення продукції, надання послуг. Наводяться також методи кон-тролю витрат матеріалів, праці та інших елементів, які входять до складу собівартості.

Система охорони навколишнього середовища

У бізнес-плані здійснюється оцінка впливу виробництва на атмосферу, водні ресурси і т. д. Зазначаються заходи з утилізацїї відходів, забезпечення життєдіяльності і відповідні витрати.

Виробнича програма

Прогноз обсягів виробництва і реалізації (послуг) здійснюєть-ся на основі зіставлення результатів маркетингових досліджень ринку збуту із виробничими можливостями підприємства. При цьому він може бути рівним або перевищувати значення прогно-зу збуту продукції (послуг). У останньому випадку відбуватиметься накопичення запасів готової продукції.

Як правило, в бізнес-плані наводяться дані про обсяги випуску кожного виду продукції в натуральних одиницях і тем-пах їх зміни за останні три роки, а також плановані значення цих показників на найближчі 3—5 років. Прогнозування обся-гу виробництва в номенклатурному розрізі за періодами про-водиться таким чином: перший рік — щоквартально (у разі потреби — щомісячно), другий рік — по півріччям (або що-квартально), подальші роки — в цілому на рік (табл. 6.2).

Таблиця 6.2 Виробнича програма

 

Вид продукції            Одиниця

вимірю-

вання  Обсяг виробництва за періодами

 

           

            200_ р.            200_ p.            200_ p.

 

           

            I

KB.     II

KB.     Ill

KB.     rv

KB.     I

n/p       II

n/p      

 

Продукція A                                                                                    

Продукція Б                                                                                     

-//-                                                                                        

Іншареалізація                                                                                            

У робочому варіанті бізнес-плану рекомендується розраху-вати три варіанти прогнозу виробництва продукції (послут): оп-тимістичний, песимістичний і найбільш ймовірний. У офіцій-ний бізнес-план включається оптимальний варіант з урахуван-ням даних розділу «Потенційні ризики» і розрахунків економіч-ної ефективності проекту.

Виробничі потпужностпі і їхрозвитпок

У бізнес-плані оцінюється відповідність обсягів випуску продукції наявним виробничим потужностям, наводяться дані про баланс виробничих потужностей, як звітні, так і прогнозо-вані на найближчі роки з урахуванням уведення в дію нових по-тужностей, зменшення їх у результаті вибуття. Також вказуються значення коефіцієнтів змінності роботи устаткування і викорис-тання виробничих потужностей.