Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.1. Характеристика послуг і продукції : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

4.1. Характеристика послуг і продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

У розділі бізнес-плану «Характеристика послуг і продукції» здійснюється опис продукції (послуг) підприємства з позицій споживача, проводиться їх комплексна оцінка. 3 цією метою наводяться такі відомості:

—        Потреби, які задовольняються товаром. Основне призна-чення товару — задоволення потреби клієнта фірми. У зв’язку з цим завдання бізнес-плану полягає в грамотному визначенні основної цінності товару, акцентуванні уваги на потребах, які він задовольняє, а не тільки на його техніко-експлуатаційних ха-рактеристиках.

—        У бізнес-плані слід відобразити: сферу застосування — ос-новну і другорядну (непряма користь); перелік функціональних особливостей; фактори привабливості товару; переваги; факто-ри, які забезпечують унікальність; недоліки і методи їх подолан-ня (рис. 4.1).

 

Рис. 4.1. Фактори привабливості товару

— Після цього необхідно визначити сильні і слабкі сторони товару, дати повне уявлення про корисний ефект, який можна отримати від товару, тобто, навіщо товар купується. Споживач

сприймає товар як набір певних властивостей, відмітних особли-востей, які і дають можливість отримати корисний ефект. Ці вла-стивості і особливості визначаються специфікою товару. Аналіз сильних і слабких сторін товару завершується підготовкою да-них, зведених у табл. 4.1.

Таблиця 4.1 Оцінка характеристик товару

 

Переваги товару       Слабкі сторони товару

Кращаякість   Що їх забезпечує

(зниження ціни, зростання

обсягів, спеціальні

характеристики)        Недоліки        Методи їх подолання

                       

—        Показники якості. Безпосередньо з властивостями про-дукту пов’язані показники його якості: тривалість, надійність, простота і безпека експлуатації і ремонту, інші достоїнства. Деякі показники якості можуть бути оцінені кількісно, відповідні дані наводяться в бізнес-плані. Набір властивостей, як і рівень якості, слід вимірювати в поняттях, відповідних купівельним уявлен-ням. Показники якості також можуть бути представлені у виг-ляді таблиці. Вказується наявність сертифікатів промислової про-дукції.

—        Економічні показники. Наводяться ціна споживання, тобто витрати на придбання і експлуатацію товару, собівартість, при-буток (табл. 4.2)

Таблиця 4.2 Економічні показники продукції

 

Вид продукції            Ціна споживання      Показники одиниці продукції

 

            Продаж-

на ціна            Достав-ка       Уста-новка    ....        Разом  Собі вар-тість            При-буток

                                                                                 

— Зовнішнє оформлення. Відповідність сучасному дизайну, форми виробу його функціям. Бізнес-план значно виграє, якщо

в ньому буде наведено фотографію або малюнок виробу, який дає чітке уявлення про товарний вид останнього.

—        Порівняння з іншими аналогічними товарами. Чітко фор-мулюється відмінність нового або існуючого товару від товару конкурентів. Якщо товар, запропонований підприємством, не відрізняється від інших товарів, які вже є на ринку, то повинно бути зазначено в бізнес-шіані, чим передбачається зацікавити покупця.

—        Патентна захищеність. Розробникам бізнес-планудуже важливо потурбуватися про захист авторських прав, торгових знаків, секретів виробництва. Усі нові вироби, ідеї, технології по можливості мають бути запатентовані або захищені торго-вими знаками в бізнес-плані. Описуються патентні права підприємства, патенти на корисні моделі, товарні знаки. Вказується наявність ліцензій на ці об’єкти, а також на «ноу-хау». Подробиці патентних документів можуть бути віднесені вдодатокдо бізнес-плану.

—        Показники експорту і його можливості. Якщо продукція поставляється на зовнішній ринок, слід навести основні показ-ники, які характеризують експорт: країна, обсяг продажів, ва-лютна виручка. За іншими товарами вказується можливість або доцільність застосування продукції, призначеної для внутріш-нього ринку, до умов і вимог закордонних споживачів.

—        Основні напрями вдосконалення продукції. У цьому пункті наводяться основні цілі, напрями і можливості модернізації про-дукції з метою більшого задоволення запитів споживачів.

—        Можливі ключові фактори успіху. Наприклад, новий для ринку продукт (послуга), виграш в часі з появою продукту (по-слуги) на ринку і так далі.

—        Найважливішим компонентом планування продукції є питання її оновлення. На постійне оновлення продукції підприємців штовхає конкурентна боротьба, яка загрожує фінан-совими втратами. Досвід показує, що вдало вийти на ринок з новинкою дає більше шансів, ніж потіснити виробників відо-мого товару.

—        Зовнішні причини нововведень — науково-технічний про-грес, зміни потреб людей, насичення ринку товарами, загроза програшу в конкурентній боротьбі.

—        Внутрішні причини нововведень — прагнення виробника збільшити збут товару, розширити свій ринок, зменшити за-лежність від реалізації тільки одного товару, створити образ «підприємства-новатора».

 

У бізнес-плані важливо представити, які нові унікальні вла-стивості має товар, довести, що він здатний викликати інтерес покупців.

Якщо пропонований до виробницгва продукт знаходиться ще на стадії розробки, слід вказати, скільки ще часу і коштів буде потрібно до повного завершення розробки, випробувань і пред-ставлення продукту на ринок.

Для нових товарів особливо важливо оцінити собівартість і прибуток, який буде отримано на одиницю продукції.