Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегп : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

3.4. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегп


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Одні й ті самі цілі можуть бути досягнуті різними способа-ми. Тому підприємець розробляє декілька різних варіантів стра-тегії і обирає найсприятливіший.

Розрізняють три основні стратегії, які мають універсальний характер і можуть використовуватися для будь-якого конкурент-ного середовища, — лідерство за витратами, диференціація, фо-кусування (табл. 3.9).

Стратегія — це комплексна програма дій, яка забезпечує здійснення місії підприємства і досягнення цілей. Більшість стра-тегій можна згрупувати так:

1.         Стратегія лідерства за витратами — базується на зниженні власних витрат порівняно з витратами конкурентів.

2.         Стратегія диференціації направлена на те, щоб поставля-ти на ринок товари або послуги, які за своїми властивостями привабливіші для споживача, ніж конкуруюча продукція.

Таблиця 3.9 Основні характреристики стратегії бізнесу

 

Стратегія

бізнесу            Необхідні ресурси і навички            Вимоги до керівництва

Лідерство за витратами       -значніінвестиціїінаяв-ність доступу до капіталу;

-          інжинірингові навички;

-          ефективне нормування

робіт;  -          регулярний контроль за

витратами;

-          конкретні, детальні звіти

про контроль;

-          надійна організаційна

структура в системі

Лідерство за витратами       - зручний, легкий для виготовлення дизайн виробу       розподілу повноважень; - стимули для досягнення високоїякості

Продовження табл. 3.9

 

Стратегія

бізнесу            Необхідні ресурси і навички            Вимоги до керівництва

Циференціація           -досвідвмаркетинговій діяльності; -особливаувагадо інжинірингових розробок; -творчіздібності;

-          істотні вкладення в базові

дослідження;

-          традиції роботи в галузі;

-          наявність міцних зв'язків

з каналами

розповсюдження.     -          інтенсивна координація

проектно-дослідної

діяльності;

-          пріоритет якісних цілей і

суб'єктивного оцінювання

над кількісними

показниками;

-          сприятливі умови

діяльності, які приваблюють

висококваліфікованих

працівників, дослідників,

творчих людей.

Фокусування - наявність перерахованих елементів організаційної діяльності.            - те саме.

3. Стратегія фокусування базується на тому твердженні, що будь-який ринок складається з достатньо відокремлених підроз-ділів або сегментів, і кожен сегмент ринку ставить специфічні вимоги до продукції або послуг.

Ризики, які пов’язані з використанням стратегії бізнесу, показано в табл. 3.10.

Процес стратегічного планування достатньо трудомісткий, але саме він істотно підвищує шанси виживання в конкурентно-му середовищі.

Стратегію підприємства обирає керівництво на основі ана-лізу факторів, які характеризують стан підприємства, з урахуван-ням результатів аналізу бізнес-портфеля, а також характеру і суті стратегій, які упроваджуватимуться.

Ключовими факторами, які при виборі стратегії необхідно враховувати, насамперед, є:

1. Стан галузі і позиція підприємства в ній. Відіграють вирі-шальну роль при виборі стратегїї зростання підприємства. Провідні підприємства повинні прагнути максимально використовувати можливості, створені завдяки їх позиції лідера, і зміцнювати такі позиції. Підприємства-лідери залежно від стану галузі повинні обирати різні стратегії зростання. Наприклад, якщо галузь зане-падає, потрібно робити ставку на стратегію диференціації, якщо галузь розвивається — обирати стратегію концентрованого або інтегрованого зростання.

Таблиця 3.10 Ризик використання конкурентних стратегій бізнесу

 

Лідерство за витратами       Диференціація           Фокусування

-загрозаімітації(спосо-          -загрозаімітації           - імітація фокусування

бівтехнологіїіметодів (унікальних власти-  іншими підприєм-

виробничого процесу);        востейтовару);          ствами;

- загроза появи нових          - загроза появи          - втрата привабливості

технологій;     нових технологій;     товарудляобраного

- нехтування  - нехтування ціною  сегмента з таких

маркетинговими       (витратами);  причин:

аспектами;     - зниження значення           - розмиті межі між

-загрозаінфляції         диференціаціїдля       сегментом ринку і

витрат;           покупців 3 інших       ринком в цілому;

- не комбінується із   причин;          - зниження попиту на

стратегією      - не комбінується із   товар;

диференціації;            стратегією      - виділення

-разомізфокусуванням          лідерстваза     конкурентами ще

дає ще нижчі витрати          витратами;     локальнішого

            -разомізфокусуван-   сегмента ринку

            ням дає ще більшу     (субсегменту)

            диференціацію         

2.         Цілі підприємства. Визначають унікальність і оригі-

нальність вибору стратегії підприємства. У цілях відображено, те

чого прагне підприємство. Якщо, наприклад, інтенсивний роз-

виток підприємства не є метою, то, відповідно, не може бути

обрано і стратегію зростання.

3.         Інтереси і стосунки вищого керівництва. Відіграють знач-ну роль у виборі стратегії. Керівництво може любити ризикувати або, навпаки, уникати ризиків, і таке ставлення може бути вирі-шальним у виборі стратегії. Особисті симпатії або антипатії керів-ництва також можуть достатньо сильно впливати на вибір стра-тегії. Наприклад, підприємство може взяти курс на диверсифіка-цію або поглинання іншого підприємства лише через особисті стосунки або з метою доведення певним особам власної переваги.

4.         Фінансові ресурси підприємства. Також істотно вплива-ють на вибір стратегії. Будь-які зміни в поведінці підприємства (наприклад, вихід на інші ринки, розробка нового продукту, пе-рехід в нову галузь) потребують значних фінансових витрат.

5.         Кваліфікація персоналу. Є також достатньо сильним об-межувальним чинником при виборі стратегії. Без кваліфіковано-го персоналу керівництво не може обирати стратегій діяльності,

які потребують глибоких знань і високої кваліфікації її вико-навців.

6.         Зобов’язання підприємства. Щодо попередніх стратегій створюють певну інерційність в розвитку. Неможливо повністю відмовитися від усіх попередніх зобов’язань у зв’язку з обранням нових стратегій. Тому, обираючи нові стратегії, необхідно врахо-вувати, що певний час ще діятимуть зобов’язання попередніх років, які відповідно стримуватимуть і дещо змінюватимуть мож-ливості реалізації нових стратегій.

7.         Ступінь залежності від зовнішнього середовища. Істотно вшіиває на вибір стратегії. Іноді виникають ситуацїї, коли підприєм-ство настільки залежить від постачальників або споживачів про-дукції, що не може обирати стратегію, виходячи лише з можли-востей найповнішого використання власного потенціалу.

8.         Фактор часу. Потрібно обов’язково враховувати при ви-борі стратегії. Підприємство може реалізовувати стратегію лише в ті моменти і терміни, коли з’являється для цього можливість.

Якщо обрана стратегія відповідає цілям підприємства, їі оцінюють за такими напрямами:

1.         Відповідність обраної стратегії стану і потребам середови-ща. Перевіряється зв’язок стратегії з основними суб’єктами се-редовища, з факторами динаміки ринку і динаміки розвитку життєвого циклу товару;

2.         Відповідність обраної стратегії потенціалу і можливостям підприємства. Оцінюється зв’язок обраної стратегії з іншими стратегіями, відповідність можливостям персоналу, обґрунто-ваність програми реалізації стратегії в часі;

3.         Прийнятність ризиків. Ризик оцінюють за трьома напря-мами:

 

—        реалістичність передумов, покладених в основу вибору стратегії;

—        негативні наслідки, до яких може призвести невдало об-рана стратегія;

—        виправданість ризику втрат від провалу реалізації стра-тегії можливим позитивним результатом.

Питання для еамоконтролю

1.         В якій послідовності здійснюється процес стратегічного планування на підготовчій стадії розробки бізнес-плану?

2.         Дати характеристику основних етапів стратегії плануван-ня підприємницької діяльності.

3.         Що таке аналіз ситуації на ринку та постановка цілей

підприємства?

4.         3 якою метою формулюється місія підприємства?

5.         За допомогою яких інструментів здійснюється зовнішній та внутрішній аналіз?

6.         Що таке зовнішній аналіз, як він здійснюється?

7.         Що таке внутрішній аналіз, як він здійснює виявлення сильних і слабких сторін підприємства?

8.         У чому полягає сутність SWOT-аналізу та на які питання він дає відповіді?

9.         Що таке місія підприємства та як здійснюється форму-вання цілей його діяльності?

 

10.       Назвіть типові стратегії, які можуть бути використані у бізнес-плані.

11.       Які основні фактори враховуються при виборі стратегії?