Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Визначення місії, бачення та формулювання цілей підприємства : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

3.2. Визначення місії, бачення та формулювання цілей підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Місія — основоположний документ, в якому підприємство описує сферу (вид або галузь) своєї підприємницької (комерцій-ної) діяльності, визначає цільовий ринок (або його сегмент), висловлює свої керівні принципи і встановлює перспективні цілі стосовно досягнення бажаних числових оцінок економічних, фінансових, соціальних і екологічних показників, а також про-голошує свою систему суспільних і загальнолюдських цінностей.

Цей документ необхідний для здійснення як внутрішньої, так і зовнішньої сфери діяльності підприємства:

—        усередині підприємства він дає персоналу чітке розуміння тих цілей, що підлягають реалізацїї, допомагає виробленню єдиної позиції, покликаної сприяти формуванню внутрішньофірмової культури;

—        у зовнішній сфері він сприяє створенню цілісного і при-вабливого образу (іміджу), пояснюючи при цьому ту економічну і соціальну роль в суспільстві, яку підприємство має намір відігра-вати.

Місія — це коротке і чітке формулювання цілей і пріори-тетів підприємства, компанії.

Місія дає відповіді на питання, чим, конкретно, займається підприємство і як воно зростатиме і розвиватиметься.

Формулювання місії має бути небагатослівним, але яскра-вим, образним і містити таку інформацію:

—        Хто ви (офіційний статус організації, назва).

—        В ім'я чого створена ваша організація (вищі цінності і цілі, в ім'я яких існує ваше підприємство).

—        Що ви робите, для кого працюєте (узагальнене формулюван-ня діяльності підприємства, а також визначення своєї клієнтури).

—        Де ви знаходитеся (географія).

—        Чим ви відрізняєтеся від інших подібних фірм (ваші прин-ципові відмінності від конкурентів).

Зміст місії:

—        опис продуктів (послуг), які пропонує підприємство;

—        характеристика ринку — підприємство визначає своїх основних споживачів, клієнтів, користувачів;

—        цілі підприємства, виражені в термінах виживання, зрос-тання і прибутковості;

—        технологія: характеристика устаткування, технологічних процесів, інновацій у галузі технології;

—        філософія організації — погляди і базові цінності органі-зації, які є основою для створення системи мотивації;

—        внутрішня концепція, в межах якої підприємство описує власні враження про себе, відзначаючи джерела енергії, слабкі сторони діяльності, ступінь конкурентоспроможності, фактор виживання;

—        імідж підприємства, який розкриває його економічну і соціальну відповідальність перед партнерами, споживачами, суспільством в цілому.

Формулювання місії підприємства повинне мати такі еле-менти:

—        призначення підприємства з погляду конкретного виду його діяльності (товару, послуги) за умов даного сегмента ринку; виражені в певній формі основні напрями, орієнтири, вигляд, до якого прагне підприємство;

—        переваги підприємства, які вирізняють його серед конку-рентів і указують на нові, кращі або оригінальніші пшяхи задо-волення запитів споживачів.

Основними чинниками при розробці місії є:

—        історія підприємства, в процесі якої складалася філософія підприємства, формувався його профіль і стиль діяльності, місце на ринку;

—        існуючий стиль поведінки і спосіб дії власників і управ-лінського персоналу;

—        стан середовища існування організації;

—        ресурси, які підприємство може задіяти для досягнення своїх цілей;

—        відмітні риси організації.

Цілями формулювання місії є:

1)         надання суб’єктам зовнішнього середовища загального уявлення про те, що собою являє організація, до чого вона праг-не, які засоби готова використовувати в своїй діяльності, якою є її концепція та ін.;

2)         сприяння формуванню або зміцненню певного іміджу організації в уяві суб’єктів зовнішнього середовища;

3)         сприяння єднанню усередині організації і створенню кор-поративного духу;

4)         створення можливостей для дієвішого управління органі-зацією.

Сформулювавши місію підприємства, підприємець визна-чає напрям, в якому він працюватиме.

Чітке і образне формулювання місії — це візитна картка підприємства, яка має бути присутня скрізь: у рекламному роли-

ку, у прес-релізі, у листі, що направляється в органи місцевої влади. Всі працівники підприємства повинні добре знати суть місії, розуміти і підтримувати її. Можливі фактори і запобіжні питання, що повинні враховуватися на етапі визначення місії підприємства, наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 Фактори і питання, що ставляться в процесі формулювання місії

підприємства

 

Найменування фактора        Суть питання

Клієнти (замовники)            Хто є клієнтом (замовником) підприємства?

Товари           Які товари доцільно запропонувати на ринок?

Географія        Де підприємство має намір вести конкурентну боротьбу: на внутрішньому або зовнішньому ринку?

Проблеми виживання          Які економічні цілі підприємства?

Філософія

підприємства Які переконання, цінності і пріоритетні устремління найбільш бажані?

Уявлення про себе   Якими мають бути якісні характеристики і конку-рентні переваги підприємства?

Як вдало сформульовані стратегічні місії можна навести такі:

—        «Мета компанії «Motorola» — гідне служіння інтересам суспільства, надання нашим клієнтам продукції і послуг висо-кої якості за доступними цінами, що дозволяє заробляти при-буток, необхідний для зростання підприємства, і надавати на-шим службовцям і акціонерам можливості для досягнення різних цілей».

—        Місія корпорації «Samsung» свідчить: «Головне завдання корпорації «Samsung» формулюється так: отримувати прибуток, допомагаючи покращувати якість життя людей. Для досягнення цієї мети корпорація «Samsung» створює вироби і послуги, об'єдну-ючі в собі конкурентоспроможність і високу якість. Головною складовою цього процесу є людські знання і передова техноло-гія».

Етика підприємства, або мораль ділових взаємин, за допо-могою сумління (відчуття провини і гніву) бізнесмена в ідеалі дозволяє дотримуватися універсальних вищих вимог до поведін-ки співробітників підприємства в процесі підприємницької діяль-

ності. Етичні цінності підприємства у відношенні до партнерів на ринку — відмова від обману, чесна поведінка, довіра в спільній роботі, шіанування підприємницьких інтересів власників інно-ваційних ідей.

Місія підприємства багато в чому визначається також Гі ціннісними орієнтаціями, які істотно впливають на стратегічну поведінку керівників і всіх співробітників. У теорії і практиці виділяють шість видів ціннісних орієнтації (табл. 3.2).

Таблиця 3.2 Ціннісні орієнтації і іх зв'язки з цільовими перевагами

 

Вид орієнтації            Категорія цінностей Тип передбачуваних організаціями цілей

Теоретичні     -          Істина

-          Знання

-          Раціональне мислення         Довгострокові дослідження і розробки

Економічні     -          Практичність

-          Корисність

-          Накопичення

багатства        -          Зростання

-          Прибутковість

-          Результати

Політичні       -          Влада

-          Визнання       Загальний обсяг капіталу, продажів, кількість працівників

Соціальні       -          Гарні стосунки

-          Прихильність

-          Відсутність конфліктів          -          Переважання соціальної

відповідальності над

прибутковістю

-          Непряма конкуренція

-          Сприятлива атмосфера в

організації

Естетичні       -Художнягармонія - Форма і симетрія -Склад      -Дизайнвиробу

-Якість

- Привабливість

Релігійні         Злагодазівсесвітом    -          Етика

-          Моральні проблеми

Зрозуміле і повноцінне формулювання місії утілює страте-гічну орієнтацію організації.

Бачення — це опис бажаного стану підприємства в майбут-ньому. При формуванні бачення можна використовувати різні горизонти планування.

Бачення — важлива передумова майбутнього зростання ком-панії і вибору перспективних напрямів її розвитку. Бачення до-зволяє чітко усвідомити роль, яку покликані відігравати ті або інші елементи стратегії, то, як вони сприятимуть досягненню цілей стратегії компанії.

Корпоративне бачення наголошує, чим є компанія, до чого вона прагне, яких споживачів обслуговує і які вигоди їм надає.

Бачення компанії зазвичай оформляється як документ, який детально розкриває таку інформацію:

—        висновки з аналізу зовнішніх і внутрішніх обставин: сильні і слабкі сторони компанії, можливості і ризики;

—        відмітні якості і конкурентні переваги;

—        стан компанії (фінанси, основні показники, недоліки і т. д);

—        взаємини з клієнтами;

—        внутрішні бізнес-процеси;

—        пропоновані товари і послуги;

—        навчання і розвиток, вирішення соціальних проблем, на-самперед заробітної плати, і мотиваційні процеси;

 

—        попередні довгострокові і проміжні цілі (завдання). При створенні бачення необхідно враховувати таке:

—        вирішити, що саме в цьому баченні надихатиме людей;

 

—        сфокусувати бачення на стратегічних перевагах, які має або матиме компанія;

—        зробити бачення досить простим, щоб його можна було використовувати для ухвалення рішень;

—        забезпечити баченню максимально широку підтримку.

Другий етап — визначення цілей розробки бізнес-плану.

Мета — це кінцевий стан, якого підприємство або підприє-

мець сподівається досягти в певний момент в майбутньому Існу-ють багато класифікаційних груп, що визначають цілі управ-ління підприємством. Деякі з них поділяють за певними озна-ками:

—        за спрямованістю мети — зовнішні і внутрішні;

—        за напрямками діяльності на підприємстві — економічні, технологічні, соціальні і екологічні;

—        за можливостями повного втілення в життя — «цілі ство-рення» (матеріального об'єкта або системи) і «цілі розвитку» (коли мова йде про процес);

—        за узагальненням рівня управління — мета всього підприєм-ства, окремих підрозділів, груп або індивідуумів;

—        за тимчасовими характеристиками — коротко-, середньо-і довгострокові;

—        за відповідною спрямованістю за видами діяльності — стра-тегічні, тактичні, оперативні;

—        за впливом на окремі елементи підприємства — виробничі і управлінські;

—        за характером діяльності — функціонування і розвитку;

—        за пріоритетами — основні, вторинні і підтримуючі;

—        за вимірністю — кількісні і якісні.

Цілі визначаються у таких термінах:

—        прибутковість (доход, прибуток, доход на інвестований капітал, відношення прибутку до обсягів продажу і ін.);

—        продуктивність або ефективність (витрати на виробниц-тво одиниці продукції, виробленої на одного працівника, і ін.);

—        продукція (зміна номенклатури і асортименту і ін.);

—        ринок (обсяг продажів, частка на ринку);

—        виробничі потужності (збільшення потужності всього під-приємства або його структурних підрозділів) і для торгового щцприєм-ства — обсяг продажів (товарообіг досліджуваного періоду);

—        персонал (зниження плинності, підвищення рівня квалі-фікації, поліпшення умов праці).

У системі бізнесу мета виконує п’ять функцій:

—        ініціативи — зіставлення існуючого і бажаного стану

підприємства, мотивів дій;

—        критерію ухвалення рішення — оцінка інформації і вибо-ру альтернатив, пріоритетів в бізнесі;

—        інструменту управління — керівні вимоги до дій, визна-чення напрямів бізнесу;

—        координації — забезпечення безконфліктних стосунків між особами, які ухвалюють рішення, узгодження робіт спеціалізо-ваних підрозділів;

—        контролю — зіставлення оперативного стану показників господарської діяльності із цільовим їх рівнем.

На відміну від місії, цілі виражають конкретніші напрями діяльності підприємства (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Відмінності між місією і цілями підприємства

Показник        Місія   Цілі

 

І.Часовий

критерій

 

Спрямована в майбутнє, але не має тимчасових визначень і не залежить від поточного стану

 

Завжди мають терміни їх досягаення

 

родовження табл. 3.3

 

Показник        Місія   Цілі

2. Спрямова- На зовнішнє середовище     Частіше мають

ність інформа-           підприємства - на споживачів,       внутрішньофірмову

ції        суспільство, регіон, їхні        орієнтацію і направлені

            інтереси, цінності, очікування і       на покращання

            пріоритети     використання ресурсів, резервів

3. Особливості          Виражаються в загальних    Частіше мають

формулювання          термінах і висвітлюють образ         конкретне вираження

            підприємства, його марку,   результатів діяльності

            стиль і тому подібне

4. Вимірність Переважають якісні  В основному кількісно

            характеристики і відносний            вимірювані і можуть

            масштаб виразу         бути однозначними і множинними

Будь-яке підприємство як складна соціально-економічна система має багатоцільовий характер. У процесі функціонуван-ня організації, разом із стратегічними цілями досягають вели-кої кількості тактичних і оперативних. Із суто економічними тісно пов'язані соціальні, технічні і організаційні завдання. Структуризацію цілей може бути здійснено за різними ознака-ми (табл. 3.4).

Правильно сформульовані цілі повинні відповідати певним вимогам:

—        бути кількісно вимірюваними, тобто мають бути встанов-лені «контрольні цифри», деякі з цілей матимуть якісний характер;

—        бути прив'язаними до конкретних термінів досягнення, яке дозволить контролювати ступінь виконання планів;

—        бути послідовними і логічно взаємопов'язаними.

 

Зразок класифікації цілей підприємства

 

Таблиця 3.4

 

 

№ п/п

1          Ознаки класифікації  Групи цілей

 

            Предмет (зміст)         Економічні Організаційні Політичні Виробничі    Соціальні

Технологічні

Наукові

Естетичні

Психологічні

Продовження табл. 3.4

 

№ п/п

2 3

4

5

6

7          Ознаки класифікації  Групи цілей

 

            Розмір Максимум He більше            Мінімум He менше

 

            Горизонт планування          Довгострокові (стратегічні) Середньострокові (тактичні)            Короткострокові (оперативні)

 

            Сферадії          Глобальні Регіональні Вищі Проміжні        Національні Локальні Супутні Нижчі

 

            Ієрархічний рівень    Підприємство            Структурний підрозділ

 

            Взаємовідносини      Комплементарні Індіфірентні          Конкурентні

 

            Вимірність     Кількісні         Якісні (неметричні)

Наприклад, одна з цілей підприємця — отримувати прибуток у сумі 9 тис. грн щомісячно. Дана мета кількісно вимірювана, прив’язана до конкретного терміну, гнучка — у будь-який момент можна змінити даний мінімум, мета є простою і зрозумілою.