Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.1. Процес стратегічного планування иа підготовчій стадії : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

3.1. Процес стратегічного планування иа підготовчій стадії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Особливе місце в шіановій організації діяльності підприєм-ства займає перспективне, стратегічне планування, яке є однією з основних функцій управління і виступає процесом визначення цілей створення організації, а також пшяхів їх досягнення. Стра-тегічне планування формує основу для всіх управлінських рішень. Функції організації, мотивації і контролю менеджменту орієнто-вані на розробку і реалізацію стратегічних планів. Процес стра-тегічного планування забезпечує основу для управління колек-тивом підприємства.

У менеджменті термін «стратегія» тлумачиться як програма дій, яка визначає розвиток підприємства і відповідне управлін-ня, а також досягнення поставлених цілей.

Існують різні підходи щодо визначення понятгя «стратегія».

Наведемо деякі визначення цього поняття, сформульовані видатними фахівцями цієї галузі в різні часи.

1.         Стратегія — це план управління підприємством, спрямо-ваний на закріплення його позиції, задоволення потреб і досяг-нення певної мети (А. Томпсон, А. Стрікленд).

2.         Стратегія — це дії і підходи управлінського персоналу щодо досягнення встановлених показників діяльності (А. Томпсон, А. Стрікленд).

3.         Стратегія — це підприємницька діяльність, якій властиві азарт і ризик (А Томпсон, А Стрікленд).

4.         Стратегія — це встановлення основних довгострокових цілей і намірів підприємства, а також напряму дій і ресурсів, які необхідні для досягнення цих цілей (А Чандлер).

5.         Стратегія — це набір правил для ухвалення рішень, якими керується організація в своїй діяльності (I. Ансофф).

6.         Стратегія — це узагальнена модель дій, які необхідні для координації і розподілу ресурсів компанії (Б. Карлоф).

7.         Стратегія — це комплексний план, сформований для

здійснення місії організації і досягнення її цілей (Р. Меськон,

Р. Хедоурі, Ф. Альберт).

Розробка програми діяльності підприємства є першим ета-пом стратегічного планування, яке показує управлінську

діяльність зі створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями підприємства, його потенційними можливостями і шан-сами у сфері маркетингу. Завдання керівництва підприємства — створити господарський механізм, який забезпечує найбільш швидку його адаптацію до зовнішніх плинних умов. Це дозво-лить зменшити невизначеність і ризик в господарській діяль-ності і забезпечити концентрацію ресурсів на обраних пріори-тетних напрямах.

У рамках стратегічного планування вирішується безліч пи-тань управління підприємством, зокрема: розробка загальної стра-тегії; підготовка стратегічних рішень в окремих господарських областях; аналіз конкурентного середовища; визначення основ-них цілей підприємства; управління стратегічно важливими фак-торами діяльності на ринку; формування маркетингової стратегії на ринку окремих товарів; вивчення життєвого циклу продукції на ринку; управління портфелем замовлень; виявлення стратегіч-них перспектив фінансування капіталовкладень; формулювання загальної концепції розвитку підприємства; аналіз перспектив у цій сфері; дослідження структури витрат.

Планування, як відомо, є складовою частиною стратегічно-го управління. Процес стратегічного управління відбувається в три етапи: спочатку визначаються довгострокові перспективи розвитку підприємства і його основних підрозділів; на етапі реа-лізації планів розробляються заходи щодо здійснення фірмової стратегії; за допомогою контролю виявляють основні проблеми в сфері реалізації стратегії підприємства. Стратегічне плануван-ня визначає характер стратегічного управління. Реалізація стра-тегічних планів, стратегічний контроль і виявлення виникаючих проблем належать до сфери оперативного управління, і тому не можуть розглядатися як суто стратегічні фактори.

Важливим етапом стратегічного планування є визначення цілей і завдань підприємства. При формулюванні цілей підприєм-ства рекомендується використовувати як кількісні показники, наприклад, частки товарів підприємства у країнах, товарах або сегментах; обсяги продажів товарів і послуг на ринках в нату-ральному або грошовому вираженні; розмір прибутку підприєм-ства; виробничі витрати з виготовлення і збуту продукції та ін., так і якісні показники, які характеризують освоєння нових ринків; розробку і збут нової продукції; охорону навколишнього середо-вища в країнах, де діє підприємство; забезпечення зайнятості в регіонах, де підприємство веде торгівлю або відкриває філії та ін.

Програма діяльності підприємства. Цілі підприємства, го-ловне — вижити в умовах економічного спаду і зростання інфляції

в країні; щонайшвидше адаптувати господарську діяльність і си-стему управління підприємством до плинних зовнішніх і внутрішніх економічних умов; зберегти колектив фахівців і керів-них працівників, які працюють на підприємстві; забезпечити ста-більне становище підприємства на ринку.

Стратегічне шіанування у підприємстві є засобом досягнен-ня його цілей. Таке планування — набір дій і рішень, прийнятих керівництвом, які забезпечують розробку специфічних стратегій, щоб допомогти організації досягти її глобальних цілей. Процес стратегічного планування допомагає в ухваленні правильних уп-равлінських рішень. Його завдання — забезпечити нововведення і зміни в організації необхідними заходами і в потрібні періоди. Можна виділити чотири основні види управлінської діяльності в рамках процесу стратегічного планування: розподіл ресурсів, адап-тація до зовнішнього середовища, внутрішня координація, орга-нізаційне стратегічне передбачення.

Стратегія є детальним всебічним комплексним планом, при-значеним для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і досягнення її цілей. Стратегія переважно формулюється і роз-робляється вищим керівництвом підприємства, але її практична реалізація спирається на активну участь всіх рівнів управління. Стратегічний план обґрунтовується широкими дослідженнями і фактичними даними. Щоб ефективно конкурувати у світі бізне-су, підприємство повинне постійно займатися збором і аналізом величезної кількості інформації щодо галузі, конкуренції та інших факторів.

Стратегічний план додає підприємству визначеності, індиві-дуальності, що дозволяє йому зацікавлювати працівників певного типу і, в той же час, не залучати непотрібних працівників. Такий план відкриває для підприємства перспективу, яка орієнтує його співробітників і допомагає в реалізації товарів або послуг.

Стратегічні планові програми розробляються так, щоб не тільки залишатися цілісними протягом тривалих періодів часу, але і бути досить гнучкими, щоб при необхідності можна було здійснити їх модифікацію і переорієнтацію. Загальний стратегіч-ний план розглядається як програма, яка спрямовує діяльність підприємства протягом тривалого періоду часу, з урахуванням того, що конфліктна ділова і соціальна обстановка, яка постійно змінюється, робить неминучими коригування.

Існують певні харакгерні риси, що властиві будь-якій стратегії:

— стратегія як засіб досягнення мети, якої прагне досягти організація, може змінюватися в окремі моменти і на різних рівнях ієрархії;

—        стратегія повинна узгоджуватися з місією, орієнтирами, які визначила для себе організація;

—        у процесі формулювання стратегії доведеться користува-тися узагальненою, неповною і неточною інформацією щодо аль-тернатив розвитку;

—        процес розробки стратегії не завершується вживанням негайних заходів і здійснюється з орієнтацією на певний напрям розвитку;

—        сформульована стратегія використовується для розробки подальших стратегічних проектів із застосуванням пошукових методів;

—        необхідність в стратегії зникає, як тільки реальний про-цес розвитку починає виводити організацію на рівень очікува-них подій;

—        успішне використання стратегії неможливе без зворотно-го зв'язку. Отже, стратегія — це визначення перспективних орієн-тирів діяльності підприємства на основі оцінювання його потен-ційних можливостей і прогнозування розвитку зовнішнього се-редовища.

Стратегічне планування — це систематизоване визначення взаємопогоджених довгострокових цілей і напрямків діяльності підприємства. Основною метою стратегічного планування є швид-ка і адекватна реакція підприємства на зміну умов ринку, пове-дінку конкурентів, розвиток науково-технічного прогресу.

Процес розробки стратегії для складання бізнес-шіану охоп-лює декілька послідовних етапів.

Етап I. Дослідження зовнішнього і внутрішнього середо-вища організації (визначаються основні компоненти середо-вища, збирається і відстежується інформація про ці компо-ненти, складаються прогнози майбутнього стану середовища, оцінюється реальний стан і конкурентоспроможність підприєм-ства.

Етап II. Встановлення орієнтирів діяльності (місія, цілі).

Етап III. Стратегічний аналіз (порівняння цілей і резуль-татів дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, визначення розходжень між ними). Формування альтернативних стратегій.

Етап IV. Моделювання сценаріїв розвитку подій (дослід-жується вплив можливих сценаріїв розвитку подій на сформу-льовані стратегїї; визначається конкурентоспроможність підприєм-ства у разі реалізації тієї або іншої стратегії за певним сценарієм розвитку подій).

Етап V. Вибір однієї з альтернативних стратегій.