Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.4. Вимоги до написання га оформлення бізнес-плану : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

2.4. Вимоги до написання га оформлення бізнес-плану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Оформлення і стиль не менш важливі для успіху бізнес-пла-ну, ніж і його зміст. Недбало оформлений, неграмотно складе-ний, надмірно розлогий чи, навпаки, невиправдано стислий бізнес-план не знайде розуміння і підтримки в потенційних інве-сторів ділового проекту.

Бізнес-план повинен виглядати професійно. Це рекламний до-кумент, що характеризує як підприємця, так і його бізнес. Зок-рема, про вапіу компетентність будуть судити не лише за змістом, але й за зовнішнім виглядом бізнес-плану. Це зовсім не означає, що він повинен бути складним та наповненим великою кількістю матеріалу. Бізнес-план має бути простим, функціональним, зрозу-мілим і зручним у використанні.

Складати бізнес-план потрібно таким чином, щоб інвестори легко могли відшукати в ньому параграфи, що їх цікавлять, оскіль-ки не кожен з них захоче читати весь бізнес-план. На першій сторінці бізнес-плану слід розмістити зміст. Необхідно також передбачити й функціональний поділ розділів. Використання таблиць, діаграм і графіків зазвичай сприяє більш повному сприйняттю інформації. При складанні більшосгі бізнес-планів для подання фінансової інформації часто використовують розвороти.

Частіше за все бізнес-план містить конфіденційну інформа-цію про бізнес, тому слід добре контролювати його розповсюд-

ження. Деякі підприємці нумерують кожен екземпляр. Інші — при першому знайомстві з потенційним інвестором дають йому короткий огляд, і тільки в тому випадку, якщо інвестор висловив зацікавленість, його знайомлять з детальним планом.

Фахівці з бізнес-планування рекомендують дотримуватися таких правил складання й оформлення бізнес-плану:

—        речення повинні бути короткими, ясними, чіткими, енер-

гійними. He потрібно даремно витрачати слова і надмірно при-

крашати текст (писати «гарно»). He варто вкладати в текст за-

надто багато емоцій. He рекомендується вживати багатозначні і

розпливчасті вислови (наприклад, «хтось» чи «пан X», якщо можна

конкретно назвати людину). Читач погано сприймає занадто

академічний, наукоподібний твір. Бізнес-план має бути стислим,

простим, адекватно розкривати зміст підприємницького проек-

ту. У бізнес-плані необхідно уникати суто технічного опису про-

дукції, технологічних операцій та процесів;

—        бізнес-план повинен забезпечувати конфіденційність

інформації про підприємство та його діяльність, тому необхідно

контролювати сферу його розповсюдження;

—        бізнес-план має бути функціональним, тобто містити лише корисну інформацію, яка цікавить або може зацікавити потен-ційних інвесторів;

—        бізнес-план має спиратися на реалістичні припущення. Прогнози треба обґрунтовувати посиланнями на дослідження цільового ринку.

—        Будь-яке припущення повинно мати кілька варіантів: від найгіршого до найоптимістичного, у процесі бізнес-планування необхідно орієнтуватися на найгірший;

—        не варто захоплюватися загальними міркуваннями, екс-курсами в чисту теорію чи сфери, що не пов'язані з даним бізнесом. Наприклад, підкреслюючи циклічний характер про-дажу свого товару, не потрібно повністю викладати теорію діло-вого циклу;

—        ідеї, подані в бізнес-плані, не повинні бути надмірно амбіцій-ними. He потрібно завищувати планку майбутніх досягнень — навіть якщо це здійснюється в рекламних цілях. Потенційні інвестори — банки, держава, венчурні компанії тощо — часто набагато краще інформовані про реальний стан справ. Особливо точною і добре обґрунтованою повинна бути інформація про розміри ринків збуту, перспективи зростання, заплановану частку ринку;

—        дуже допомагає з'ясуванню положень бізнес-плану вико-ристання фотографій, діаграм, графіків, таблиць. Уміле застосу-вання цих засобів істотно покращує враження про бізнес-план;

—        необхідно подбати про чітку структуру шіану. Матеріал повинен бути розділений на короткі, добре виділені параграфи. Для позначення різних частин бізнес-шіану можна використову-вати різні кольори, зразки шрифту та ін. Добре структурований і оформлений матеріал легко читається, швидше попадає в поле зору. He можна дозволити своєму бізнес-плану загубитися в масі подібної продукції, що лежить на столі в потенційного інвесто-ра. Ваш бізнес-план повинен виділятися на загальному тлі;

—        потрібно особливо чітко виділяти основні пропозиції бізнес-плану, його головні висновки;

—        не варто обтяжувати основні розділи бізнес-плану різною об’ємною інформацією. Але якщо вона дійсно необхідна і роз’яс-няє суть справи, викидати її з бізнес-плану не потрібно. Краще розмістити таку інформацію у додатках, для того щоб її могли знайти читачі, що мають потребу в додатковій інформації;

—        важливо правильно обирати час для роботи над бізнес-планом. Це заняття вимагає великої зосередженості, тому бізнес-план варто писати тоді, коли над вами не тяжіють серйозні про-блеми й усе йде відносно гладко;

—        при складанні бізнес-плану не можна забувати про такий важливий принцип, як гнучкість планування. Необхідно визна-чати основні положення бізнес-плану так, щоб вони могли бути ацаптовані до непередбачених змін зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;

—        загальний обсяг бізнес-плану може бути прийнятним, якщо він не перевищує 100 сторінок. Як свідчить практика, обсяги бізнес-плану обмежуються 20—25 сторінками (якщо вартість про-екту більше 100 тис. грн, необхідні детальніші розрахунки з пояс-неннями);

—        якщо бізнес-план складається для досягнення цілей роз-витку і диверсифікації в нові сфери бізнесу для вже існуючого підприємства, він повинен дати відповідь, чи не постраждають поточні, основні операції від запланованих змін;

—        за необхідності додаткова інформація може бути винесена в «Додатки».

Існують також і певні правила технічного оформлення бізнес-плану. Такі правила передбачають:

—        наявність титульного аркуша;

—        наявність змісту;

—        розміщення резюме на початку бізнес-плану;

—        розміщення в кінці бізнес-плану додатків;

—        наявність приміток та посилань на джерела використаної інформації.

Оформлення змісту. Бізнес-шіан треба поділити на розділи та параграфи. Тому за титульним аркушем наводиться зміст, який містить перелік розділів, параграфів, таблиць та іншого ілюстра-тивного матеріалу, додатків.

Оформляючи бізнес-шіан, необхідно користуватися послідов-ною системою нумерації сторінок у межах документа. При цьо-му рекомендується дотримуватися таких правил:

1)         титульний аркуш не нумерується;

2)         сторінка змісту не нумерується (якщо їх кілька, то вони нумеруються римськими цифрами);

3)         основні розділи нумеруються арабськими цифрами 1, 2, 3 і т. д.;

4)         додатки позначаються великими літерами А, Б, В і т. д., наприклад «Додаток А»;

5)         сторінки додатків нумеруються так: Al, А2, A3; Б1, Б2, БЗ і т. д.

Питання для еамоконтролю

1.         Які фактори впливають на формування структури бізнес-плану?

2.         Що конкретно має включати в себе бізнес-план?

3.         Яке значення резюме як одного з розділів бізнес-плану?

4.         Які складові частини бізнес-плану є обов'язковими?

5.         Дати характеристику найбільш поширеної структури

бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробни-

чу діяльність.

6.         Назвіть основні розділи бізнес-плану. Охаракгеризуйте їх.

7.         У чому полягає загальна логіка розробки бізнес-плану?

8.         Які основні правила складання та оформлення бізнес-плану?

9.         Вкажіть способи захисту конфіденційності бізнес-плану.

10.       Яку функцію виконує титульний лист бізнес-плану?