Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Логіка розробки бізнес-плану : Бізнес-планування : Бібліотека для студентів

2.2. Логіка розробки бізнес-плану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Розробка бізнес-планів харакгерна для всіх форм та видів підприємницгва, це складова частина підприємницьких угод вироб-ничого, торгово-комерційного і фінансово-кредитного характеру.

Бізнес-план є ефективним засобом донесення нової ідеї до осіб, спроможних фінансувати. Водночас — це основа для оцін-ки перспективи розвитку та управління новим бізнесом.

Розробка бізнес-плану є досить трудомістким процесом і вимагає значних затрат часу та коштів. Тому одним із факторів,

що зумовлює ефективність і результативність бізнес-шіанування, є його організація.

Бізнес-план — це документ, який описує всі основні аспек-ти майбутнього підприємства, аналізує всі проблеми, з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем. Тому правильно складений бізнес-план відповідає на запитання: чи варто взагалі вкладати кошти в цю справу і чи принесе вона доходи, які окушіять всі витрати сил і коштів? Дуже важливо зробити це саме на папері у відповідності до вимог і провести спеціальні розрахунки. Це допомагає побачити май-бутні проблеми і зрозуміти, чи можна їх подолати.

Особиста участь керівника в складанні бізнес-плану на-стільки велика, що більшість зарубіжних банків та інвестицій-них фірм взагалі відмовляються розглядати заявки на виділен-ня фінансування, якщо стає відомо, що бізнес-план з початку і до кінця був підготовлений консультантами, а керівник його лише підписав. Залучаючись до роботи особисто, він ніби мо-делює свою майбутню діяльність, перевіряючи на міцність сам задум і себе.

Підготовкою бізнес-плану можуть займатися менеджери, підприємці, підприємства, об’єднання підприємств або консал-тингові організації. Основу групи спеціалістів, що розробляють бізнес-план, становлять маркетологи, економісти, статистики, фінансисти. Для розробки стратегії розвитку великого підприєм-ства складається розгорнутий бізнес-план. Нерідко вже на стадії його підготовки визначається партнер.

Підприємства, які працюють у стабільній ситуації та ви-робляють товар для сталого ринку, при зростанні обсягів ви-робництва розробляють бізнес-план, спрямований на удоско-налення виробництва та попіук пшяхів зниження його витрат. Але всі ці підприємства постійно розглядають заходи щодо модернізації продукції чи послуг, що виробляються чи нада-ються. Підприємства, які виробляють продукцію в умовах по-стійного ризику, насамперед, систематично працюють над осво-єнням нових видів продукції, переходом на виробництво то-варів нових поколінь та продовженням їх життєвого циклу. Якщо підприємство, плануючи значне зростання виробництва тради-ційних продуктів або тих, що освоюються, не має достатніх влас-них потужностей для їх виробництва, воно може вирішити цю проблему, виходячи з таких варіантів:

1) шляхом залучення інвестицій для створення нових по-тужностей;

2) пшяхом пошуку партнерів, в яких можна орендувати чи взяти в лізинг необхідне обладнання.

Другий варіант, якправило, забезпечує прискорене розв’я-зання завдань і потребує менше коштів. У цьому випадку вже на стадії розробки бізнес-плану визначаються вимоги до майбут-нього виробництва.

Одне із першочергових завдань бізнес-шіану — це попіук інвесторів: нових акціонерів, кредиторів, спонсорських вкладень тощо.

Загалом складно визначити послідовність опрацювання бізнес-плану, але підприємець, розробляючи його, має «внутріш-ню логіку», яка допомагає йому в процесі, підказує етапи, не дає можливості «перескочити».

У цілому логіка розробки бізнес-планів така:

1)         вибір продукту на ринку;

2)         дослідження ринкового середовища;

3)         вибір місцезнаходження підприємства;

4)         прогнозування обсягів продажу;

5)         визначення виробничих параметрів бізнесу;

6)         опрацювання цінової та збутової політики;

7)         вибір та обґрунтування організаційних параметрів бізне-су;

8)         оцінка можливих ризиків та загроз для бізнесу, прогноз їх мінімізації;

9)         оцінка фінансових параметрів;

10)       складання резюме та висновків.

Головними принципами, якими слід керуватися при роз-робці бізнес-планів, є принцип неперервності, принцип багато-варіантності, принцип кількісної оцінки цілей розвитку підприєм-ства, принцип науковості та принцип оптимальності, принцип збалансованості і принцип системності, послідовності і швидко-го (гнучкого) реагування.

Принцип неперервності означає, що роботи зі складання різних планів повинні вестися постійно, без перерв.

Принцип багатоваріантності відображає необхідність в от-риманні не одного, а сукупності планів, але перевага надається найкращому варіанту.

Принцип кількісної оцінки цілей розвитку підприємства озна-чає необхідність представлення в цифровому вираженні запла-нованих до досягнення цілей функціонування виробництва і збуту готової продукції (послуг).

Принцип науковості полягає в необхідності побудови різних видів планів на основі економічних і фінансових розрахунків,

які базувалися би на правильно обраних елементах системи пла-нування, достатньо точних вихідних даних і прогресивних нор-мах і нормативах.

Принцип збалансованості полягає у системі тісно взаємопо-в'язаних і погоджених різних видів планів, які ґрунтувалися би на реально розрахованих трудових, виробничих і фінансових ре-сурсах.

Принцип оптимальності заключається в необхідності зна-ходження і реалізації найкращих оптимальних рішень.

Принцип системності обумовлює необхідність проектуван-ня і поєднання всіх елементів системи планування в єдину сис-тему.

Принцип послідовності складається з того, що числові оцінки економічних, фінансових і інвестиційних показників, отриманих в результаті розробки бізнес-плану, повинні пов-ністю відповідати етапам стратегічного плану розвитку під-приємства.

Принцип швидкого (гнучкого) реагування передбачає мож-ливість оперативного внесення відповідних коригувань в плани виробничо-господарської та інвестиційної діяльності підприєм-ства, обумовлених змінами в мікро- і макросфері. У ринковій економіці важливо також оперативно і адекватно реагувати на сучасні досягнення науково-технічного прогресу. Це дозволить підприємству зберегти високий рівень конкурентоспроможності виготовленої продукції і підприємства.

За рахунок чітко визначених кінцевих цілей розробленого бізнес-плану вся справа бізнесу набуває цілеспрямованості, що дозволяє спрямувати енергію та дії підприємств в оптимальне русло. Підготувавши бізнес-план, підприємство чи підприємець отримує інструмент контролю управління, який забезпечує по-ступове його просування до поставленої мети.

При складанні бізнес-плану відбувається процес самонав-чання, а після реалізації передбачених ним дій він слугує осно-вою для аналізу фактичних показників. Таким чином, підприє-мець набуває знань, досвіду та професіоналізму.

У сучасних умовах бізнес-план є робочим інструментом, який описує процес функціонування підприємства, показує, яким чином його керівники мають намір досягти своєї мети. Якісно розроблений бізнес-план допомагає підприємству зрос-тати, завойовувати нові позиції на ринку, розробляти пер-спективні плани свого розвитку, формувати концепції вироб-ництва нових товарів і послуг та обирати раціональні пшяхи їх реалізації.