Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.7.3. Технологія виробництва зубних паст : Технологія парфумерно-кометичних продуктів : Бібліотека для студентів

2.7.3. Технологія виробництва зубних паст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Технологію виробництва зубних паст подано на прикладі ре-цептури, яка містить у своєму складі всі основні активні компо-ненти, характерні для зубних паст комплексної дії.

Склад  %

1.         Алюмінію гідроксид 40,00

2.         Гліцерин        10,00

3.         Сорбіт 10,00

4.         Натрій карбоксиметилцелюлоза     1,60

5.         Натрію лаурилсульфат         1,80

6.         Кальцію гліцерофосфат        1,50

7.         Натрію монофторфосфат      1,00

8.         Двоокис титану        1,00

9.         Сахарин         0,05

 

10.       Віддушка        1,00

11.       Вода очищена           до 100,00

На рис. 41 показано блок-схему технологічного процесу ви-робництва зубної пасти.

Підготовка виробництва

Підготовка сировини

Подрібнення сировини

Молотковий млин РМ-3

 

Втрати

Просіювання сировини

Вібросито ГФ-4

 

Отримання зубної пасти

Приготування розчину натрію лаурилсульфату

Реактор Р-10

 

Втрати

Приготування зубної пасти

Реактор Р-16

 

Пластичне оброб-лення зубної пасти

Вальцевий млин РМ-22

 

Фасування та упаковка зубної пасти

Підготовка туб

Стіл для огляду ГФ-26

 

Втрати

Фасування зубної пасти в туби

Автоматична лінія

фасування в туби

ГФ-23

 

Брак туб на регенерацію

Упаковка туб у коробки та пачки

Автомат для упаковки

туб у коробки

ГФ-25

Склад готової продукції

Регенерація некондиційних туб

Збірник С-27

 

Рис. 41. Блок-схема технологічного процесу виробництва зубної пасти

            Технологія парфумерно-косметичних продуктів

Опис стадій технологічного процесу

Підготовка виробництва

Технологічний процес виробництва зубної пасти проводить-ся згідно з вимогами санітарних правил та вимог, які наведені в стандарті підприємства «Санітарна підготовка виробництва зуб-них паст».

Підготовка сировини

Подрібнення сировини Гідроксид алюмінію відважують на вагах у збірник С-2, под-рібнюють на молотковому млині РМ-3. На збірник, молотковий млин РМ-3 попередньо закріплюють етикетки, де вказано най-менування сировини, її кількість, дату, номери серії, прізвище та підпис апаратника. Гідроксид алюмінію завантажують безперер-вно чистим сухим совком невеликими порціями, не допускаючи, щоб молотковий млин був перевантажений або працював ухо-лосту. Кількість зваженої та подрібненої сировини, номер партії сировини і дату апаратник відмічає в операційному листі та тех-нологічному журналі.

Просіювання сировини

Алюмінію гідроксид просіюють на віброситі ГФ-4, використо-вують сито № 61 з розміром отвору 0,09± 0,015 мм. Кальцію гліцерофосфат та натрію монофторфосфат зважують на вагах і завантажують у збірник С-6. Потім його просіюють на віброситі, використовуючи капронову сітку № 61 з розміром отворів 0,09±0,015 мм. Просіяну сировину збирають у збірники, на які закріплюються етикетки із зазначенням найменування сирови-ни, її кількості, серії, прізвища та підпису апаратника. Кількість зваженої і просіяної сировини, номер партії сировини та дату апаратник відмічає в операційному листі й технологічному жур-налі. Просіяна сировина передається на стадію «Отримання зуб-ної пасти».

Приготування розчину лаурилсульфату натрію

У реактор Р-10 із вимірника завантажують частину очищеної води. Води беруть у п’ять разів більше, ніж вага лаурилсульфату.

Воду в реакторі підігрівають до температури 60–70 °С і вручну завантажують із збірника відважений на вагах натрію лаурилсуль-фат. Суміш у реакторі перемішують до повного розчинення на-трію лаурилсульфату. На реактор попередньо прикріплюють ети-кетку, де вказують найменування розчину, номер серії, кількість, дату, прізвище та підпис апаратника. Після розчинення натрію лаурилсульфату розчин охолоджують до температури 18–22 °С пуском холодної води в сорочку реактора.

Кількість отриманого розчину, номер серії та дату апаратник відмічає в технологічному журналі. Розчин передається на ста-дію «Приготування зубної пасти».

Приготування зубної пасти

Натрій карбоксиметилцелюлозу зважують на вагах і переван-тажують в збірник. Частину води, очищеної, відміряної вимірни-ком, заливають у реактор Р-16. На реактор попередньо закріп-люють етикетку, де вказують найменування препарату, номер серії, кількість, дату, прізвище та підпис апаратника. У реактор завантажують гліцерин із вимірника. При постійному перемішу-ванні в реактор вручну завантажують зважену кількість натрій кар-боксиметилцелюлози. Розчин залишають у реакторі для набухан-ня протягом однієї години. Після набухання суміш нагрівають до температури 65–70 °С пуском пари в сорочку реактора. Розчин перемішують до отримання однорідної маси. Потім реактор та розчин охолоджують пуском холодної води в сорочку реактора. Відбирають пробу для визначення пластичної в’язкості.

Апаратник в операційному листку та в технологічному жур-налі відмічає дату та час виготовлення, масу завантажених ком-понентів та результати в’язкості розчину гелеутворювача.

Після отримання позитивних результатів у реактор Р-16 за-вантажують із збірника алюмінію гідроксид, включають мішалку та перемішують протягом 10–15 хв до отримання однорідної суміші. Потім при постійно працюючій мішалці завантажують із збірників кальцію гліцерофосфат і монофторфосфат. Суміш у реакторі Р-16 перемішують протягом 15–20 хв. Додають із збірників зважені на вагах порції сорбіту, двоокису титану та саха-рин. Перемішують ще 10 хв і відбирають пробу для визначення вмісту алюмінію гідроксиду в пасті. При отриманні позитивного

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

результату в реактор Р-16 за допомогою стиснутого повітря за-вантажують розчин натрію лаурилсульфату з реактора Р-10. Вручну додають віддушку із збірника, яку зважили попередньо на вагах у потрібній кількості. Перемішують ще 10 хв. У разі по-треби (спінений продукт) масу вакуумують протягом 15–20 хв для видалення повітря із зубної пасти.

Із різних місць реактора Р-16 хімік ВТК відбирає середню про-бу приготовленої зубної пасти на аналіз. При отриманні позитив-них результатів аналізу, які хімік заносить в операційний лист, масу передають на стадію «Пластичне оброблення зубної пасти».

Пластичне оброблення зубної пасти

Отриману пасту за допомогою стиснутого повітря з реакто-ра Р-16 передають у бункер вальцювальної машини RM-22. Зазор між валами виставляють на 0,08–0,12 мм. На вальцю-вальній машині закріплюють етикетку, де вказують найменуван-ня препарату, номер серії, кількість, дату, прізвище та підпис апаратника.

Провальцьована зубна паста надходить до бункера тубона-повнювальної машини ГФ-23.

Фасування та пакування зубної пасти

Перегляд туб

Перед початком фасування та пакування туби, які надходять, продивляються на столі ГФ-26 і відбирають браковані:

—        які не мають лакового покриття на внутрішній поверхні;

—        не мають тексту або текст виконаний неякісно;

—        мають у стінках видимі наскрізні отвори;

—        мають відхилення за розмірами;

—        забруднені;

—        сильно деформовані;

—        з неякісними бушонами.

Слабодеформовані туби виправляють вручну; неякісні бушо-ни замінюють бушонами, знятими з бракованих туб.

Фасування зубної пасти в туби

Зубна паста самопливом або під тиском надходить у бункер до відмітки на внутрішній стінці бункера автомата ГФ-23. Потім

вмикають мішалку бункера, настроюють вузол дозування на не-обхідну масу. Лоток постачальника заповнюють вручну пустими тубами. Через потужне сопло туби заповнюють пастою та за-фальцьовують. На автоматі попередньо закріплюють етикетку, де вказують найменування препарату, номер серії, кількість, дату, прізвище та підпис апаратника.

Заповнені туби зі стрічкового транспортеру автомата для за-повнення туб подають на автомат з упаковки туб у пачки й ко-робки ГФ-25.

Укладання туб у коробки, пачки та короби

На автоматі для укладання туб ГФ-25 автоматично туби укла-даються в пачки, а пачки в групову тару — короби.

Під час укладання туб у пачки та коробки слідкують за пода-чею туб, заповнених зубною пастою, подачею пачок та коробів. Треба своєчасно поповнювати штабельні шахти пачками і слідку-вати за якістю упаковки: не повинно бути деформованих пачок, номер серії та строк придатності повинні бути нанесені чітко і в потрібному місці. Контроль за масою упаковки із зубною пастою здійснюється електронними автоматичними вагами, які установ-лені на транспортері укладального автомата. Забраковані пачки відправляються на стадію регенерації.

Коробки із коробкового картону з 40 пачками оклеюють клеє-вою стрічкою, на кінці якої наклеюють етикетку затвердженого зразка із зазначеним на упаковці номером.

Упаковану готову продукцію направляють у пакувальне від-ділення (або карантинний склад) де викладають повну серію і пред’являють ВТК для повного аналізу за всіма показниками ГОС Ту.

Отримавши позитивні результати аналізу, ВТК виписує ана-літичний паспорт на серію зубної пасти, і готова продукція пе-редається разом з аналітичним листком на склад готової про-дукції.

Туби, отримані в процесі фасування й упакування з неякіс-ною зафальцьовкою, деформовані, з великим недопустимим відхиленням у дозуванні, підлягають регенерації.

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

Регенерація некондиційних туб

Із некондиційних туб вручну витискують зубну пасту в збірник С-27. Потім її повертають у реактор Р-16. На збірник закріплю-ють етикетку, де вказують найменування некондиційного продук-ту, кількість, номер серії, дату, прізвище та підпис апаратника.

Контролер збирає в окрему папку всі етикетки з обладнання і виробничих приміщень, паспорти якості вхідної сировини (ана-літичні листи, протоколи аналізу, протоколи виготовлення серії, пакувальну групову етикетку з номерами пакувальниць, аналітич-них паспортів серії та зразок готової упаковки). Усі документи прошивають, завіряють печаткою ВТК і з них формують досьє на серію виробництва пасти.