2.7.2. Зубні пасти. Основна сировина та її характеристика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Зубні пасти мають великі переваги перед порошками: вони компактні, пластичні, зручні у використанні, приємні на смак, дов-ше зберігають свої корисні властивості і більш гігієнічні. Пасто-подібна консистенція дозволяє вводити більше різних корисних добавок, які мають лікувально-профілактичну дію.

Зубна паста являє собою тонку, стабільну та однорідну сус-пензію порошкоподібних частинок у суцільній, безперервній рідкій фазі. Дисперсною фазою є абразивні речовини, структуроутво-рювачі та інші наповнювачі, нерозчинні в дисперсійному середо-вищі. Дисперсним середовищем є гель, який містить біоактивні добавки, поверхнево-активні речовини, ароматизатори та інші компоненти.

Дисперсна фаза «відповідає» за механічне та хімічне оброб-лення поверхні зубів, а дисперсне середовище забезпечує транс-портування біодобавок у тверді тканини зубів та м’які тканини ротової порожнини.

Сучасна зубна паста — це складна система, сформована з абразивних, зволожувальних, зв’язувальних, піноутворювальних, поверхнево-активних компонентів, консервантів, смакових напов-нювачів, ароматичних компонентів, води та лікувально-профілак-тичних елементів.

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

Співвідношення цих компонентів і визначає властивості, при-значення, механізм дії та ефективність паст. Тепер легше зрозу-міти навіщо нам потрібен кожний із інгредієнтів пасти.

Полірувальні речовини (20–40 % від загального складу пас-ти) призначені для видалення нальоту та залишків їжі, а також ко-лоній бактерій з поверхні зубів та їх полірування після цього. На гладенькій поверхні зубів значно важче закріпитися речовинам, які формують м’який наліт. Полірувальний ефект з’являється завдяки абразивній дії полірувальних речовин. Вона тим вища, чим крупніші частинки абразиву і, навпаки, чим вони дрібніші, тим абразивні властивості менші, м’якіші. Ці властивості і визначають типи зуб-них паст: Smokers — агресивний, жорсткий абразив і Sensitive — дуже м’який абразив. Перші зараз не використовують. Здебіль-шого для дорослих та підлітків використовується абразив серед-ньої агресивності, а в дитячих пастах використовують тільки м’я-кий абразив з низькою ефективністю, оскільки емаль у дітей знаходиться у стадії формування. Тому використовувати пасту для дорослих дітям не рекомендується і «паста для всієї родини» — це не більше як невдала безвідповідальна реклама.

До абразивів, які використовують у складі зубних паст, відно-сяться: карбонат кальцію (крейда), бікарбонат натрію, хлорид натрію, дигідрат дикальційфосфату, моногідрат дикальційфосфа-ту, трикальційфосфат, пірофосфат кальцію, метафосфат натрію, гідрокcи Sалюміній, бентоніти, двуокис кремнію, силікат цирко-нію, полімерні сполуки метилметакрилату. Зараз у складі паст використовують не один, а декілька абразивних компонентів, таких як крейда та дикальційфосфат, крейда й гідроокис алюм-інію, дигідрат та безводний дикальційфосфат, крейда та оксид кремнію та ін. Це пов’язано з різними фізико-хімічними власти-востями абразивів, такими як ступінь дисперсності, твердість, рН. Вони, у свою чергу, впливають на стираючу властивість та лужність паст, до складу яких вони входять.

СаСО3, або хімічно осаджена крейда, поділяється на чотири типи за ступенем своєї дисперсності:

—        надтонкий (менше ніж 0,1 мкм);

—        тонкий (0,1–1,0 мкм);

—        середній (1,0–5,0 мкм);

—        грубий (понад 5,0 мкм).

За формою кристалів крейда поділяється на:

—        кальцит (прозорі безкольорні кристали — ромбоедри з гек-сагональною решіткою);

—        арагоніт (прозорі безкольорові кристали голчастої форми);

—        ватерит (у вигляді сферолітів, які не утворюють кристалів правильної форми).

Найчастіше в пасти вводять арагоніт або суміш арагоніту та кальциту, оскільки вони сприяють утворенню кремоподібної кон-систенції досить стабільної при зберіганні.

Зволожувальні речовини, або зволожувачі, — важливі ком-поненти зубної пасти, оскільки вони протидіють випаровуванню води і тим самим сприяють збереженню однорідності пасти й легкому видавлюванню її з туби. Як зволожувачі найчастіше ви-користовують гліцерин і сорбіт.

Зв’язувальні речовини. Вміст їх у пасті — від 1 до 5 %. Вони утримують систему від розпадання і виділення її компонентів. Для цього використовують смоли, які видобувають із деревини, рос-лин та морських водоростей.

Піноутворюючі ПАР, або детергенти, становлять 1–2 % пас-ти. Вони утворюють у ротовій порожнині стійку дрібнокомірчасту піну, яка сприяє видаленню нальоту і поліпшує процес чищення зубів. Найпоширенішими ПАР є аніонні, а саме — лаурилсуль-фат натрію та лаурилсаркозинат натрію. Інколи використовують сульфовану та нейтралізовану рицинову олію або натрову сіль тауриду жирної кислоти.

Антимікробні препарати, або консерванти. Їх уводять не для боротьби з мікрофлорою в ротовій порожнині, а для того, щоб зберегти мікробну чистоту в пасті в період її зберігання та використання. Це забезпечується спиртом, формальдегідом та іншими консервантами.

Смакові наповнювачі, або віддушки, застосовуються в зуб-них пастах для маскування неприємного смаку або запаху окремих компонентів. Вони роблять пасту приємною на смак і забезпечу-ють краще ставлення до неї споживачів. Для цього використову-ють такі речовини, як ментол, м’яту перечну, ванілін, аніс, евкаліпт та штучні некарієсогенні підсолоджувачі — сахарин та гліцерин.

Вода є одним із головних компонентів, який зв’язує в єдине ціле всі інші інгредієнти. Її звичайний вміст — 20–30 %. У виробництві

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

паст використовують дистильовану, або демінералізовану, воду очищену на катіонітних та аніонітних установках.

Лікувально-профілактичні добавки — це речовини, які гігієнічну пасту роблять лікувально-профілактичною і забезпечу-ють їй ці властивості під час використання. Якщо до складу пас-ти входять один або два фтормісткі компоненти, то вона має ан-тикарієсні властивості. Вміст антисептиків типу хлоргексидину та триклозану свідчить про протизапальні лікувальні властивості проти парадонта. Для цієї ж цілі використовують більш м’які вод-но-спирто-гліцеринові або олійні екстракти лікарських рослин.

Гелеутворювальні речовини. В’язкості, пластичності та тик-сотропності гелевим пастам надають натуральні та синтетичні гідроколоїди. До природних відносяться гідроколоїди, які добува-ють із морських водоростей: альгінат натрію та карагінат натрію. Інколи використовують отриману з плодів та соків рослинну ка-медь — трагакант та пектин. Ферментативним розщепленням цукру отримують декстрин.

Карагенат отримують із червоних водоростей. Він забезпе-чує стабільність гелів за наявності як одновалентних, так і пол-івалентних металів. Спіралеподібні полісахаридні ланцюжки стабілізують структуру пасти.

Камедь — це смоли, отримані із стовбурів та гілок рослин. Вони також являють собою кальцієві та магнієві солі полісаха-ридів.

До синтетичних гідроколоїдів відносяться натрійкарбоксиме-тилцеллюлоза (Na-КМЦ) та оксиетилцеллюлоза.

Ферменти. За останні 15-20 років до зубних паст стали вво-дити ферменти: лізоцим гідрохлорид, який пригнічує дію восьми видів бактерій; панкреатин та трипсин, які гідролізують білки та білкові комплекси; декстраназу — грибкову культуру яка при-гнічує дію мікроорганізмів, та мутаназу, яка розщеплює декст-рин, діючи на cr-1-З-глюкозидні зв’язки.

Вітаміни. 3 лікувально-профілактичною метою до складу су-часних зубних паст вводять різні водорозчинні вітаміни — В3, В6, PR С та К. їх вміст у складі паст становить: В6 — 0,1-0,45 %, В3 — 1,0-3,0 %, вітаміна С — 0,5-2,0 %, РР — 0,5-1,5 % і вітаміна К — 0,2-0,4 %. Вітаміни значно довше зберігають свою активність у пастах з нейтральним або слаболужним середовищем.

Біологічно активні добавки — проявляють протизапальну дію на ясна та слизову оболонку ротової порожнини, стимулю-ють обмінні процеси в тканинах парадонту, зменшують крово-течу із ясен, запобігають карієс зубів та утворенню зубних на-льотів.

Протизапальну дію на м’які тканини ротової порожнини ви-являють такі добавки: хлорофіло-каротинова паста, екстракти ромашки і звіробою, обліпихи, насіння моркви, аїру болотного, біоконцентрату лаванди, екстракти ялівцю, прополісу, різні віта-міни.

Ефективними компонентами в усуненні карієсу є фториди, гліцерофосфат кальцію. Фториди — це фторфосфат натрію, фто-рид натрію (на його основі розроблено систему «Флуористат», яка входить до широко відомої та популярної зубної пасти «Блендамед») і амідофторід (паста «Элмекс»).

Більшість зубних паст містить фториди в розчиненому виг-ляді. У межах, встановлених косметичним стандартом (вміст фторидів — до 1500 мг на 1 кг зубної пасти), вони вважаються зовсім нешкідливими. Останніми роками використання фторо-містких зубних паст призвело до значного скорочення захво-рювання на карієс. Фториди чинять на зуби не лише профілак-тичну, антикарієсну, а й відновлювальну дію. Вони пригнічують обмін речовин у бактерій, які містяться в зубному нальоті, та їх спроможність до утворення кислот, які агресивно діють на зубну емаль. Крім того, ще й затримується утворення та по-ширення бактеріального нальоту. Фториди також сприяють затвердінню поверхні зубів та підсилюють їх стійкість до дії кислот.

Найефективнішою сполукою є амінофторид.

Гліцерофосфат кальцію, який входить до складу протикарієс-них зубних паст серії «Новий жемчуг», є природним напівфабри-катом фосфорно-кальцієвого обміну і не сприяє ніякому неба-жаному впливу ні на організм у цілому, ні на тканини ротової порожнини.

Для запобігання утворенню зубного нальоту до складу зуб-них паст вводять мінеральні солі, пірофосфати та сполуки цинку.

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

Асортимент, класифікація та призначення зубних паст

Класифікацію зубних паст подано в табл. 34. Залежно від спеціальних домішок пасти поділяються на:

—        гігієнічні;

—        лікувально-профілактичні;

—        спеціальні.

Гігієнічні — без лікувально-профілактичних добавок. Вони добре освіжають ротову порожнину і очищують та полірують зуби, надають їм блиск та білизни. До таких паст відносяться «М’ят-на», «Апельсинова» та ін.

Лікувально-профілактичні зубні пасти повинні мати всі властивості гігієнічних паст і, крім того, підтримувати в доброму стані м’які тканини парадонту (ясен), емаль та дентин зубів внас-лідок введення до їхнього складу додаткових корисних добавок. Залежно від біологічно активних добавок цю групу зубних паст поділяють на протикарієсні, протизапальні та комплексної дії.

Протикарієсні містять фториди, гліцерофосфати кальцію, пасти зарубіжних фірм — систему «Флуорестат» та ін.

Карієс — це патологічний процес, який характеризується руй-нуванням твердих тканин емалі зуба. Причина — вплив слини та продуктів життєдіяльності бактерій, наявність зубного нальоту та ін.

Класифікація зубних паст

Та б л и ц я 3 4

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ

Значення рН

Пінне число

Призна-чення

Статево-вікова ознака

Склад

 

-Нейтральні

-Слабколужні

-Лужні

Ті, що піняться -Слабко піняться -Сильно піняться

-Спеціальні (відбілювальні та для курців)

.. Гігієнічні

^Лікувально-профілактичні (протизапальні, протикарієсні, комплексної дії)

-Дитячі

Підліткові -(від 9 до 14 років)

-Дорослі

-Гелеподібні (прозорі)

Абразивно -місткі (з крейдою, без крейди)

Перша фторомістка паста під назвою «Жемчуг» з’явилася в Радянському Союзі на початку 70-х років і вироблялася спочатку на фабриці «Свобода» (Москва), а потім у Ленінграді, Харкові та інших містах. З’явилася вона як результат великих експеримен-тальних досліджень та клінічних спостережень. Це була значна спільна праця хіміків та медичних працівників, яка показала, що солі фтору та гліцерофосфати кальцію здатні швидко проникати в тканини зуба, що спричиняє їхню мінералізацію і зменшує мож-ливість карієсу. Готовий напівфабрикат фосфору та кальцію — гліцерофосфат кальцію забезпечує швидшу та повноціннішу міне-ралізацію зубів і тому пасти, які його містять, мають вираже-ну протикарієсну дію як при обробленні зубів щіткою, так і при прийманні всередину. На основі цих досліджень розроблено па-сти «Фтородент», «Арбат», «Жемчуг» та інші, які й зараз виробля-ються вітчизняною промисловістю.

Фосфат із зубної пасти «Жемчуг» за три хвилини чищення проникає в тканини зуба на 0,9 % свого об’єму, що достатньо для ремінералізуючої дії.

Фосфатомісткі зубні пасти рекомендується використовувати для аплікацій на зуби (1–2 рази на тиждень на 10–15 хв). Це наполовину знижує приріст карієсу.

При лікуванні некаріозних уражень (флюороз, гіпоплазія та інших) слід обов’язково застосовувати аплікації щоденно протя-гом місяця і лише потім проводити відновне лікування — плом-бування композитами.

Закордонні пасти, такі як «Аквафреш», «Колгейт», «Макклінз» та інші обов’язково містять фториди та гліцерофосфат кальцію і від-різняються лише кількістю активно діючих компонентів. У 1998 р. Інститутом Фармакології і токсикології АН України було показано, що зубні пасти «Макклінз Кульмінт» та «Макклінз Фрешмінт» є високо ефективним засобом запобігання та лікування карієсу і їх доцільно поширювати їх на ринку антикарієсних засобів в Україні. Чотири основні активні компоненти цих паст, що забезпечують лікування та профілактику карієсу, є: монофторфосфат натрію, гліцерофосфат кальцію, карбонат кальцію та протимікробний засіб триклозан. Останній у кількості 0,2 % забезпечує доповню-ючий засіб для захисту ротової порожнини від зубного нальоту, який містить патогенну мікрофлору, змінює рН у кислий бік, і це

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

сприяє розвитку карієсу. У дослідах in vitro було показано, що триклозан закріпляється на поверхні ротової порожнини і зали-шається мікробіологічноактивним протягом чотирьох-п’яти годин після використання.

Другим важливим компонентом пасти «Макклінз» є карбонат кальцію — традиційний компонент. Він виконує подвійну роль: утворює лужне середовище і тим самим нейтралізує кислоти їжі та бактеріальні кислоти. Це не тільки зменшує кислотну деміне-ралізацію зуба, а й заповнює дифіцит кальцію внаслідок деміне-ралізації ендогенного кальцію.

Два останніх основних компоненти — монофторфосфат нат-рію (1,0–1,5 %) та гліцерофосфат кальцію (0,13 %) — виконують основну протикарієсну функцію — утворення нової структури на поверхні зубної емалі — фторапатиту. Він не чутливий до дії кис-лоти і тому перестерігає зубну поверхню від її дії. Крім того, фто-рид інгібує метаболізм переходу глюкози в кислоту, який має місце в зубному нальоті за наявності бактерій.

Сумісно з монофторфосфатом натрію гліцерофосфат кальцію утворює структуру фторапатиту, який сприяє відновленню та збіль-шенню міцності структури зубної емалі. Комплекс монофторфос-фат натрію — гліцерофосфат кальцію — карбонат кальцію — трик-лозан значно ефективніший ніж один монофторфосфат натрію.

Крім перерахованих основних активних компонентів, паста «Макклінз» британської кампанії «Сміт Клайн Бігем» містить ще низку доповнюючих компонентів: зволожувальну систему (сорбіт натрію, карбоксиметилцелюлозу, карагенан та гліцерин); поліру-вальну систему (карбонат кальцію та кремнезем); аромат (суміш ефірних олій) та барвники, поліетиленгліколь, бензойну кислоту. За всіма цими компонентами були проведені токсикологічні дос-лідження, які показали їх нешкідливість у концентраціях, які ви-користовуються в цій пасті.

Пасти протизапальної дії використовують для лікування та профілактики захворювань парадонту. Парадонтоз — захворю-вання ясен, яке веде до руйнування зубоясеневого з’єднання, котре у важких випадках призводить до рухливості, а потім і до випадіння зубів. Це зумовлено тими самими причинами, що й карієс. Захворювання ясен — гінгівіт супроводжується набряка-ми, почервонінням та легкою кровотечею.

Протизапальні зубні пасти містять у собі добавки, які мають дублячі, тонізуючі та протизапальні властивості. До них відносять-ся «Лесная», «Ромашка», «Колибри», «Силодент», «Мечта», «Эк-стра» та «Парадонтол».

Паста «Лісова» містить концентрований хвойний екстракт, який має бактерицидні властивості. Сприяє заживленню ранок та ссадин, зміцнює ясна, зменшує їх кровоточивість. Інститутом Російської Академії медичних наук підтверджена їхня антивірус-на дія.

Зубні пасти комплексної дії поділяються на два типи.

Перший — пасти, які зміцнюють зубну емаль, запобігаючи карієсу та утворенню зубного каменю. Зубний камінь утворюєть-ся із вапняного бактеріального нальоту на зубах. Видаленню нових утворень зубного каменю сприяє фермент лізоцил, який входить до складу зубної пасти комплексної дії. Профілактика ут-ворення зубного каменю — ретельне видалення зубного нальо-ту. Активні речовини зубних паст — пірофосфат та сполуки цин-ку можуть тільки сповільнювати процес утворення каменю в два рази. Видаляти зубні камені — це справа стоматолога. Пасти тут безсилі. Найменування паст, які затримують карієс та утворення зубного каменю, — «Аквафреш», «Карімед» та ін.

Пасти, які зміцнюють зубну емаль (протикарієсні) та запобі-гають запальним процесам у яснах, становить другу групу паст комплексної дії. Найменування цих паст: «Лесной бальзам», «Но-вый жемчуг», «Макклінз», «Блендамед», «Колгейт», «Денталл», «Лучезарная».

Спеціальні зубні пасти — їх поділяють на відбілювальні та пасти для курців.

Відбілювальні пасти випускають у невеликій кількості. Ви-сокі концентрації хлору та гідропіриту, які містяться в них, по-ступово руйнують емаль. Випускають відбілювальні пасти без хлору та гідропіриту із соком ревеню, щавелю та кислих яблук, які видаляють темні плями з емалі. Це імпортні пасти «Вайтен», «Денівіт».

Спеціальні пасти для курців. У Франції розроблено зубну пасту, яка пригнічує бажання палити. Вона містить нітрат срібла, який при очищенні зубів залишається в ротовій порожнині і при контакті з тютюновим димом спричинює фізіологічні ефекти

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

втрати смаку тютюну. Найменування пасти «Дента-Клін» — спеціально для курців. Вона видаляє наліт, утворений нікотином.

Зубні пасти для дітей можуть бути гігієнічними («Дракоша», «Каримед детский», «Детский жемчуг», «Бемби»). Дитячі пасти відрізняються значно зниженим вмістом фторидів (0,025–0,03 %). Це пов’язано з тим, що діти інколи ковтають смачну, ароматизо-вану пасту, а інколи можуть і з’їсти її. Діти віком до трьох років ковтають до 30 % пасти, що може призвести до появи темних плям на вторинних зубах (вентофтороз). Ця пересторога веде до послаблення в боротьбі з карієсом на його початковій стадії.

З шестирічного віку дітей треба поступово привчити до вико-ристання пасти для дорослих, з тим щоб вони отримали опти-мальну кількість фторидів; при цьому утворення темних плям на емалі передніх зубів, як правило, не буває. Користуватися дітям слід лікувально-профілактичною пастою без запаху та кольору.