Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Технологія парфумерно-кометичних продуктів : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій

Л. В. Пешук, Л. І. Бавіка, І. М. Демідов

ТЕХНОЛОГІЯ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ — 2007

УДК 665(075.8) ББК 24.6я73 П 31

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18-Г-29 від 12.01.2007 р.)

Рецензенти: Лисюк Г. М. — доктор техн. наук, професор (Харківський державний університет харчування і торгівлі Міністерства освіти і науки України). Петік П. Ф. — к.т.н., директор Українського НДІ олій та жирів. Голодняк В. О. — заст. директора з науки Українського НДІ олій та жирів. Теплицький В. Б. — к.т.н., головний технолог приватної виробничо-технологічної фірми «ЮСІ».

Пешук Л. В., Бавіка Л. І., Демідов І. М.

П 31    Технологія парфумерно-косметичних продуктів. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 376 c.

ISBN 978-966-364-484-4

Наведено сучасну класифікацію, номенклатуру, властивості парфумер-них та косметичних продуктів і туалетного мила, вимоги до їхньої якості, основні принципи та особливості складання рецептури, теоретичні та інже-нерні основи їх отримання, упакування, транспортування, зберігання й ви-користання, подано технологічні схеми виробництва парфумерно-косме-тичних продуктів різного агрегатного стану та перспективи їх виробництва.

Для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації на-пряму 6.051701 «Харчова технологія та інженерія» спеціальності «Тех-нологія жирів та жирозамінників» та спеціалізації «Технологія парфумер-но-косметичних продуктів».

Беручи до уваги, що сучасна економічна політика в Україні спрямо-вана на створення сприятливих умов для розвитку підприємництва і вітчизняного виробництва, а також недостатність навчальної літерату-ри, цей навчальний посібник стане корисним для фахівців, що займа-ються даною проблемою, а також для широкого кола читачів.

© Пешук Л. В., Бавіка Л. І., Демідов І. М., 2007

ISBN 978-966-364-484-4     © Центр учбової літератури, 2007