Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Інноваційний менеджмент як практичний інструмент впровадження інноваційної теорії : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

2.2. Інноваційний менеджмент як практичний інструмент впровадження інноваційної теорії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Відомий класик інноваційної теорії розвитку Й. Шумпе-тер розробив перші підходи до пояснення феномену науково-технічного прогресу на мікрорівні. Зокрема, у своїй праці “Те-орія економічного розвитку” (1911 р.) він розмежував два бло-ки господарського життя: рутинний кругообіг і розвиток, чи інновацію, стверджуючи, що розвиток економіки (тобто не просто її механічне розширення, а постійні якісні зміни) не може з’явитися із рутини. Збуджувачем спокою в такій ситу-ації є Підприємець (слово “Підприємець” в шумпетерському розумінні пишуть з великої літери) [39]. Відокремивши ресур-си із рутинного кругообігу, Підприємець використовує їх на свій розсуд. Й.Шумпетер називає це новими комбінаціями ре-сурсів, яких він нараховує як п’ять можливих різновидів:

•          створення нового товару чи послуги;

•          створення нового методу виробництва;

•          відкриття нового ринку збуту;

•          застосування нового джерела або виду сировини;

•          введення нових принципів організації діяльності фірми.

Підтвердженням класичних постулатів є досвід провідних компаній світу, який доводить, що успіх чи невдача нововве-дення залежить від обсягу попиту на новий чи аналогічний то-вар, обсягу пропозиції аналогічних товарів, якості, ціни ново-го товару та інше, тобто визначаються звичайними ринковими факторами.

Історичний досвід також показує, що люди з новаторськи-ми здібностями очолювали найрізноманітніші фірми. Але можливість проявити ці здібності далеко не однакова в ком-паніях, що дотримуються різних стратегій конкурентної бо-ротьби. У кожного типу фірм є свої переваги: сила у великих компаній; гнучкість у дрібних фірм; пристосованість до особ-ливих сегментів ринку у спеціалізованих компаній. Різно-типні компанії постійно існують поряд одна з одною, створю-ючи взаємну загрозу їх діяльності. Ринок завдяки цьому захи-щений від засилля будь-якої однієї групи компаній та немину-чого у такому разі застою, завищення цін, зниження якості та інших недоліків монополізму.

Таким чином, розвиток сучасної економіки визначається науково-технічним прогресом, а його механізм, з точки зору впливу на нього тих чи інших фірм, можна розподілити на чо-тири послідовні етапи [40]:

 1)        основна роль належить фірмам-піонерам. Сполучення одержимості ідеєю з повною фінансовою відповідальністю за справу забезпечує ефективність їх розробок, а невеликі розміри компанії та її незалученість в поточне виробництво створюють організаційні передумови успіху;

2)         лідерство у здійсненні науково-технічного прогресу пе-реходить до великих фірм. На цьому етапі новаторів витісня-ють з подальших стадій просування нового продукту на ринок;

3)         подальший розвиток процесу проходить на масовому, контрольованому великими фірмами ринку, де недавня но-винка вже перетворена ними у стандартний товар. Виникає тенденція до пошуку ніш, адаптованого до науково-технічного прогресу, пристосуванню товару до спеціальних запитів окре-мих груп споживачів. Центральна роль тут належить спеціалізованим фірмам;

4)         великі компанії продовжують поточне вдосконалення товару. Ли