Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 2. МЕНЕДЖМЕНТ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ 2.1. Інноваційна теорія економічного розвитку : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

Розділ 2. МЕНЕДЖМЕНТ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ 2.1. Інноваційна теорія економічного розвитку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Рівень науково-технологічного прогресу в сучасному світі є одним із важливих показників не лише соціально-еко-номічного розвитку країни, але й основним ресурсом її еко-номічного зростання та визначає місце країни в світовій еко-номіці. Визнання провідної ролі науково-технічної сфери в ста-новленні та зміцненні господарства ставить на перший план необхідність розроблення та реалізації активної політики, здатної концентрувати національні ресурси та зусилля на пріоритетних напрямах науково-технічного та соціально-еко-номічного розвитку. Тому, серед основних макроекономічних проблем, проблеми економічного зростання є найвагомішими, а прогнози щодо перспектив економічного розвитку постійно перебувають в центрі уваги науковців.

Науково-технічна сфера, результати якої все більш інтен-сивно залучаються в господарський обіг, формуючи економіку інноваційного типу, є важливим фактором глобалізації. Роз-винута наука, доступ до новітніх технологій та ефективні освітні технології є важливими складовими моделі стійкого розвитку передових країн в сучасну епоху. Розбудова такої моделі сприяє конкурентоспроможності та світовому науково-технічному лідерству: країни, які спроможні забезпечити без-перервну та інтенсивну конвертацію наукових знань в нові технології і товари, отримують незаперечні переваги та мають стійкі темпи економічного розвитку.

В традиційній уяві економічне зростання визначається як стійкий процес росту виробничих можливостей економіки та збільшення внаслідок цього національного доходу. Вивченню причин економічного зростання присвячені дослідження бага-тьох вчених-економістів. Так, перші спроби дослідження цьо- го процесу належать А. Сміту. До середини ХVШ ст. перева-жала думка, згідно якої єдиним засобом збільшення національного багатства було досягнення задовільного торгівельного балансу. Д. Юм заперечував цю думку і стверд-жував, що для економічного росту має основне значення торгівельний обіг, тобто експорт і імпорт. За А. Смітом для економічного зростання необхідне постійне збільшення за-пасів капіталу завдяки інвестиціям, але важливою є якість са-мого капіталу. Інвестиції низької якості ведуть до зростання коефіцієнта зносу і повільним темпам зростання протягом тривалого часу або навіть до незадовільного зростання.

В подальшому принципово важливим висновком було те, що економіка характеризувалась нейтральним впливом на-уково-технічного прогресу. Р. Харрод визначав нейтральний прогрес як прогрес, при якому темп прирощення капіталу дорівнює породженому ним темпу приросту доходів [5]. Мо-дель Харрода-Домара [6] є теоретичним обгрунтуванням не-обхідності активної державної економічної політики, так як будь-яке відхилення від її умов призводить до подальшої роз-балансованості економіки, а розвиток в нерегульованих умо-вах обов’язково приводить або до зростання безробіття, або до гострої нестачі робочої сили, депресії чи перегріву економіки. Це логічний висновок із багатьох інших розробок кейнсіансь-кої школи.

Р. Солоу подолав надмірну визначеність моделі Харрода-Домара і встановив, що якщо економіка знаходиться в умовах стійкого стану, то починають діяти сили, що призводять до її довгострокової рівноваги. Особливість й