Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

ВСТУП            3

Розділ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКО-

НОМІКИ ЗНАНЬ       7

1.1.      Концепція економіки знань             7

1.2.      Сучасна наука управління    18

ЛІТЕРАТУРА             44

Розділ 2. МЕНЕДЖМЕНТ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ 48

2.1.      Інноваційна теорія економічного розвитку            48

2.2.      Інноваційний менеджмент як практичний інструмент впровадження інноваційної теорії . . .63

ЛІТЕРАТУРА             81

Розділ 3. РЕСУРСНА КОНЦЕПЦІЯ            85

3.1.      Ресурси як критерій розвитку економічних систем           85

3.2.      Сучасна ресурсна концепція в менеджменті         106

3.3.      Управління ресурсним потенціалом як фактор успіху функціонування організації       123

ЛІТЕРАТУРА             135

Розділ 4. КОНЦЕПЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ . . . .138

4.1.      Необхідність застосування менеджменту знань . .138

4.2.      Підходи до формування системи ме-неджменту знань    148

4.3.      Знання та організаційна пам’ять в системі менеджменту знань             158

4.4.      Стратегія знань організації    164 4.5. Заходи щодо реалізації менеджменту знань

організації       168

ЛІТЕРАТУРА             176

Розділ 5. РЕІНЖИНІРИНГ: КОНЦЕПЦІЯ І ЛОГІКА

ЗДІЙСНЕННЯ            179

5.1.      Сутність та етапи розвитку концепції реінжинірингу       179

5.2.      Бенчмаркінг як засіб обґрунтування доцільності і напрямів реінжинірингу       186

5.3.      Основні етапи реінжинірингу і організація його здійснення       199

5.4.      Оцінювання ефективності реінжинірингу              216

ЛІТЕРАТУРА             220

Розділ 6. ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОГО

МЕНЕДЖМЕНТУ      222

6.1.      Інституціональна теорія та корпоративний сектор економіки    222

6.2.      Сучасні теоретичні підходи до злиття та поглинання компаній             230

6.3.      Проблеми формування корпоративних структур 244

ЛІТЕРАТУРА             257

Розділ 7. ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГ МЕНЕДЖМЕНТУ      260

7.1.      Місце маркетинг менеджменту в сучасній маркетинговій концепції     261

7.2.      Місце маркетингового менеджменту в еволюції кон-цепції менеджменту       270

7.3.      Практичні аспекти застосування маркетингових підходів в управлінні підприємствами        280

ЛІТЕРАТУРА             309 Розділ 8. НОВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ

ФІНАНСАМИ            311

8.1.      Методологічні засади фінансового менеджменту 311

8.2.      Базові концепції фінансового менеджменту           321

8.3.      Бюджетування як сучасна технологія фінансового планування              342

8.4.      Особливості бюджетного управління на підприємствах             361

8.5.      Система бюджетів     368

ЛІТЕРАТУРА             382

Розділ 9. МЕТОДИКА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ

У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ            384

9.1.      Концепція Balansed ScoreСard як інструмент “стратегічного балансування” діяльності організації    384

9.2.      Формування сукупності показників збалансованої системи        396

9.3.      BSC як інструмент управління реалізацією стратегічних цілей бізнес-одиниць фірми            401

9.4.      Використання BSC для стимулювання інноваційного розвитку організації      410

9.5.      Проблеми впровадження BSC у практику вітчизняного стратегічного управління     419

ЛІТЕРАТУРА             422

РОЗДІЛ 10. ТЕОРІЯ ТОТАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ЯКІСТЮ (TQM)        424

10.1.    TQM – філософія життя компанії     424

10.2.    Діагностика проблем адаптації системи TQM на вітчизняних підприємствах             435

10.3.    Методологія запровадження технологій TQM в систему менеджменту сучасного підприємства . .451 ЛІТЕРАТУРА             472

РОЗДІЛ 11. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ РИЗИКОМ           475

11.1.    Еволюція становлення ризик-менеджменту          475

11.2.    Система управління ризиками на підприємстві . .492

11.3.    Процедури управління ризиком в загальній системі менеджменту підприємства       509

ЛІТЕРАТУРА             528

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

СУЧАСНІ

КОНЦЕПЦІЇ

МЕНЕДЖМЕНТУ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич Друкується в авторській редакції

Верстка О.А. Клевцова Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 12.10.2006. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум.друк.арк. 33,5.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81,

428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006