Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
11.3. Процедури управління ризиком в загальній системі менеджменту підприємства : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

11.3. Процедури управління ризиком в загальній системі менеджменту підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Окрім, існуючих методологічних підходів до формування менеджменту (традиційний менеджмент – розробляє і вико-ристовує принципи і правила управління, придатні для будь-яких організацій; системний менеджмент – концентрується на взаємодії підсистем в організації та звертає увагу на важ-ливість вивчення окремої підсистеми в контексті цілого; ситу-аційний менеджмент – базується на тому, що в управлінні ор-ганізацією не існує лише одного набору принципів (правил), який можна було б використовувати в усіх ситуаціях), ос-таннім часом у теорію менеджменту було введено ще два типи менеджменту: соціально-етичний менеджмент – спрямований на зниження імовірності прийняття рішень, здатних призвес-ти до заподіяння недопустимих втрат у фінансовій, технічній, кадровій, зовнішній і внутрішній структурам об’єктів, що включають до сфери впливу рішень, що приймаються. До ос-танніх можуть бути віднесені: фізичні особи (споживачі, посе-редники, персонал), юридичні особи (постачальники, посеред-ники, споживачі), природа, суспільство в цілому, якщо їх за-лежність від рішень, що приймаються, не буде визнана незнач-ною. Соціально-етичний менеджмент перебуває в тісному зв’язку із соціальними процесами і може бути використаним для зниження ризиків управління, а також забезпечення без-пеки життєдіяльності, правового регулювання та інших сфер. А також – стабілізаційний менеджмент , який має на меті за-безпечення знаходження параметрів об’єкта управління в за-даній області аби не допустити перехід цього об’єкта в область некерованих, недопустимих станів. Даний тип менеджменту не висуває нових самостійних цілей, а забезпечує стійкість си-стеми, зокрема фінансову.

Важливо враховувати, що різні типи менеджменту пород-жують різні типи ризиків, тому що: по-перше, в цілому, по-різному використовують інформацію як основу, а прогнозу-вання і планування – як інструмент менеджменту; по-друге, вони по-різному застосовують методи прогнозування і плану-вання. Так, традиційний менеджмент більше схильний вико-ристовувати результати прогнозування за аналогією, експерт-не прогнозування. Системний менеджмент частіше викорис-товує функціонально-логічне і структурне прогнозування. У ситуаційному і соціально-етичному менеджменті застосову-ють функціонально-логічне, структурне, аналітичне, парамет-ричне прогнозування. До того ж соціально-етичний менедж-мент додатково потребує прогнозу структури та ступеня ризи-ку й оцінки допустимості станів об’єктів, які потрапляють до зони впливу рішень, що розробляються. Враховуючи можливу неточність інформації, дезінформації, імітації таємниці, реко-мендується розробляти необхідні рішення з використанням традиційного, системного, ситуаційного, соціально-етичного менеджменту. Порівняльний аналіз рішень, одержаних у рам-ках різних типів менеджменту, дозволяє суттєво знизити ступінь ризику рішення.

Крім того, у рамках будь-яких типів менеджменту для зниження ступеня ризику рішення повинно досліджуватись на стійкість до помилок вхідних даних стосовно параметрів системи, що досліджується і т.і. Робастими прийнято назива-ти рішення, які є стійкими до п