Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2. Система управління ризиками на підприємстві : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

11.2. Система управління ризиками на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Виявлення ризиків, які виникають у процесі ринкової діяльності, дозволяє визначити: який рівень ризиків є прийнят-ним; які методи є доцільними для запобігання втрат, що вини-кають в результаті впливу конкретного ризику. Сукупність цих дій і є системою управління ризиками. Системний підхід до уп-равління ризиком на підприємстві означає: охоплення уп-равлінням ризиком всіх горизонтальних і вертикальних ієрархічних рівнів організації; взаємозв’язок всіх управлінських елементів підприємницького ризику; виділення управління ри-зиком в окремий вид спеціалізованої діяльності, яка тісно пов’язана з функціями, що виконують інші працівники.

Важливою задачею сучасного менеджменту є визначення політики організації, що включає сукупність нормативних ви-мог, які висуваються до працівників підприємства, і способів виконання цих вимог. Політика управління ризиком – су-купність форм, методів, прийомів і способів управління ризи-ком, метою яких є зниження загрози прийняття невірних рішень та скорочення потенційно негативних наслідків. Це ча-стина загальної стратегії підприємства, яка включає су-купність заходів, що мають на меті знизити небезпеку помил-ки вже в момент прийняття рішення і скоротити можливі не-гативні наслідки такого рішення на інших стадіях функціону-вання підприємства. Звідси – заходи щодо реалізації політики управління ризиком:

1)         ідентифікація окремих видів ризиків (включає три ета-пи ідентифікації: зовнішніх ризиків у розрізі окремих напрямів діяльності підприємства; внутрішніх ризиків, притаманних окремих видам діяльності або госпо-дарським операціям; формування загального комплек-су ризиків);

2)         оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня ризиків;

3)         дослідження дії об’єктивних і суб’єктивних факторів, що впливають на рівень ризиків підприємства;

4)         вибір і використання відповідних методів оцінки імовірності настання ризикованої події за окремими видами ризиків;

5)         визначення розміру можливих втрат при настанні ри-зикованої події за окремими видами ризиків;

6)         встановлення гранично допустимого рівня ризиків за окремими видами діяльності (подіями, операціями);

7)         визначення напрямів нейтралізації негативних наслідків окремих видів ризиків;

8)         вибір і використання внутрішніх і зовнішніх механізмів нейтралізації негативних наслідків окремих видів ри-зиків;

9)         оцінка результативності нейтралізації і організація моніторингу ризиків підприємства.

Загалом, політика управління ризиками включає три ос-новних напрями: стратегія, рамки і навики оцінки. В свою чер-гу, стратегія управління ризиковою ситуацією залежить від специфічних ризиків, які можуть виникати в процесі діяль-ності підприємства, можливості правильно оцінити конкретну ризикову ситуацію, знайти оптимальний варіант виходу з неї, враховуючи наявні у розпорядженні підприємства ресурси. У стратегії ризик-менеджменту застосовують наступні правила: максимум виграшу; оптимальна імовірність результату; опти-мальне відхилення результату; оптимальне поєднання вигра-шу і величини ризику.

Можна виділити декілька напрямів розробки стратегій уп-р