Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Сучасна наука управління : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

1.2. Сучасна наука управління


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

На початку ХХІ ст. світ вступив в період стрімких струк-турних змін, які торкаються всіх сфер життя і, щоб вижити, підприємства повинні були своєчасно реагувати на них. Серед змін середовища, найбільш всеохоплюючий характер мають наступні: глобалізація світової економіки, універсалізація світових інформаційних процесів на основі революційних змін в галузі інформаційних та комунікаційних технологій; об’єднання зусиль людства з метою протидії екологічним ка-таклізмам. Нові риси сучасних ринкових відносин, підприємництва визначаються переходом до інтеграції еко-номічної, технологічної, організаційної, інформаційної, соціальної та культурної складових, яка дозволяє найбільш чітко бачити майбутній розвиток підприємства, комплексно враховувати інтереси споживача та виробника.

В зв’язку із скороченням життєвого циклу та дивер-сифікації продукції, а також зростанням вартості ресурсів ме-неджери змушені йти на ризик в прийнятті рішень і проявля-ти високу адаптивність до мінливих умов середовища. Вони також повинні сприяти постійному притоку ідей, створювати

 атмосферу творчості та ініціативи. Реалізація таких підходів в управлінні найбільш ефективна через механізми інтеграції.

За умов, коли невизначеність як постійна мінливість стану поведінки, швидка і гнучка переорієнтація виробництва і збуту стала одним із важливих понять менеджменту, потребується побудова такої системи управління, яка була б адекватна дії різноманітних факторів. Особливе місце процесу управління в ринковій економіці обумовлено тим, що воно повинно забезпе-чити поєднання, інтеграцію економічних процесів на підпри-ємстві. Саме в складних економічних умовах сьогодення по-винні реалізовуватись потужний, цілеспрямований менедж-мент підприємства, заснований на критичному відборі найкра-щих напрямів різних шкіл і підходів до менеджменту, і враху-вання сучасних тенденцій розвитку господарського управління.

Завдання, з якими доводиться стикатися сьогодні, зовсім інші, ніж ті, що були ще двадцять років. Тому, в умовах гло-балізованої економіки, коли постійно очікуються як небез-печні зміни (загострення конкуренції, нарощення темпів діло-вої активності), так і нові перспективи (укрупнення ринків, скорочення кількості бар’єрів), підприємства кардинально вдосконалюють діяльність не лише через конкуренцію чи за-ради прибутку, але й заради виживання.

Глобалізація ринків і конкурентної боротьби викликають суттєві зміни в діловому оточенні компаній, які особливо до-водиться враховувати. Серед таких змін:

•          зміни в технологіях – охоплення населення глобальни-ми інформаційними мережами, швидкодіючі та високоякісні засоби зв’язку, швидкісний транспорт, високопродуктивна по-бутова техніка, нові види продовольства та інше;

•          міжнародна економічна інтеграція – зниження митних зборів, введення плаваючих валютних курсів; вільне перели-вання капіталів в глобальному масштабі, трансфер технологій; розвиток ринків в передових країнах – уповільнення еко-номічного зростання, збільшення частки експорту в товаро-обігу (особливо високотехнологічної продукції), посилення дерегулювання економіки та інші. Для того, щоб уникнути загроз і використати можливі шанси, підприємства (компанії) прагнуть зміцнити свою кон-курентоспроможність, перш за все ч