Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 11. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ РИЗИКОМ 11.1. Еволюція становлення ризик-менеджменту : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

Розділ 11. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ РИЗИКОМ 11.1. Еволюція становлення ризик-менеджменту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Підприємницький ризик – величина динамічна. На нього впливає ряд факторів: організаційних, економічних, ма-теріальних, технічних та інших. Усі вони відрізняються між собою за змістом, часом дії, характером впливу, величиною за-вданих втрат. Ці фактори вимагають різних підходів до роз-робки заходів спрямованих на зниження їх негативного впли-ву на результати діяльності підприємства. Крім цього, ризики, що виникають в одних підрозділах, можуть викликати втрати в інших структурних ланках. Все це обумовлює необхідність системного підходу до управління підприємницьким ризиком.

Управління і ризик – взаємозв’язані компоненти еко-номічної системи. Перше саме може виступати джерелом дру-гого. Особливо наочно це проявилось на початковому етапі трансформації української економіки: втрата її керованості створила ситуацію тотального ризику для підприємницької діяльності. Відтворення макрорівнів керованості у свою чергу вимагає реалізації конструктивного потенціалу ризику на мікрорівні. На цьому рівні кращі шанси на успіх виникають тоді, коли підприємець володіє ризиковою евристикою, здатністю приймати і реалізовувати нестандартні рішення, гнучко змінювати стратегію і тактику поведінки у вироб-ництві, комерційній і маркетинговій діяльності, знаходити нові ніші на ринку тощо. Досвідчений менеджер при прий-нятті ризикованого рішення може інтуїтивно використовува-ти підходи і прийомі, які підказані йому практикою. Але не-можливо покладатись лише тільки на чисту інтуїцію і наявних досвід. Необхідно спиратись на методологію (теорію) і науко-во обґрунтовані організаційні алгоритми управління ризиком. За останні декілька років з’явився ряд робіт звітчизняних і зарубіжних економістів теорії ризику. Найвагоміші розробки мають О.Альгін, І. Балабанов, І. Бланк, Е. Брігхем, П. Верчен-ко, В. Вітлінський, Б. Гардинер, П.Грабовий, В. Гранатуров, В. Ковальов, А.Мазаракі, Н. Машина, М.Рогов, В.Успаленко, Е. Уткін, В. Черкасов. Практичні аспекти теорії ризику розгля-нуті в роботах В.Альнічева, М. Білухи, А. Дубова, Г.Клейнера, Г. Пластової, К. Редхема, О. Ястремського, Д. Штафанича та інших. Проте цілісної системи управління ризиком для підприємства досі не розроблено, що приводить до різно-манітних рекомендацій щодо оцінки ризику, попередження їхнього виникнення тощо.

Проблема управління ризиком, подолання невизначеності існує в будь-якому секторі економіки, що пояснює її постійну актуальність. Будь-який суб’єкт економіки на будь-якому рівні неминуче стикається з неординарними ситуаціями, неза-планованими або непередбаченими обставинами, на котрі не-обхідно адекватно реагувати, щоб не одержати збитків. В ситу-ації, коли практично універсальним законом економіки є не-визначеність кінцевого результату інвестиційних вкладень, а планування і прогнозування обсягів виробництва, цін прода-жу, величини очікуваних грошових потоків, розробка бізнес-планів проектів може бути здійснена лише з деякою величи-ною наближення, особа, що приймає рішення, вимушена шу-кати способи, які дозволяють не втратити вкладення. Різно-манітність форм, частота і величин