Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 1.1. Концепція економіки знань : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

Розділ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 1.1. Концепція економіки знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Сьогодні важливим фактором виробництва, окрім тих, що стали класичними (праця, капітал, земля) стає інформація, знання і, перш за все – наукове знання. Тому важливою пробле-мою є формування процесу добування, використання та роз-повсюдження нових знань. Останні є рушійною силою приско-реного розвитку економіки, так як забезпечують високий рівень конкурентоспроможності країни. Знання накопичує людський потенціал і в цьому розумінні він стає інтелектуальним капіта-лом, що належить кожній організації і підвищує її вартість.

Терміни “економіка знань”, “нова економіка” достатньо впевнено входять в сучасну наукову термінологію. Вони ши-роко застосовуються в наукових дискусіях і літературі, в засо-бах масової інформації зарубіжних країн. В українській дійсності доки ще мало уваги приділяється цій актуальній проблемі, хоч і з’явились перші спроби узагальнити сутність феномену економіки знань [1-4] та виділити її головну складо-ву – освіту [5].

З теоретичної точки зору заслуговує на увагу той факт, що на сьогодні немає єдності і суттєвої спільності у використанні цих понять різними фахівцями, експертами, політиками, хоч цінності та економічні аспекти інформації та знань давно відомі. Так, найбільш поширеними є наступні визначення

“економіки знань”:

•          тип економіки, де сектор знань є джерелом економічно-го зростання;

•          економіка, що заохочує організації та людей пізнавати, створювати, розповсюджувати знання більш ефективно для більшого економічного та соціального розвитку; •         економіка, що покладається більш на використання

ідей, ніж фізичних здібностей, застосування нових тех-

нологій, ніж перероблення сировини та експлуатації де-

шевої робочої сили.

Характерною рисою останніх десятиліть став безпреце-дентний за темпами розвиток сучасних інформаційних техно-логій, що включають засоби обробки інформації і нові засоби комунікацій. Але важливо принципово підкреслити, що нова економіка не вичерпується інформаційним аспектом, а пред-ставляє якісно новий технологічний рівень всього господарст-ва, включаючи діючі продуктивні сили суспільства. Сам термін “нова економіка”, або “електронний ринок”, з’явився в США в 90-ті роки ХХ століття і був пов’язаний з позначенням процесів комерціалізації Інтернету. Цей термін використо-вується й на сьогодні в науковій та діловій літературі фактич-но для визначення різних явищ в економіці, спільним для яких є тільки Інтернет-інструментарій. До нової економіки за звичай відносяться:

•          інформаційно-комунікаційний сектор (зв’язок і переда-ча даних, електронна комерція; фондовий ринок висо-котехнологічних акцій);

•          рекламний ринок та мас-медіа;

•          банківський і фінансовий сектори,

•          здоров’я та освіта, тобто всі сфери, де застосовуються ЕОМ та Інтернет.

Про масштаби поширення економіки знань в розвинутих країнах свідчать ряд показників. Так, в США в складі сфери послуг (частка якої у ВНП США з 60-х років зросла з 50 до більш ніж 70%) – основної сфери