Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.5. Система бюджетів : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

8.5. Система бюджетів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Після розвязання організаційної задачІ бюджетування, керівництво підприємства має приступити до формування ме-тодології бюджетного планування, що дозволяє з найбільшою точністю й у найкоротший термін одержати кілька варіантів майбутньої діяльності підприємства з метою вибору найбільш оптимального плану дій.

Перед тим як приступити до формування методології бю-джетування необхідно розглянути основні принципи побудо-ви системи бюджетів підприємств.

Система бюджетування представляє собою сукупність та-ких елементів, як структура бюджетів, процедура формування, узгодження та затвердження бюджетів і контроль за їх фак-тичним виконанням, нормативна база, типові процедури і ме-ханізм прийняття управлінських рішень. В основі системі бю-джетів – загальний бюджет, що являє собою скоординований по всіх підрозділах або функціям план роботи для організації в цілому. Він складається з двох основних бюджетів – опе-раційного і фінансового бюджетів.

Операційний бюджет відображає плановані операції на майбутній рік для частини або окремого підрозділу підприємства. У процесі його підготовки прогнозовані обсяги

продажу і виробництва трансформуються в кількісні оцінки доходів і витрат для кожного з діючих підрозділів підприємства. Операційний бюджет містить у собі бюджетний (прогнозний) звіт про прибутки і збитки, що у свою чергу фор-мується на основі таких бюджетів, як бюджет продажу (бюд-жет доходів), виробничий бюджет (с деталізацією в окремих бюджетах по всіх основних елементах виробничих витрат), бюджет товарно-матеріальних запасів та бюджети ко-мерційних, загальних і адміністративних витрат.

1.         Бюджет продажу. План продажу визначається вищим керівництвом на основі досліджень відділу маркетингу. Бюд-жет обсягу продажу і його товарна структура, визначаючи рівень і загальний характер усієї діяльності підприємства, впливають на більшість інших бюджетів, що власне кажучи виходять з інформації, визначеної в бюджеті продажу. До фак-торів, що впливають на прогноз обсягу продажу, варто віднес-ти обсяг продажу попередніх періодів; виробничу потужність; залежність продажів від загальноекономічних показників, рівня зайнятості, рівня особистих доходів і т. інше.

2.         Бюджет комерційних витрат.

У цьому бюджеті деталізуються всі прогнозні витрати, пов’язані зі збутом продукції і послуг у майбутньому періоді. За розробку, а потім виконання бюджету комерційних витрат може нести відповідальність відділ реалізації. Розрахунок ко-мерційних витрат має співвідноситися з обсягом продаж. Не слід очікувати збільшення обсягу реалізації, одночасно плану-ючи зменшення фінансування заходів, спрямованих на стиму-лювання збуту. Більшість витрат на збут продукції планується в процентному відношенні до обсягу продажів, виключення можуть складати орендні платежі за складські приміщення. Величина планованого відсотка залежить від життєвого циклу продукції.

3.         Виробничий бюджет. Після встановлення плановано-

го обсягу продажу у натуральному вираженні визначається

кількість одиниць продукції або послуг, які необхідно зроби-

ти, щоб забезпечити заплановані продажі і необхідний рівень запасів. На основі інформації про бажаний рівень запасів гото-вої продукції на кінець періоду, про наявність пр