Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Бюджетування як сучасна технологія фінансового планування : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

8.3. Бюджетування як сучасна технологія фінансового планування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

В умовах становлення ринкової економіки докорінно змінюються підходи щодо планування та його ролі в процесі розширеного відтворення в порівнянні з централізовано керо-ваною економікою, а це породжує нові форми планування фінансово – господарської діяльності підприємств. На даному етапі розвитку економічних відносин підприємства самі зацікавлені в тому, щоб реально уявляти свій фінансовий стан не тільки сьогодні, а й на найближчу перспективу. Це не-обхідно для того, щоб ефективно розвивати свою господарсь-ку діяльність і своєчасно виконувати свої зобов’язання перед державою, партнерами по бізнесу та іншими господарськими суб’єктами. З цих позицій в умовах нових форм планування фінансово–господарської діяльності важливе місце відводить-ся системі складання бюджетів підприємств, які орієнтовані на отримання оптимального прибутку і збереження позицій підприємства на ринку товарів та послуг.

Більшість керівників зацікавлена в успішному розвитку своїх підприємств та намагається впровадити концепцію уп-равління підприємством на основі бюджетування (складання бюджетів). До того ж, дехто з них розглядає бюджетування як

засіб вирішення багатьох проблем в сфері управління оборот-ним капіталом, витратами, фінансовими ресурсами, і навіть як спосіб підвищення мотивації персоналу підприємства.

Чим пояснюється популярність у середовищі вищого ме-неджменту підприємств процедури бюджетування? Що це – модна тенденція або об’єктивна потреба? Якщо згадати, що сутністю бюджетування є планування діяльності, то відповідь народжується сам собою: впровадження системи бюджетуван-ня – нагальна потреба. Дійсно, ефективне ведення бізнесу без планування неможливо.

Але чи є “бюджетування” новою і малознайомою керівництву вітчизняних підприємств концепцією? Звичайно ж, ні. Більшості керівників напевно пам’ятні п’ятирічні плани розвитку народного господарства СРСР, що передбачали на-явність річних “техпромфінпланів” для кожного великого підприємства. Перехід до ринкової економіки змінив принци-пи аналізу результатів діяльності підприємств, що спричини-ло відповідну зміну цільових показників, зміну факторів пла-нування й особливо їхніх джерел, але не скасувало не-обхідності планування.

Сьогодні бюджетування можна визначити як процес про-гнозування майбутніх фінансових показників, грошових по-токів, потреби у фінансових засобах, що базується на моделі функціонування підприємства, з метою формування планів і бюджетів різного рівня. Тобто, бюджетування – це фінансове прогнозування і планування, що не включає в себе стратегічне планування, але, безсумнівно базується на ньому. Тільки стра-тегічне планування визначає мету бізнесу на якісному рівні і майбутні напрямки діяльності (випуск нових продуктів, заво-ювання нових ринків, заміна технології випуску і т.п.). Вихо-дячи зі сформульованих стратегічних цілей, виробляють так-тичну поведінку підприємства в короткостроковому, середнь-остроковому і довгостроковому періоді, після чого розробля-ють фінансову частину плану у виді системи бюджетів.

Для кращого розуміння суті, завдання та основних прин-ципів бюджетування в сучасних умовах господарювання не-СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

обхідно дослідити основні етапи