Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Базові концепції фінансового менеджменту : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

8.2. Базові концепції фінансового менеджменту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Фінансовий менеджмент базується на ряді концепцій, роз-винених у рамках теорії фінансів. Концепція (від латинського conceptio – розуміння система) – це спосіб розуміння і тракту-вання якого-небудь явища. У фінансовому менеджменті базо-вими концепціями є:

1. Концепція грошових потоків. Фінансовий менеджмент враховує динамічну природу бізнесу і тому основним об’єктом дослідження і управління в цій системі є не прибуток, а гро-шові потоки.

Концепція грошових потоків має на увазі:

а)         ідентифікацію грошового потоку, його тривалість і вид;

б)         оцінку факторів, що визначають величину його

емітентів; в)   вибір коефіцієнту дисконтування, що дозволяє

співставити елементи потоку, що генеруються в різні моменти

часу;

г)         оцінка ризику, пов’язаного з даним потоком і спосіб йо-

го обліку.

Для фінансового менеджменту важливо аналізувати рух грошових засобів за звітний період, визначати зміни основних джерел отримання грошових засобів i напрямків їх викорис-тання. Національними положеннями (стандартами) бухгал-терського обліку визначено обов’язковість складання такої форми звітності, як “Звіту про рух грошових засобів”, яка вис-тупає головним інструментом аналізу фінансового стану підприємства, що дозволяє більш об’єктивно оцінити ліквідність підприємства в умовах інфляції з урахуванням то-го, що при складанні інших форм звітності використовується метод нарахувань, завдяки якому відображення витрат здійснюється незалежно від процесу отримання чи сплати певних сум грошей. Для розрахунку руху грошових коштів діяльність підприємства розділяється на три сфери: опе-раційна діяльність, фінансова діяльність та інвестиційна. Опе-раційна діяльність – це основна діяльність підприємства. Інве-стиційна діяльність – це та діяльність в процесі якої підприємство вкладає кудись свої кошти. Фінансова діяльність пов’язана з вкладанням у підприємство: отримання позик, кредитів, розрахунки з акціонерами і інвесторами, ко-роткострокові фінансові вкладення.

На рис. 8.4 представлений рух грошових потоків на підприємстві.

Основним джерелом грошових потоків на підприємстві виступає операційна діяльність, інвестиційна діяльність є ос-новним споживачем грошових коштів. Підвищення ролі фінансової діяльності (при одночасному зменшенні надход-жень від операційної діяльності) у наданні грошових коштів може говорити про підвищену ризикованість даного підприємства. У табл. 8.2 скомпоновані можливі варіанти взаємо поєднання чистих грошових потоків підприємства від

фінансової (ЧГПФД), операційної (ЧГПОД) та інвестиційної діяльності (ЧГПІД).

 

Зарплата, відрахування

Сировина та матеріа Комплектуючі

Готова продукція товари

 

Рис. 8.4. Схема руху грошових коштів на підприємстві Таблиця 8.2

Поєднання грошових потоків підприємства

 

НАПРАВЛЕННЯ ЧИСТИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Ситуація 1 СЧПГК > 0         Ситуація 2 СЧПГК > 0         Ситуація 3 СЧПГК ≥ 0         Ситуація 4 СЧПГК < 0

ЧГПФД > 0 ЧГПОД > 0 ЧГПІД < 0            ЧГПФД > 0 ЧГПОД > 0 ЧГПІД < 0            ЧГПФД > 0 ЧГПОД < 0 ЧГПІД > 0