Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 8. НОВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 8.1. Методологічні засади фінансового менеджменту : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

Розділ 8. НОВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 8.1. Методологічні засади фінансового менеджменту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Зміни, що відбуваються в економіці сьогодні, зумовлюють необхідність глибокого теоретичного осмислення сутності явищ, фактів і процесів, а також, переоцінки методів та прин-ципів і нових підходів до технології управління, особливо в об-ласті управління фінансами. Фінансовий менеджмент є одним з найперспективніших напрямків, що органічно поєднує в собі теоретичні надбання в галузі фінансів, інвестування, уп-равлінського обліку, аналізу та інших наук, а також, практичні напрямки розроблені в рамках його підходу.

Слід відмітити, що у багатьох вітчизняних виданнях при-свячених фінансовому менеджменту розглядаються лише ок-ремі питання цієї сфери діяльності. Такий стан можна поясни-ти тим, що більшість підручників, монографій і методичних рекомендацій структуровані і використовують інструментарій фінансового менеджменту у такому ж вигляді, як зарубіжні ав-тори. Однак, на нашу думку, специфіка умов вітчизняного ринку вимагає адаптування методів і інструментів фінансово-го менеджменту до українського законодавства, врахування недосконалості фондового ринку, і взагалі, до ситуації, що склалася, а також, потребує концентрації основної увагу в га-лузі системного управління фінансовою діяльністю вітчизня-них підприємств. Саме використання системного підходу, при викладені і застосуванні фінансового менеджменту дозволить набути якісні знання і досягти успіху при управлінні підприємством. Практичний досвід доводить, що в умовах ста-новлення ринкової економіки роль фінансового менеджменту, як прикладної науки і навчальної дисципліни, значно зросла.

Сучасний етап розвитку України потребує обов’язкового системного вивчення і розвитку фінансового менеджменту, оскільки, без цього неможливо надати якісні знання, а без йо-го застосування на підприємстві не можливо забезпечити ефективного і обґрунтованого здійснення аналізу фінансового стану підприємства і результатів його діяльності, планування і прогнозування розвитку підприємства, забезпечення і раціонального використання фінансових ресурсів, оператив-ного контролю за фінансовим станом і управлінського обліку на підприємстві, тощо. Отже, концепція фінансового менедж-менту повинна бути направлена на формування цілісної сис-теми знань про фінансові відносини в господарському процесі, розробку фінансового механізмів та технології управління фінансовою діяльністю господарюючого суб`єкта [1]. Саме то-му, погоджуємося з думкою одного із відомих у діловому світі експертів в галузі фінансового менеджменту Е. Хелферта, який вважає, що будь-який бізнес можна подати як взаємо-пов’язану систему руху фінансових ресурсів, які викликані уп-равлінськими рішеннями. Такий системний підхід корисний, оскільки, він відображає фінансову природу усієї діяльності бізнесу, а також подає її у фінансово-економічних термінах. І саме у такому контексті слід вивчати фінансовий менеджмент, оскільки, як свідчить практика, жодне стратегічне або навіть і тактичне рішення менеджерів не буде виконане, якщо воно не підкріплене рухом фінансових ресурсів.

Управління потоком фін