Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.3. Практичні аспекти застосування маркетингових підходів в управлінні підприємствами : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

7.3. Практичні аспекти застосування маркетингових підходів в управлінні підприємствами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

У попередніх розділах роботи нами було розглянуто два важливих моменти щодо маркетингового менеджменту. Це – теоретичне обґрунтування та визначення місця маркетингово-го менеджменту у загальній теорії маркетингу та роль марке-тингового менеджменту у контексті розвитку науки про ме-неджмент. Останнє питання, яке має бути висвітленим, це – практичне втілення підходів щодо застосування маркетинго-вого менеджменту та вдосконалення існуючих механізмів сто-совно їх реалізації. Дане питання нами буде висвітлюватися у контексті маркетингової діяльності підприємств машинобуду-вання.

Для того, щоб підприємство могло ефективно здійснювати свою господарську діяльність, воно повинно мати успіх на ринку, що неможливо без ретельного з’ясування потреб ринку;

чим і мають займатися певні підрозділи у складі підприємств. У зв’язку з цим постає питання про створення структур, які б сприяли більш швидкому переходу від старої господарської системи до нової i надали б можливість підприємствам більш ефективно працювати в умовах ринку. Такими структурами як на рівні країни, так i в умовах господарської діяльності ок-ремих підприємств, виступають маркетингові підрозділи. В той же час слід наголосити, що наявність маркетингової струк-тури на підприємстві ще не є запорукою покращання його еко-номічного стану.

З погляду маркетингового менеджменту, маркетингові структури на підприємствах машинобудування мають забез-печити тісний контакт між службою маркетингу, відділами НДЕКР і виробництвом, що зумовлено специфікою самої мар-кетингової діяльності, яка потребує не заформалізованого підходу, а творчої обстановки.

Традиційно структура служби маркетингу на підпри-ємстві визначалася профілем та розміром підприємства, ти-пом виробництва, характером продукції, що виробляється, міжгалузевими та міждержавними зв`язками. Однак такий підхід до формування маркетингової структури на підприємстві розрахований насамперед на те, що підпри-ємство здійснює свою виробничо-комерційну діяльність в умовах, що легко прогнозуються, коли неважко визначити можливі негативні та позитивні наслідки впливу довкілля. Очевидно, такий підхід можна застосовувати до підприємств, які працюють на зовнішньому ринку країн Західної Європи або Америки, але для української дійсності служба маркетин-гу повинна мати більшу гнучкість та здатність оперативно ре-агувати на зміни маркетингового середовища.

Завдання служби маркетингу мають сприяти ефективній діяльності підприємства:

1. Забезпечення зростання продажу на внутрішньому та зовнішньому ринках за рахунок витіснення конкурентів та/або використання в інтересах підприємства їх слабких сторін та недоліків. 2.          Задоволення потреб носіїв платоспроможного попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках.

3.         Зниження витрат виробництва та обігу за рахунок опти-мального використання можливостей та ресурсів підприємства резервів його розвитку.

4.         Отримання планового прибутку шляхом більш повного використання потенціалу підприємст