Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Місце маркетингового менеджменту в еволюції концепції менеджменту : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

7.2. Місце маркетингового менеджменту в еволюції концепції менеджменту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

За П. Друкером, виникнення менеджменту, як невід’ємно-го, особливого і передового інституту (“менеджмент” від англ. management – управління, адміністрування), стало централь-ною подією в історії суспільства XX ст. [7, с 18]. Традиційно полем діяльності менеджменту вважалося внутрішнє середо-вище підприємства чи організації. Разом з тим останніми деся-тиріччями менеджмент розширює сферу свого впливу, відбу-вається перехід від внутрішньої до зовнішньої орієнтації сис-теми управління підприємством.

Внутрішня орієнтація передбачає формування системи управління на підставі наявних потреб і ресурсів підприємства, а саме:

•          виробничих (потужності, технології, продуктивність праці тощо);

•          фінансових (прибуток, бюджет, інвестиції, швидкість повернення вкладеного капіталу тощо);

•          кадрових (кількість, кваліфікація, мотивованість тощо);

•          збутових (процеси, канали, логістика тощо).

Така система управління має на меті координацію внутрішніх функцій підприємства, оптимізацію їх викорис-тання для досягнення максимальної ефективності його діяль-ності, задоволення його власних потреб. Така орієнтація ба-зується на принципі “продати те, що виробляється підпри-ємством”. За аналогією з маркетинговим підходом можна віднести таку орієнтацію до перших трьох концепцій уп-равління маркетингом (удосконалення виробництва, вдоско-налення товару та інтенсифікації комерційних зусиль). Зовнішня орієнтація – це управління діяльністю підпри-ємства виходячи з умов та можливостей, які надає навко-лишнє бізнес-середовище, і перш за все потреби та поведінка споживачів. Ця система управління орієнтується на створен-ня такого потенціалу підприємства, який здатний адаптува-тись до дії суб’єктів, сил та умов навколишнього бізнес-сере-довища і на цій основі задовольнити свої власні потреби. Та-ка орієнтація базується на принципі “виробляти і пропонува-ти те, що задовольняє потреби ринку”. За аналогією з марке-тинговим підходом – це концепція маркетингу та соціально-етичного маркетингу. Особливості внутрішньої та зовнішньої орієнтації системи управління підприємством в порівняльній таблиці (табл. 7.2.).

Таблиця 7.2

Порівняльна характеристика систем внутрішньої та зовнішньої орієнтації управління підприємством [8, с. 59]

 

Внутрішня орієнтація           Зовнішня орієнтація

1          2

1. Пріоритет цілей підприємства    1. Пріоритет цілей споживачів

2. Головна мета – отримання прибутку через реалізацію виро-бленої продукції         2. Головна мета – отримання прибу-тку через задоволення потреб, ви-рішення проблем споживачів

3. Головна увага приділяється продуктивності праці, цінам на товари та їх характеристикам, каналом розподілу продукції   3. Головна увага приділяється ефек-тивності виробництва, критеріям вибору, якими керуються спожива-чі, їх потребам та цінностям Продовження табл. 7.2.

 

1 1 2

4. Ігнорування впливу конкурен-тного середовища, поведінки конкурентів та споживачів, брак диференціації діяльності       4. Вивчення конкурентного середо-вища, поведінки конкурентів та споживачів, пошук та досягнен